Motie over de klimaatplannen inzake afstandsnorm | aangenomen


32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 985 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN ERKENS

Voorgesteld 23 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat er afstands-normen komen voor de bouw van windmolens op land;

overwegende dat deze afstandsnormen pas in 2023 kunnen worden vastgesteld als de plan-MER is afgerond;

overwegende dat het van belang is dat er ook tot die tijd door gemeenten en provincies eenduidige normen worden gehanteerd om te voorkomen dat er grote ongelijkheden ontstaan tussen regio’s;

verzoekt de regering om dit voorjaar afspraken te maken met gemeenten, provincies en RES-regio’s over de te hanteren uitgangspunten voor de plaatsing van nieuwe windmolens, waaronder strenge minimumafstands-normen, in afwachting van de nieuwe landelijke windturbinenormen;

verzoekt de regering om te bezien of we hiervoor het Deense model tijdelijk kunnen toepassen, en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten Erkens