Samenvatting uitkomst Volksraadpleging (1) regio Drempt

De Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden is gestart op 20 december 2020 en duurde tot 6 januari 2021. Deze volksraadpleging is bedoeld voor de inwoners van  Voor- en Achterdrempt; dat zijn 730 mensen die wij zo een stem hebben gegeven. Ieder huishouden heeft een brief met een vragenlijst ontvangen. Met unieke codes is geregeld dat per adres de vragenlijst eenmaal kon worden ingezonden, online of op papier. De gegevens zijn geanonimiseerd verwerkt. De werkwijze maakt het mogelijk te analyseren hoe er per deelgebied over deze kwestie wordt gedacht.


21% van de geraadpleegde bewoners hebben de vragenlijst ingevuld. Hiervan heeft meer dan de helft aanvullend commentaar aangeboden. Er zijn verhoudingsgewijs meer reacties uit Achter-Drempt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de betrokkenheid groter is als plannen je meer raken. Voor-Drempt ligt immers net iets verder van mogelijke locaties voor windmolens en zonnevelden. 12% heeft op papier gereageerd, 88% hiermee via internet. Hieruit leren we dat een substantiële groep niet met een online enquête bereikt kan worden. Het is dus belangrijk respondenten de reageer-op- papier-optie te bieden. Wie op papier heeft gereageerd ontvangt een rapport met de uitkomsten in de post.

91% vindt dat de gemeente Doesburg niet op de landelijke planning vooruit moet lopen en nu pas op de plaats moet maken. Dit is vaker door respondenten gemotiveerd. Nu tempo maken heeft als nadeel dat plannen die nu worden opgestart later mogelijk door ontwikkelingen voor energieopwekking achterhaald worden.

92% vindt het onverstandig dat windmolens, conform de geldende regels, bij een woonkern komen.

76% onderschrijft dat minimaal 10 keer de tiphoogte als minimale afstand tot bebouwing moet worden aangehouden.

68% vindt het verstandig om eerst zo veel mogelijk zonnepanelen op ongebruikte terreinen, bermen langs de weg, spoor en daken te plaatsen. 25% vindt dit niet verstandig en 7% heeft hier geen mening over.

71% vindt het verstandig windmolens en zonnevelden te clusteren en niet her en der iets te realiseren. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat dit, voor de meeste respondenten, pas aan de orde is als het echt niet anders kan met de energieopwekking en voor windmolens en zonnevelden moet worden gekozen.

Is clustering aan de orde dan vindt 91% dat e.e.a. met omliggende gemeentes moet worden opgepakt.

89% onderschrijft dat je windmolens en zonnevelden pas toestaat als het stroomnet op orde is.

96% vindt het belangrijk dat installaties voor grootschalige opwekking van energie ook doen waar ze voor zijn bedacht. Dat dit ook toetsbaar wordt met een drempelwaarde en, indien hier niet aan wordt voldaan consequenties heeft. Dit moet onderdeel van de vergunning zijn. Deze eis voorkomt dat installaties deels of zelfs geheel ‘werkeloos’ zijn en ondertussen wel de landschappelijke aantasting een feit is.

87% vindt het belangrijk dat zonnevelden aan het oog worden onttrokken door afscherming met bijvoorbeeld bomen en struiken.

97% onderschrijft dat installaties voor grootschalige opwekking van energie geen (geluids)overlast mogen veroorzaken, er geen sprake kan zijn van mogelijk nadelige effecten op de gezondheid.

74% vindt dat aantoonbaar moet worden gemaakt dat aan de geldende energiebesparingsplicht, conform het Activiteitenbesluit milieubeheer, wordt voldaan. Deze verplichting geldt voor grootverbruikers. 16% neemt aan dat de gemeente het nu wel goed in beeld heeft en het ook zo wordt uitgevoerd.

84% is voor een maatregel die regelt dat alle daken van grootverbruikers optimaal worden benut en deze daken in alle gevallen volledig van zonnepanelen worden voorzien. De voorgestelde maatregel sluit aan op het Activiteitenbesluit milieubeheer. Is de terugverdientijd van zonnepanelen meer dan 5 jaar, subsidieer het meerdere. Hiermee wordt het volledig benutten van daken van grootverbruikers binnen de eis gebracht. De kosten van de subsidie ‘verdien’ je maatschappelijk terug doordat er minder grote zonnevelden zijn vereist.

Veel respondenten hebben hun waardering voor de inzet van WindmolensDrempt uitgesproken.

In de suggesties lezen we veel alternatieven voor energieopwekking. Het onderschrijft dat er niet voor de meest eenvoudige oplossingen moet worden gekozen maar de beste.


Een meerderheid van mensen uit het gebied heeft, voorafgaand aan de Volksraadpleging, het ‘Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst’ ondertekend.

Het Manifest staat voor:

  1. Volledig geïnformeerd willen worden over de plannen met windmolens en zonnevelden.
  2. In de gelegenheid worden gesteld een stem in de plannen te hebben.
  3. Dat de gemeenten Bronckhorst en Doesburg de plannen in goed overleg samen maken, samen verder brengen.
  4. Er een open dialoog, open communicatie over de plannen is.
  5. Dat na zorgvuldige weging van alle belangen de best haalbare oplossingen gerealiseerd worden, niet de goedkoopste of meest makkelijke oplossingen maar de beste.

Wij zijn van mening dat de Volksraadpleging van grote waarde is voor nadere afwegingen en de dialoog die eigenlijk nog moet beginnen.

Team WindmolensDrempt


Bekijk/download de uitnodiging en vragenlijst
Bekijk/download de uitkomst (samenvatting)
Bekijk/download het volledige rapport inclusief alle suggesties en commentaar