Raadsvergadering gemeente Bronckhorst

Tijdens de raadsvergadering van 11 februari jl. is de Volksraadpleging Drempt (1) besproken. De CDA-fractie heeft een viertal vragen voor wethouder Hofman.

 

In de beantwoording wordt de rol van WindmolensDrempt m.b.t. nader onderzoek door de gemeente Doesburg een tikkeltje verkeerd uitgelegd door de heer Hofman. Ook vergeet hij dat hem is verzocht te antwoorden op de vraag hoe de gemeente nu invulling gaat geven aan hetgeen meer dan de helft van de mensen uit het gebied verwacht over proces, informatie, communicatie en de mogelijkheid een stem in plannen te hebben, conform het Manifest.

De beantwoording door de heer Hofman is reden voor een schriftelijke reactie van WindmolensDrempt. Lees alle correspondentie hier.

Het relevante deel van de vergadering in tekst:


Vragen van raadslid Stegeman (CDA):

  1. Erkent het college de resultaten van de Volksraadpleging?
  2. Welke standpunt neemt het college m.b.t. deze Volksraadpleging in?
  3. Hoe verhoudt zich dit tot de enquête die de gemeente Bronckhorst heeft uitgevoerd in de gehele gemeente?
  4. En worden de resultaten van de Volksraadpleging betrokken bij verdere afwegingen ten aanzien van de op te stellen kaders voor windenergie?

Wethouder Hofman:

Allereerst natuurlijk waardering voor de initiatiefnemers van deze enquête die hebben geprobeerd toch breed input op te halen en mee te denken met de kaders die met name in de gemeente Doesburg worden gesteld. Dus dat is wel goed om te weten. Ze zullen ook mede namens mij vanuit de gemeente Doesburg worden beantwoord omdat ze in de eerste plaats betrekking hebben op de planvorming in de gemeente Doesburg. Die beantwoording hebben ze vandaag gehad of krijgen ze morgen. Daar worden ze dus ook in betrokken. De suggestie die deze werkgroep heeft gedaan aan de gemeente Doesburg net als Bronckhorst het PON in te huren om een enquête uit te zetten … daar waren ze toch van gecharmeerd heb ik begrepen en dat heeft de gemeente Doesburg ook toegezegd. En eerder heeft de gemeente Doesburg toegezegd om het tempo wat te temporiseren zodat ze meer gelijk gaan lopen met de besluitvormingsprocessen zoals die ook van Bronckhorst worden doorlopen. We zien op verschillende terreinen dat we het tempo en de werkwijze wat meer gelijktrekken en dat is natuurlijk ook prettig want dan snap je als inwoner ook hoe je dan gehoord wordt. Ook wij hebben kennis kunnen nemen van de uitkomsten van de enquête. Dat kunnen we ook gewoon meenemen in de verdere overwegingen. Net zoals we andere input meenemen en we denken dat het heel waardevol is. Dat kunnen we ook nog eens naast onze enquête leggen die Pon voor ons heeft uitgevoerd. Daarvan kennen we de resultaten nog niet van … maar het kan natuurlijk heel interessant zijn om te kijken of die hetzelfde beeld geven of die nog nieuwe informatie toevoegen. Dus laten we dat vooral betrekken en dan kunnen we die ook meenemen in de discussies die wij in mei of juni met elkaar gaan voeren over onze kaders … want dat is van belang denk ik want daar ziet deze enquête ook op toe. Stel nu als raad een aantal kaders om belangen veilig te stellen. Dat is precies wat Doesburg doet en ook wij willen doen dus die pakken we op.