Spiekbriefje voortgang plannen | 2 februari 2021

 1. Gemeente Doesburg pakt de draad weer op met de uitwerking van het afwegingskader. Het is de bedoeling dat het kader na de zomer (2021) wordt vastgesteld.
 2.  Gemeente Doesburg gaat een enquête houden. Dit zal waarschijnlijk maart worden.
 3.  Gemeente Doesburg werkt aan een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen in het dossier windmolens en zonnevelden. Die kunt u waarschijnlijk binnen drie weken tegemoet zien.
 4.  WindmolensDrempt krijgt een formele reactie van de gemeente Doesburg op de inbreng Volksraadpleging Drempt (1) en het Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst.
 5. De Volksraadpleging Drempt (1) en het Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst worden in de komende raadsvergadering van de Gemeente Bronckhorst besproken.
 6. Er is contact met leden van de gemeenteraad Bronckhorst (fractie CDA) met betrekking tot de vereiste afstemming tussen gemeenten.
 7. Wethouder Peter Bollen (gemeente Doesburg) spant zich in om met diverse partijen te communiceren over voortgang. Dit betreft o.a. de werkgroep, dorpsraad Drempt, WindmolensDrempt, wethouder Paul Hofman (gemeente Bronckhorst).
 8. In de komende Hessencombinatie zal er aandacht worden besteed aan plannen voor windmolens en zonnevelden in de regio.

Nu Nederland gaat inzetten op een groter aandeel wind in de energiemix, luidt hoogleraar Ad Verkooijen de noodklok

In 2023 moet er voldoende windenergie zijn om alle Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien. De keuze voor windenergie was opmerkelijk vanwege het negatieve advies van het Centraal Planbureau. Dat zegt dat er al overcapaciteit is en de prijzen zo laag zijn dat elke uitbreiding van de productie verliesgevend is.

Een groep wetenschappers stuurden een brief naar de minister van Economische Zaken waarin zij schreven dat er in de komende jaren niet de voorgespiegelde € 3,7 miljard moet worden geïnvesteerd, maar dat dit zal oplopen tot € 19 miljard. Lees verder Nu Nederland gaat inzetten op een groter aandeel wind in de energiemix, luidt hoogleraar Ad Verkooijen de noodklok

428 mensen hebben het Manifest ondertekend en zeggen “Ja, zo zou het moeten”

Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst

Wij begrijpen heel goed dat er voor Nederland en vertaald naar de regio’s, dus ook ons gebied, stappen moeten worden gemaakt met schone energie. Dat het niet bij plannen maken moet blijven maar dat deze ook tijdig gerealiseerd moeten worden. Dat het best lastig is omdat deze plannen veel impact op het gebied en inwoners hebben. Veel mensen zijn niet blij met windmolens en zonneparken in de achtertuin.

De manier waarop keuzes worden gemaakt zien wij dan ook als bepalend. Dit is de weg ernaartoe, hoe mensen worden meegenomen, betrokken, een stem hebben, het deel ‘samen’. Dát zo goed mogelijk organiseren is hetgeen wij voorstaan. Hierbij achten wij het noodzakelijk dat aan het volgende wordt voldaan:

 1. Wij willen volledig geïnformeerd worden over de plannen.
 2. Wij willen in de gelegenheid worden gesteld een stem te hebben in de plannen.
 3. Wij achten het noodzakelijk dat de gemeente Bronckhorst en de gemeente Doesburg de plannen in goed overleg samen maken, samen verder brengen.
 4. Wij verwachten een open dialoog, open communicatie over de plannen.
 5. Wij verwachten, gebaseerd op zorgvuldige weging van alle belangen, dat de best haalbare oplossingen gerealiseerd zullen worden. Dat zijn niet de goedkoopste of meest makkelijke oplossingen maar de beste.

Pas als hier op de juiste wijze aan wordt voldaan kan draagvlak en steun ontstaan.

Laat onze regio een voorbeeld zijn hoe partijen bij elkaar worden gebracht om dit ook met elkaar en voor elkaar te krijgen.


