Raadsvergadering 1 februari 2021 | Gemeente Montfoort

Tijdens de raadsvergadering (Montfoort) is o.a. besloten dat daken eerst optimaal benut moeten worden voor de opwekking van stroom met zonnepanelen.

De motie:

  • Maximaal in te zetten op opwekking van zonne-energie op gebouwen om zodoende het aantal benodigde zonnevelden en windmolens te beperken;
  • Actief aan de slag te gaan met het principe: ‘Benut daken in de Lopikerwaard voor opwekking zonne-energie’ door inwoners, particuliere verhuurders en (agrarische) bedrijven actief te informeren en te stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen of te huren waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande initiatieven, beschikbare fondsen, collectieve inkoopacties en postcoderoosprojecten;
  • Mogelijkheden te onderzoeken naar kansen op wijkniveau in overleg met marktpartijen en inwoners;
  • In de prestatieafspraken met Woningcorporatie GroenWest op te nemen dat zij de daken van de huurwoningen voorzien van zonnepanelen;
  • Het plaatsen van zonnepanelen op woningen binnen het beschermd dorpsgezicht Linschoten of de Montfoortse binnenstad per casus te beoordelen door de monumentencommissie. Dit geldt ook voor monumentale gebouwen;
  • Het eigen gemeentelijk vastgoed (waaronder Sporthal Hofland) zoveel mogelijk te voorzien van zonnepanelen;
  • Bij Stedin blijven aandringen om het netwerk gereed te maken voor de energietransitie en de aansluitkosten voor zijn rekening te nemen;
  • Jaarlijks te rapporteren over de voortgang op dit onderwerp.

Deze motie werd unaniem aanvaard.

Bron: RadioStadMontfoort.nl


Relatie met onze regio en situatie

In de Volksraadpleging Drempt (1) hebben wij het optimaal benutten van daken van grootverbruikers,  in de reeks vragen opgenomen. Dit is met een relatief eenvoudige maatregel, die aansluit op een reeds bestaande wettelijke verplichting, te realiseren. Deze maatregel wordt als zeer kansrijk gezien.

Een maatregel heeft de voorkeur boven ‘onderzoeken’ en ‘maximaal inzetten’ zoals in bovenstaande motie verwoord. Dergelijke bewoordingen maken het immers slechts een inspanningsverplichting. Beter is een een resultaatverplichting: ‘Dit gaan we op deze wijze realiseren en dat is meetbaar, daar kunt u ons aan houden’.

De door WindmolensDrempt voorgestelde maatregel kan relatief snel kan worden opgepakt en is niet afhankelijk van een afwegingskader en besluiten over windmolens en zonnevelden.

Pieter Plass