Vergadering gemeenteraad Bronckhorst 27 mei 2021

Om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad.

 Motie vreemd aan de agenda 

Agendapunt: 12 

Onderwerp: Vertrouwen en samenwerken geeft nieuwe energie 

De raad van de gemeente Bronckhorst, in vergadering bijeen d.d. 27 mei 2021 

Overwegende dat: 

 • de rijksoverheid op 28 juni 2019 het klimaatakkoord heeft gepresenteerd, waarin de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015) worden uitgewerkt. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn; 
 • uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de stappen naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Daarom ontziet het kabinet de huishoudportemonnee zoveel mogelijk en zorgt zij voor een eerlijke verdeling van lasten tussen burgers en bedrijven. Daarnaast neemt Nederland de tijd: maatregelen worden stap voor stap genomen; 
 • in het Nationaal Programma RES wordt niet gesproken over een energieneutraaldoelstelling op gemeentelijk of regio-niveau; 
 • in het Akkoord van Groenlo 2013 de acht gemeenten van de Regio Achterhoek hebben afgesproken te streven naar een “energie neutrale Achterhoek in 2030 door inzet op grootschalige energiebesparing en productie van hernieuwbare energie”. De inzet van dit akkoord van Groenlo ingehaald is door de tijd met de komst van het Klimaatakkoord in 2019. Ten tijde van het Akkoord van Groenlo de (on)mogelijkheden van het energienetwerk niet zijn meegenomen; 
 • het concept-RES-bod van 1,35 TWh een onevenredig grote bijdrage zou betekenen van de regio Achterhoek aan het nationaal klimaatakkoord; 
 • de Rijksoverheid nog bezig is met een visie (NOVI) voor de periode na 2030, waarin ten aanzien van de Veluwe en de Achterhoek wordt aangegeven dat kleinschalige landschappen behouden dienen te blijven; 
 • in Bronckhorst ontbreekt een kritische succesfactor voor een succesvolle energietransitie, namelijk een noodzakelijk voldoende groot maatschappelijk draagvlak voor de route tot realisatie van Achterhoekse en Bronckhorster doelstellingen; 
 • een energieneutraal Bronckhorst in 2030 op basis van de huidige kennis, inzichten en het ontbreken van een noodzakelijk maatschappelijk draagvlak niet realistisch is. 

Draagt het College op: 

 • In het kader van de Routekaart energieneutraal Bronckhorst nu een pas op de plaats op de plaats te maken met betrekking tot windenergie en voorlopig geen medewerking te verlenen aan windinitiatieven en gebiedsaanwijzing tot 2026. 
 • Regionaal te werken aan een realistische herijking van het Akkoord van Groenlo. 
 • In het kader van de opstelling van de RES Achterhoek 1.0 de opgave voor het jaar 2030 te richten op de overeengekomen landelijke RES-opgave; met een realistisch bod dat ligt tussen 0,5 en 1,03 TWh op basis van inwoners en huidig verbruik in de Regio Achterhoek. 
 • In het kader van de voorbereiding van de besluitvorming in de Gemeenteraad over de RES Achterhoek 1.0 bij Netbeheerder Liander, al dan niet samen met andere Achterhoekse RES- gemeenten, aan te dringen om de voorgestelde 0,35 TWh voor zon op bedrijfsdaken mogelijk te maken. 
 • Met groepen van inwoners en ondernemers in Bronckhorst (energieambassadeurs), op basis van vertrouwen, transparantie in samenwerking en op basis van (convenant) afspraken te maken en doelen te bepalen richting realisatie van substantiële uitbreiding van zon op dak. 

Hengelo Gld, 27 mei 2021 

CDA 


Bekijk het stuk als download.


Update 20:30 uur

Behandeling van de motie vanavond is met 7 stemmen voor en 17 tegen verworpen. Er komt een ander moment voor.