Wereldprimeur | Groen Waterstofgas produceren met een zonnepaneel uit Leuven, Belgie

Op vrt.be. Het bericht is uit 2019. Van waterstof warmte maken als vervanger van het ’traditionele’ aardgas wordt als dé grote kanshebber gezien. Dat gebeurt nu al op kleine schaal van stroom die door windmolens wordt geproduceerd.  Wat zou het mooi zijn als deze techniek binnenkort voor iedereen beschikbaar komt.

Quote:
“Na 10 jaar ontwikkeling is het rendement van één paneel opgedreven tot 250 liter per dag, een wereldrecord volgens de onderzoekers. Twintig van deze zonnepanelen zouden een gezin een winter lang van stroom en warmte kunnen voorzien.”

Motie over de klimaatplannen inzake afstandsnorm | aangenomen


32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 985 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN ERKENS

Voorgesteld 23 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat er afstands-normen komen voor de bouw van windmolens op land;

overwegende dat deze afstandsnormen pas in 2023 kunnen worden vastgesteld als de plan-MER is afgerond;

overwegende dat het van belang is dat er ook tot die tijd door gemeenten en provincies eenduidige normen worden gehanteerd om te voorkomen dat er grote ongelijkheden ontstaan tussen regio’s;

verzoekt de regering om dit voorjaar afspraken te maken met gemeenten, provincies en RES-regio’s over de te hanteren uitgangspunten voor de plaatsing van nieuwe windmolens, waaronder strenge minimumafstands-normen, in afwachting van de nieuwe landelijke windturbinenormen;

verzoekt de regering om te bezien of we hiervoor het Deense model tijdelijk kunnen toepassen, en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten Erkens

Vraag aan lijsttrekkers partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing-en in Bronckhorst

Geüpdatet 26 februari 2022


Diverse organisaties doende met de windmolenproblematiek hebben onderstaande vraag aan de lijsttrekkers van partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bronckhorst deelnemen voorgelegd. De antwoorden worden tevens tijdig in Contact gepubliceerd.


Geachte lijsttrekker,

Op 16 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Wij zijn van mening dat de inwoners van Bronckhorst recht hebben op duidelijkheid over de standpunten van de politieke partijen ten aanzien van de plaatsing van windturbines in Bronckhorst alvorens hun stem uit te brengen. Omdat veel verkiezingsprogramma’s deze duidelijkheid onvoldoende bieden nodigen wij u hierbij graag uit om uw standpunt helder en concreet weer te geven. Het gaat om uw principiële keuze en niet om de randvoorwaarden.

Wij vragen u daarom duidelijk aan te geven:

Is uw partij voorstander van de plaatsing van windturbines (hoger dan 25 meter as-hoogte)?

o   Ja
o   Neutraal
o   Nee

Korte toelichting op dit standpunt:

Uw inbreng wordt verwerkt in een folder die voor de verkiezingen in de gemeente Bronckhorst zal worden verspreid. Wij zeggen u toe dat we uw tekst integraal zullen overnemen, mits deze niet langer is dan 100 woorden (als richtlijn).

Graag zien we uw antwoord voor 24 februari tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Actiecomité Natuurlijk Landschap Heidenhoek
Actiecomité Op en um ’t Hengelse Zand
Vereniging Windturbinevrij Bronckhorst
Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik
Tegenwind Oude IJssel
Windmolens Drempt


Standpunten politieke partijen


CDA Bronckhorst
Opwekking van elektriciteit door extra windmolens sluiten we niet uit, maar vindt niet eerder plaats nadat duidelijk is dat het een noodzakelijke aanvulling is op de opwekking door zon op dak en op land. We gaan pas over tot plaatsing van windmolens nadat (gezondheids)risico’s zijn uitgesloten.

Ook maken we bindende afspraken met de inwoners in de directe omgeving over de participatie door die inwoners en de financiële bijdrage ter compensatie van het nadelig effect voor de omgeving. Deze compensatie dient te worden besteed aan maatschappelijke voorzieningen voor sport, welzijn, etcetera in het betreffende gebied. 


Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB)
Gemeentebelangen Bronckhorst is als enige partij duidelijk tegenstander van windmolens hoger dan 25 meter. Dat is de reden waarom wij als partij op de zeepkist hebben gestaan bij de protestmanifestatie voor het gemeentehuis in mei en dat wij, net als Tegenwind Keppel en Eldrik een zienswijze hebben ingediend over de MER-windturbinebepalingen. Voor ons geldt dat wij voorvechter zijn van energieopwekking, opslag en gebruik, zo dicht mogelijk bij elkaar. Waardoor geen zwaar netwerk nodig is.

