Vraag aan lijsttrekkers partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing-en in Bronckhorst

Geüpdatet 26 februari 2022


Diverse organisaties doende met de windmolenproblematiek hebben onderstaande vraag aan de lijsttrekkers van partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bronckhorst deelnemen voorgelegd. De antwoorden worden tevens tijdig in Contact gepubliceerd.


Geachte lijsttrekker,

Op 16 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Wij zijn van mening dat de inwoners van Bronckhorst recht hebben op duidelijkheid over de standpunten van de politieke partijen ten aanzien van de plaatsing van windturbines in Bronckhorst alvorens hun stem uit te brengen. Omdat veel verkiezingsprogramma’s deze duidelijkheid onvoldoende bieden nodigen wij u hierbij graag uit om uw standpunt helder en concreet weer te geven. Het gaat om uw principiële keuze en niet om de randvoorwaarden.

Wij vragen u daarom duidelijk aan te geven:

Is uw partij voorstander van de plaatsing van windturbines (hoger dan 25 meter as-hoogte)?

o   Ja
o   Neutraal
o   Nee

Korte toelichting op dit standpunt:

Uw inbreng wordt verwerkt in een folder die voor de verkiezingen in de gemeente Bronckhorst zal worden verspreid. Wij zeggen u toe dat we uw tekst integraal zullen overnemen, mits deze niet langer is dan 100 woorden (als richtlijn).

Graag zien we uw antwoord voor 24 februari tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Actiecomité Natuurlijk Landschap Heidenhoek
Actiecomité Op en um ’t Hengelse Zand
Vereniging Windturbinevrij Bronckhorst
Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik
Tegenwind Oude IJssel
Windmolens Drempt


Standpunten politieke partijen


CDA Bronckhorst
Opwekking van elektriciteit door extra windmolens sluiten we niet uit, maar vindt niet eerder plaats nadat duidelijk is dat het een noodzakelijke aanvulling is op de opwekking door zon op dak en op land. We gaan pas over tot plaatsing van windmolens nadat (gezondheids)risico’s zijn uitgesloten.

Ook maken we bindende afspraken met de inwoners in de directe omgeving over de participatie door die inwoners en de financiële bijdrage ter compensatie van het nadelig effect voor de omgeving. Deze compensatie dient te worden besteed aan maatschappelijke voorzieningen voor sport, welzijn, etcetera in het betreffende gebied. 


Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB)
Gemeentebelangen Bronckhorst is als enige partij duidelijk tegenstander van windmolens hoger dan 25 meter. Dat is de reden waarom wij als partij op de zeepkist hebben gestaan bij de protestmanifestatie voor het gemeentehuis in mei en dat wij, net als Tegenwind Keppel en Eldrik een zienswijze hebben ingediend over de MER-windturbinebepalingen. Voor ons geldt dat wij voorvechter zijn van energieopwekking, opslag en gebruik, zo dicht mogelijk bij elkaar. Waardoor geen zwaar netwerk nodig is.

Wil je naast onze andere belangrijke punten ten behoeve van de leefbaarheid van Bronckhorst, geen hoge “win-molens”? Stem dan bij de gemeenteraadsverkiezingen voor Gemeentebelangen Bronckhorst.


VVD Bronckhorst
De VVD wil geen megawindmolens in ons mooie landschap. We staan alleen middelhoge windmolens toe in Eldrik als dit past binnen de strikte voorwaarden en we verwachten niet dat dit gebeurt. De hele windmolendiscussie gaat over abstracte doelen, de VVD richt zich liever op concrete en uitvoerbare energieprojecten. We benutten ervaring met lokale biogascentrales om 30 biogasinstallaties bij melkveehouderijen te realiseren. We willen 100 stallen met zonnepanelen.  We willen 5 energieprojecten rondom de grootste bedrijven om netwerkproblemen te omzeilen. We benutten toptechnologische kennis van lokale bedrijven voor aardwarmte en warmte-koude opslag. Zo houden we energie betaalbaar.


Groenlinks Bronckhorst
GroenLinks zet zich in voor een veilig en schoon klimaat, zoals afgesproken in het akkoord van Parijs!

We kunnen dit realiseren door ongeveer de helft van onze huidige energieverbruik uit kolen, olie en gas te besparen. We zorgen voor duurzame woningen, bedrijven en vervoer! De overige energie wekken we duurzaam op. Naast kleinschalige projecten als zonnedaken en kleine boerderijwindmolens, zijn ook grotere projecten nodig, waaronder windenergie.

GroenLinks wil dat de gemeente regie houdt op de plaatsing van windmolens. Hiervoor is het gebied Eldrik gekozen en zijn strenge spelregels opgesteld over participatie, gezondheid en landschap. Andere gebieden zijn uitgesloten.


PvdA Bronckhorst
Nee, wij zijn geen voorstander van hoge windmolens in Bronckhorst. Het klimaat vereist actie, van iedereen. We moeten zo initiatiefrijk mogelijk zijn: besparen, isoleren, zonnepanelen op daken en bescheiden zonneparken op het land.

En, als het niet anders kan, een paar windmolens. Maar dan met 50% eigenaarschap van omwonenden, met een goede regeling voor schadeloosstelling, met zo weinig mogelijk overlast en -vooral- zonder risico’s voor de gezondheid.

De PvdA is altijd consequent en duidelijk geweest in de energie-discussie binnen en buiten de raad. We moeten een bijdrage leveren aan de klimaat-crisis. Maar alleen windmolens, als het echt nodig is.


D66 Bronckhorst
De opgave is glashelder: onze CO2-uitstoot moet snel en fors omlaag en uiteindelijk naar nul. Hoe we bij dat doel komen, willen we samen met onze inwoners bepalen, via een burgerberaad.

We willen daarin ook duidelijk en open zijn: als andere partijen een burgerberaad blokkeren, dan zijn wij van mening dat de landelijk vastgestelde klimaatdoelen voor onze regio niet op een betaalbare en realistische manier haalbaar zijn zonder de inzet van windmolens. Daarbij houden we ons uiteraard aan landelijke wet- en regelgeving (bijv. geluidsnormen) en aan het raadsbesluit inzake de plaatsing van windmolens (uitsluitend in zoekgebied Eldrik).


De ChristenUnie -SGP Bronckhorst
De ChristenUnie -SGP is van mening dat, naast besparing van energie, isolatie en maximale inzet op zonnepanelen ook windenergie nodig is om duurzaam te kunnen worden. Dan zijn kleine erfwindmolens ook wel bruikbaar, maar ze leveren niet genoeg vermogen aan onze energievraag te kunnen voldoen. Wij vinden daarom dat we nu de verantwoordelijk moeten nemen voor ons nageslacht, onze kinderen moeten ook het licht aan kunnen doen.

Wij hebben vóór het voorstel om het gebied bij Eldrik aan te wijzen als enige mogelijkheid voor grote windmolens binnen Bronckhorst gestemd. Dat mét alle voorwaarden die toen zijn vastgesteld.