Bekijk het Manifest en de lijst van ondertekenaars.


Het Manifest plus de lijst van ondertekenaars is de gemeenten Doesburg en Bronckhorst  op 28 januari 2021 aangeboden met het verzoek om binnen 14 dagen aan te geven of en hoe er nu invulling wordt gegeven aan hetgeen de ondertekenaars van het Manifest verwachten.

De winst en verliesrekening van windenergie | Argos

Windenergie is big business. Winnaars zijn de investeerders in windparken in Groningen en Drenthe. Zij verdienen over een periode van 15 jaar tussen de 2,4 miljoen en 3 miljoen euro per windturbine, mede dankzij een overheidssubsidie van 550 miljoen euro.

De uitzending is van 2019. In de tussentijd is de winst- en verliesrekening niet ineens anders geworden.

Volgens de groene rekenkamer kosten windmolens de belastingbetaler per megawatt circa 300.000 euro per jaar. Dat is dus 300 euro per kilowatt. Dat is extreem duur in verhouding tot andere vormen van stroomopwekking.

Zijn de huidige milieunormen nog afdoende om de gezondheid bij windmolens te beschermen?


De windmolens die in de Achterhoek gezet gaan worden, kunnen een hoogte krijgen tussen de 180 en 240 meter.

Klinisch fysicus Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum meldt in Argos: Hartklachten kunnen verergeren onder invloed van langdurige blootstelling aan laagfrequent (brom)geluid dat onder andere door draaiende windturbines wordt geproduceerd. De Laat analyseerde meer dan driehonderd recent gepubliceerde wereldwijde studies naar gezondheidsaspecten van onder andere laagfrequent geluid.Een kenmerk van laagfrequent geluid is dat het veel verder draagt dan ‘gewoon’ geluid en ook binnenshuis trillingen veroorzaakt. Wanneer het menselijk lichaam langdurig wordt blootgesteld aan die trillingen kan een verdikking ontstaan van het hartzakje, een vlies om het hart. Door die verdikking kunnen al bestaande hartklachten verergeren. Lees verder Zijn de huidige milieunormen nog afdoende om de gezondheid bij windmolens te beschermen?

Is het dat waard? Kan dat niet anders?

Landelijk nieuws over windmolens en zonnevelden leert ons veel.

We zien vooral de worsteling. Nergens is men blij met windmolens relatief kort bij bebouwing. Ook hoe er een deken aan zonnepanelen over het land wordt getrokken stemt mensen negatief.

We leren dat afwegingskaders vaak rekbaar worden toegepast en direct betrokkenen het nakijken hebben.

We leren dat het betrekken van mensen veelal voor de vorm is. Plannen worden er door gedrukt en het is slikken of stikken.

De inzet van gemeenten wordt getrakteerd als een must om aan de klimaatdoelen te gaan voldoen.

Iedere molens is er één en gaat bijdragen. Zeker … De mate waarin is echter een heel ander verhaal, nog maar te zwijgen over het rendement in relatie tot kosten. Met al deze inspanningen, al die molens die nog moeten komen, gaan we tot 2030 slechts 6 procent van ons energiegebruik verduurzamen. Is het dat waard? Kan dat niet anders? Komen er molens dan wordt de leefomgeving voor velen een stuk minder plezierig of zelfs helemaal verpest. Het heeft veel negatieve effecten. Wordt er wel echt nagedacht of het dat allemaal wel waard is? Ik vraag het me af.

Ook in onze regio zijn momenteel gesprekken met landeigenaren gaande over zonnevelden en windmolens. Het maakt een paar landeigenaren even extra blij plus een groep (vooral buitenlandse) investeerders.

Pieter Plass


Leestip:

Op Nu.nl, 16 januari 2021: ‘Ruim driekwart van grote Nederlandse zonneparken in buitenlandse handen’

Quotes uit het artikel:

“De Nederlandse zonnevelden die in buitenlandse handen zijn krijgen samen tot bijna 1,1 miljard euro subsidie. Daarvan verdwijnt 83 procent, zo’n 889 miljoen euro, naar het buitenland.”

