Zienswijze Windwiki op de NRD

Onderstaand de berichtgeving van Windwiki aan partijen doende met de windmolenproblematiek.

Beste,

De afgelopen week kon iedereen een zienswijze indienen op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER Windturbinebepalingen Leefomgeving’.

Ook wij hebben dit gedaan, en de zienswijze daarna maar omgedoopt in een notitie over wat al bekend is uit wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van omgevingslawaai op omwonenden – met specifieke aandacht voor kinderen en zwangeren -, én wat nog onbekend is en dus tot voorzichtigheid zou moeten leiden.

Wij pleiten voor een omkering van de omgekeerde bewijslast die er nu is.

Wij laten zien, dat met de statistische analyse waarmee in de jaren ’90 werd aangetoond dat roken een hogere kans op longkanker geeft, ook een causale relatie kan worden gelegd tussen windturbinegeluid en gezondheidsproblemen bij omwonenden.

Wij vragen aandacht voor het verlies van epoxy-deeltjes van de wiekenranden in de omgeving. Deze bevatten naast nano- en microplastics ook bisfenol A, een schadelijke chemische stof, die niet meer uit het milieu verdwijnt.

Wij hebben kritiek op de opbouw van de NRD, waarin men in hoofdstuk 5 de te onderzoeken onderdelen van de MER noemt, en in hoofdstuk 6 ingaat op gezondheidsaspecten, welke dus niet in de MER worden opgenomen. Dit is ONACCEPTABEL.

Wij benoemen dat de WHO de L den ongeschikt acht voor het meten van windturbinegeluid, omdat dit geen stationair geluid is. Ook dat het dB(A) filter niet geschikt is voor het meten van laagfrequent geluid. Als laatste dat de WHO in 2018 al voorsorteert op een verlaging van de norm voor maximaal ernstig gehinderden (van 10 naar 5%). Dit op basis van voortschrijdend inzicht op de gevolgen van omgevingsgeluid op bewoners.

Wij pleiten voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar LFG en kinderen, naar de relatie met hart- en vaatziektes, en naar de aard en mate van verlies van bisfenol A en plastics.

Wil je de zienswijze/ het overzicht volledig lezen? klik hier

Wij houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Namens Windwiki

Erich Taubert
Ronald Melieste
Simone Brands
Sylvia van Manen
Thomas Maal