Wil je naast onze andere belangrijke punten ten behoeve van de leefbaarheid van Bronckhorst, geen hoge “win-molens”? Stem dan bij de gemeenteraadsverkiezingen voor Gemeentebelangen Bronckhorst.


VVD Bronckhorst
De VVD wil geen megawindmolens in ons mooie landschap. We staan alleen middelhoge windmolens toe in Eldrik als dit past binnen de strikte voorwaarden en we verwachten niet dat dit gebeurt. De hele windmolendiscussie gaat over abstracte doelen, de VVD richt zich liever op concrete en uitvoerbare energieprojecten. We benutten ervaring met lokale biogascentrales om 30 biogasinstallaties bij melkveehouderijen te realiseren. We willen 100 stallen met zonnepanelen.  We willen 5 energieprojecten rondom de grootste bedrijven om netwerkproblemen te omzeilen. We benutten toptechnologische kennis van lokale bedrijven voor aardwarmte en warmte-koude opslag. Zo houden we energie betaalbaar.


Groenlinks Bronckhorst
GroenLinks zet zich in voor een veilig en schoon klimaat, zoals afgesproken in het akkoord van Parijs!

We kunnen dit realiseren door ongeveer de helft van onze huidige energieverbruik uit kolen, olie en gas te besparen. We zorgen voor duurzame woningen, bedrijven en vervoer! De overige energie wekken we duurzaam op. Naast kleinschalige projecten als zonnedaken en kleine boerderijwindmolens, zijn ook grotere projecten nodig, waaronder windenergie.

GroenLinks wil dat de gemeente regie houdt op de plaatsing van windmolens. Hiervoor is het gebied Eldrik gekozen en zijn strenge spelregels opgesteld over participatie, gezondheid en landschap. Andere gebieden zijn uitgesloten.


PvdA Bronckhorst
Nee, wij zijn geen voorstander van hoge windmolens in Bronckhorst. Het klimaat vereist actie, van iedereen. We moeten zo initiatiefrijk mogelijk zijn: besparen, isoleren, zonnepanelen op daken en bescheiden zonneparken op het land.

En, als het niet anders kan, een paar windmolens. Maar dan met 50% eigenaarschap van omwonenden, met een goede regeling voor schadeloosstelling, met zo weinig mogelijk overlast en -vooral- zonder risico’s voor de gezondheid.

De PvdA is altijd consequent en duidelijk geweest in de energie-discussie binnen en buiten de raad. We moeten een bijdrage leveren aan de klimaat-crisis. Maar alleen windmolens, als het echt nodig is.


D66 Bronckhorst
De opgave is glashelder: onze CO2-uitstoot moet snel en fors omlaag en uiteindelijk naar nul. Hoe we bij dat doel komen, willen we samen met onze inwoners bepalen, via een burgerberaad.

We willen daarin ook duidelijk en open zijn: als andere partijen een burgerberaad blokkeren, dan zijn wij van mening dat de landelijk vastgestelde klimaatdoelen voor onze regio niet op een betaalbare en realistische manier haalbaar zijn zonder de inzet van windmolens. Daarbij houden we ons uiteraard aan landelijke wet- en regelgeving (bijv. geluidsnormen) en aan het raadsbesluit inzake de plaatsing van windmolens (uitsluitend in zoekgebied Eldrik).


De ChristenUnie -SGP Bronckhorst
De ChristenUnie -SGP is van mening dat, naast besparing van energie, isolatie en maximale inzet op zonnepanelen ook windenergie nodig is om duurzaam te kunnen worden. Dan zijn kleine erfwindmolens ook wel bruikbaar, maar ze leveren niet genoeg vermogen aan onze energievraag te kunnen voldoen. Wij vinden daarom dat we nu de verantwoordelijk moeten nemen voor ons nageslacht, onze kinderen moeten ook het licht aan kunnen doen.

Wij hebben vóór het voorstel om het gebied bij Eldrik aan te wijzen als enige mogelijkheid voor grote windmolens binnen Bronckhorst gestemd. Dat mét alle voorwaarden die toen zijn vastgesteld.

Het eerlijke verhaal

Bespiegeling standpunten politieke partijen

Politieke partijen anders dan puur lokaal, voor Bronckhorst GBB, conformeren zich aan de landelijke politiek en zullen/kunnen niet tegen het plaatsen van windmolens zijn. Er is verschil over het uitspreken van wat eerst, het voorwaardelijke. Dat zie je in andere gemeenten ook. Er zijn gemeenten die echt duidelijk zijn over het uitsluiten van gezondheidsrisico’s en accepteren de huidige stand van zaken (advies RIVM en normen) niet.

