Zorgvuldige locatiekeuze, weeg ook natuur

De Kamerbrief van 30 oktober 2020 van minister Wiebes gaat onder andere over locaties voor energieprojecten in gebieden met natuurwaarde.

De Kamer maakt zich zorgen over de wijze waarop lokale plannen vorm krijgen. Hierbij gaat het vooral over het maken van de juiste afwegingen en hoe mensen worden betrokken.

De boodschap lijkt voor onze regio geschreven.

Ook wij zien ons geconfronteerd met plannen en ook wij hebben de vraag hoe deze vorm krijgen en onze inwoners hierin worden meegenomen.

Waar het bij ons op dit moment wringt:

  • Informatie en het betrekken van inwoners
    Gemeente Doesburg heeft inmiddels onderkend dat het betrekken van mensen niet goed gaat. Er is beterschap beloofd.
  • Locaties
    Gemeente Doesburg heeft op voorhand mogelijke locaties bedacht en daarmee veel uitgesloten. Hier ligt een rapport aan ten grondslag. Onderzoek naar locaties is in opdracht van de gemeente Doesburg uitgevoerd. Over de totstandkoming en het – op voorhand – uitsluiten van locaties is vooralsnog niets bekend. In een recente commissievergadering is er boeiend  over het kenbaar maken van locaties gediscussieerd: hadden we een kaartje met onze brief aan bewoners mee moeten sturen?, dat past niet op een A4-tje, dan hadden we er een nieuwsbrief van moeten maken, maar het zijn helemaal nog geen plannen! Voor wie wil is het gestuntel nog een keer terug te zien.
Uit de Kamerbrief van Wiebes van 30 oktober 2020

“EU en nationale regels sluiten de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten in natuur (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland) niet uit, mits een project geen significante effecten op de bescherming van soorten en wezenlijke kenmerken van een gebied heeft.”

“Locatiekeuzen van energieprojecten zijn aan de regio’s. Provincies kunnen ervoor kiezen bepaalde (natuur-)gebieden categorisch uit te sluiten. Als dit in een regio als belemmerend wordt ervaren, dient hierover door alle betrokken partijen een goede afweging gemaakt te worden, waarmee recht wordt gedaan aan de in het Klimaatakkoord afgesproken doelstellingen.”

Steun Rijk voor molens in natuurgebieden

In 2019 is er een poging gedaan om windmolens in natuurgebieden helemaal te verbieden. Dit was met het Amendement Madlener/Kops. Het voorstel is op 2 juli 2019 met 31 stemmen verworpen. Per saldo is een meerderheid in de Kamer hiermee voor windmolens in de natuur onder strikte voorwaarden. De recente brief van Wiebes bevestigt dit nogmaals en zie het als een opdracht hier ook wat mee te doen, het te wegen.

Wetgeving is helder

Wanneer een activiteit zoals een windpark een negatief effect kan hebben op de bescherming van Natura 2000-gebieden en beschermde plant- en diersoorten, dan is de projectontwikkelaar verplicht een passende beoordeling op te stellen die de effecten in kaart brengt en maatregelen te treffen die de effecten op de natuur beperken of wegnemen.

Op basis van de passende beoordeling en de getroffen maatregelen beslist het bevoegd gezag of de benodigde vergunning op grond van de natuurbeschermingswet of de flora- en faunawet ontheffing kan worden verleend.

Zorgvuldige weging

Het is zaak niet op voorhand uit te sluiten dat windmolens in gebieden met natuurwaarde kunnen worden geplaatst. De afweging is het wegen van impact op de bebouwde omgeving versus gebieden met natuurwaarde.

De mensen uit het gebied dienen hier een stem in te hebben. Dit kan middels een enquête.

Uit zorgvuldigheid dient deze optie serieus te worden gewogen.

Net zoals er waarde wordt gehecht aan natuur geldt dat uiteraard ook voor gebieden kort op de bebouwde omgeving.

Bekijk het regionaal

Om tot de meest geschikte locaties voor zonneparken en windmolens te komen dienen gemeenten nauw samen te werken. Een kleine gemeente heeft waarschijnlijk meer moeite met het vinden van de minst slechte locaties. Het gaat over regio’s en niet zozeer iedere gemeente voor zich.

Commitment

Het is belangrijk dat er commitment is om met elkaar in een (voldoende) democratisch proces tot de juiste keuzes te komen. Het is minder gepast om inwoners van een regio iets voor te leggen waarbij op voorhand al keuzes zijn gemaakt en mogelijke locatie zijn uitgesloten. Mensen betrekken en een stem geven is niet voor de vorm, het is een noodzaak. Blijft het op het niveau van informeren en een podium bieden voor het ventileren van mening dan schakel je het meebeslissen uit en vaar je als gemeente een eigen koers. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Enquête

Ik pleit ervoor dat het wegen van mogelijke locaties de inwoners wordt voorgelegd middels een enquête waarbij duidelijk moet zijn dat de uitkomst mede bepalend is voor vervolgstappen. We doen het dus niet enkel voor de leuk.

Pieter Plass


Leestip:
Windmolens in natuurgebieden: omstreden, maar ook noodzakelijk? | NOS
Bericht over de commissievergadering van 11 november 2020