“Boeren die 25 hectare land verpachten ontvangen hierdoor jaarlijks al snel zo’n 200.000 euro.”

Stroomnet niet op orde … wel alvast het landschap verziekt

Liander rapporteert op 6 november 2020 over het congestiegebied Angerlo.

Hieruit blijkt dat capaciteitsproblemen met het stroomnet voorlopig niet opgelost gaan worden.

“Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde kwartaal van 2024 afgerond te hebben. In dit gebied wordt een nieuwe middenspannings voedingskabel aangelegd.”

Dit probleem speelt op veel locaties. Zonnevelden en windmolens kunnen (voorlopig) niet of slechts voor een beperkt deel functioneren.  Het is een bizarre situatie.

In de recente Volksraadpleging hebben wij ingespeeld op dit probleem.

89% van respondenten onderschrijft dat je windmolens en zonnevelden pas toestaat als het stroomnet op orde is.

96% vindt het belangrijk dat installaties voor grootschalige opwekking van energie ook doen waar ze voor zijn bedacht. Dat dit ook toetsbaar wordt met een drempelwaarde en, indien hier niet aan wordt voldaan consequenties heeft. Dit moet onderdeel van de vergunning zijn. Deze eis voorkomt dat installaties deels of zelfs geheel ‘werkeloos’ zijn en ondertussen wel de landschappelijke aantasting een feit is.

Bekijk het Liander-rapport van 6 november 2020.

Pieter Plass

Grootverbruikers krijgen verplichting daken te voorzien van zonnepanelen

In de Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden Drempt is reeds ingespeeld op de eis om daken van grootverbruikers optimaal te benutten en van zonnepanelen te gaan voorzien. 84% van de respondenten vindt dit ook een goede zaak.

Zoals het zich nu laat aanzien komt er met ingang van 1 januari 2022 de mogelijkheid dit bij nieuwbouw voor industriegebouwen af te dwingen. Via een zogenoemde maatwerkregel in het omgevingsplan kunnen gemeenten straks eisen dat nieuwe gebouwen die niet al onder de voorgenomen Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)-eisen vallen, hun dak te gebruiken voor opwek van duurzame energie of klimaatadaptatie.

Dit is een logische en effectieve maatregel. Echter, het zal pas op de langere termijn wat opleveren. Het gaat immers enkel over nieuwbouw en gaat voorlopig nog niet in.

Het voornemen sluit aan op de maatregel die in de Volksraadpleging is beschreven.

Het is goed helder te hebben waar de twee maatregelen verschillen. De nieuwe overheidsmaatregel heeft betrekking op nieuwbouw en gebouwen in een bepaalde categorie: industriegebouwen. De maatregelen die in de Volksraadpleging is beschreven beoogt bestaande gebouwen, die van grootverbruikers (conform het Activiteitenbesluit), volledig te voorzien van zonnepanelen. Met een klein duwtje vanuit de gemeente kan dit, gebaseerd op de eisen van het Activiteitenbesluit, relatief snel worden gerealiseerd.

Er is een belang om juist de bestaande gebouwen optimaal te gaan benutten, daar zijn er immers heel veel van. Is de terugverdientijd van zonnepanelen meer dan 5 jaar en besluit een gemeente het meerdere te subsidiëren dan is iedere grootverbruiker verplicht hierin te voorzien.

Samenvatting uitkomst Volksraadpleging (1) regio Drempt

De Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden is gestart op 20 december 2020 en duurde tot 6 januari 2021. Deze volksraadpleging is bedoeld voor de inwoners van  Voor- en Achterdrempt; dat zijn 730 mensen die wij zo een stem hebben gegeven. Ieder huishouden heeft een brief met een vragenlijst ontvangen. Met unieke codes is geregeld dat per adres de vragenlijst eenmaal kon worden ingezonden, online of op papier. De gegevens zijn geanonimiseerd verwerkt. De werkwijze maakt het mogelijk te analyseren hoe er per deelgebied over deze kwestie wordt gedacht. Lees verder Samenvatting uitkomst Volksraadpleging (1) regio Drempt