Ik denk niet dat mensen op een politieke partij stemmen enkel gebaseerd op het standpunt windmolens. Voor de tegen-windmolens-groepen is deze actie echter dienstbaar. Laat het maar duidelijk zijn.

Het punt in de hele discussie is dat gemeenten indirect gehouden zijn landelijk beleid uit te voeren en, als dat niet gebeurt, de provincie zal ingrijpen. Dit biedt bar weinig speelruimte.

De landelijke politiek blijft weg bij de harde noten. Wat je ook doet met zonnevelden en windmolens, het zal nooit de oplossing zijn. De energievraag gaat enkel groeien en dan kom je hoe dan ook op een andere, vele malen betere, vorm van opwek. Ondertussen is de deken aan zonnevelden opgemaakt en staan de molens fier te draaien als monumenten van achterhaald beleid.

De discussie over de meest efficiënte grootschalige opwek wordt doorgeschoven omdat het nog te omstreden is. Dit helder uitleggen helpt eigenlijk niemand omdat we met de korte termijn te maken hebben en dat is uitvoering geven aan landelijk beleid dus … “Zeg maar waar en hoeveel zonnevelden en windmolens je gaat plaatsen … doe je het niet dan wordt het voor je bepaald.”

Lokaal kun je enkel traineren en binnen beperkte mogelijkheden de schade aan de leefomgeving zien te beperken.

Dit is naar mijn mening het eerlijke verhaal.

Pieter Plass

Zienswijze Windwiki op de NRD

Onderstaand de berichtgeving van Windwiki aan partijen doende met de windmolenproblematiek.

Beste,

De afgelopen week kon iedereen een zienswijze indienen op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER Windturbinebepalingen Leefomgeving’.

Ook wij hebben dit gedaan, en de zienswijze daarna maar omgedoopt in een notitie over wat al bekend is uit wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van omgevingslawaai op omwonenden – met specifieke aandacht voor kinderen en zwangeren -, én wat nog onbekend is en dus tot voorzichtigheid zou moeten leiden.

Wij pleiten voor een omkering van de omgekeerde bewijslast die er nu is.

Wij laten zien, dat met de statistische analyse waarmee in de jaren ’90 werd aangetoond dat roken een hogere kans op longkanker geeft, ook een causale relatie kan worden gelegd tussen windturbinegeluid en gezondheidsproblemen bij omwonenden.

Wij vragen aandacht voor het verlies van epoxy-deeltjes van de wiekenranden in de omgeving. Deze bevatten naast nano- en microplastics ook bisfenol A, een schadelijke chemische stof, die niet meer uit het milieu verdwijnt.

Wij hebben kritiek op de opbouw van de NRD, waarin men in hoofdstuk 5 de te onderzoeken onderdelen van de MER noemt, en in hoofdstuk 6 ingaat op gezondheidsaspecten, welke dus niet in de MER worden opgenomen. Dit is ONACCEPTABEL.

Wij benoemen dat de WHO de L den ongeschikt acht voor het meten van windturbinegeluid, omdat dit geen stationair geluid is. Ook dat het dB(A) filter niet geschikt is voor het meten van laagfrequent geluid. Als laatste dat de WHO in 2018 al voorsorteert op een verlaging van de norm voor maximaal ernstig gehinderden (van 10 naar 5%). Dit op basis van voortschrijdend inzicht op de gevolgen van omgevingsgeluid op bewoners.

Wij pleiten voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar LFG en kinderen, naar de relatie met hart- en vaatziektes, en naar de aard en mate van verlies van bisfenol A en plastics.

Wil je de zienswijze/ het overzicht volledig lezen? klik hier

Wij houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Namens Windwiki

Erich Taubert
Ronald Melieste
Simone Brands
Sylvia van Manen
Thomas Maal

Afwegingskader ruimte voor duurzame energie gemeente Doesburg

Inbreng Windmolens Drempt d.d. 21 februari 2022 ten behoeve van het afwegingskader ruimte voor duurzame energie gemeente Doesburg


Onze bijdrage is gebaseerd op aspecten waar de lokale bevolking zich over heeft uitgesproken.

Vragen voor het concretiseren van het afwegingskader zijn de klankbordgroep in de vorm van “wat willen we” vragen, gevolgd door te maken keuzes, voorgelegd. Hiermee wordt van de klankbordgroep verwacht namens de lokale bevolking keuzes te maken. Het impliceert een vertegenwoordiging.

Wij zijn van mening dat het meedenken over het kader van waarde is om tot nadere voorwaarden te kunnen komen. Om voortgang met het kader te boeken geldt in onze ogen dat de lokale bevolking zich gaande het proces, over diverse aspecten van het afwegingskader moet kunnen uitspreken.

Het ophalen van input en meedenken over keuzes, mede door de klankbordgroep, kan hierbij helpen als de fasering maar juist is.

Onderstaande eisen richten zich op de primaire voorwaarden met betrekking locaties en inpassing in het landschap. Worden locaties op voorhand opgelegd/bepaald dan heeft dat tot gevolg dat waarschijnlijk niet meer aan de minimale eisen voor afstand en inpassing, waar de bevolking zich over heeft uitgesproken, kan worden voldaan.

Nadere eisen

1. Voor grootschalige energie opwek met windmolens dient 10 keer de tiphoogte als minimale afstand tot bebouwing te worden aangehouden.
2. Een vergunning voor windmolens en/of zonnevelden kan pas worden afgegeven als het stroomnet in staat is de hoeveelheid stroom waar de installatie op is berekend volledig op te nemen.
3. Zonnevelden moeten aan het oog worden onttrokken door afscherming met bijvoorbeeld bomen en struiken.
4. Windmolens en zonnevelden dienen te worden geclusterd. Bij clustering moeten plannen met omliggende gemeentes worden opgepakt.

Toelichting

 1. Voor grootschalige energie opwek met windmolens dient 10 keer de tiphoogte als minimale afstand tot bebouwing te worden aangehouden.
 • Een meerderheid van de lokale bevolking wil geen megaturbines in de nabijheid van bebouwing. Hierbij is bebouwing een object wat bestaat uit muren en een overkapping met een permanent karakter, bedoeld voor verblijf, handel, verkeer, recreatie en/of arbeid.
 • Het voorkomen van mogelijke schadelijke effecten op de gezondheid heeft de hoogste prioriteit. Om niet in een discussie over mogelijke schadelijke effecten te verzanden moet het zekere voor het onzekere worden gekozen ten gunste van de mens boven een ander belang. Er moet voldoende garantie zijn dat er zich geen schadelijke effecten kunnen voordoen. Hierin wordt voorzien met de gestelde minimale afstandseis.
 • Na het gezondheidsaspect wordt het wonen in de nabijheid van megaturbines door een meerderheid van de lokale bevolking als minder of totaal onwenselijk ervaren. Het doet afbreuk aan de leefomgeving, het woongenot, de waarde van woningen en de aantrekkelijkheid van het gebied. Dit maakt dat de megaturbines niet in de nabijheid van bebouwing dienen te worden gerealiseerd.
 • Het gezondheidsaspect en de onwenselijkheid van de megaturbines wegen zwaarder dan mogelijke aantasting van cultuurhistorische waarden en het sparen van natuur.
 • Er wordt geen voorkeur uitgesproken voor gebieden die als mogelijke locaties zijn aangewezen. Rekening houdend met de afstandseis, minimaal 10 keer de tiphoogte, biedt dit mogelijkheden voor initiatiefnemer om met mensen uit de regio in gesprek te gaan over verplaatsing/uitkoop.
 1. Een vergunning voor windmolens en/of zonnevelden kan pas worden afgegeven als het stroomnet in staat is de hoeveelheid stroom waar de installatie op is berekend volledig op te nemen.
 • Deze eis voorkomt dat installaties na realisatie deels of zelfs geheel, voor langere tijd, ‘werkeloos’ De fasering is bewust. Een aanpassing van het stroomnet parallel aan en of na de realisatie van windmolens en/of zonnevelden biedt onvoldoende garantie dat installaties voor grootschalige opwek vanaf het moment van gereedkomen ook gaan doen waar zij voor zijn bedoeld.
 1. Zonnevelden moeten aan het oog worden onttrokken door afscherming met bijvoorbeeld bomen en struiken.
 • Aan het oog onttrekken betekent dat de zonnepanelen van zonnevelden niet vanuit bebouwing, te voet en of gebruikelijke vervoersmiddelen kunnen worden waargenomen.
 1. Windmolens en zonnevelden dienen te worden geclusterd. Bij clustering moeten plannen met omliggende gemeentes worden opgepakt.
 • Dit moet voorkomen dat er her en der installaties worden gerealiseerd.

Worden de primaire voorwaarden niet ingepast dan verwachten wij dat de lokale bevolking zich tegen het afwegingskader/initiatieven zal gaan verzetten.

Wordt de lokale bevolking in het proces meegenomen, met besluitvorming over keuzes, dan verwachten wij dat er ruimte voor de opwek van duurzame energie ontstaat.