Kennisgeving Programma Energiehoofdstructuur, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 Van vrijdag 30 april tot en met 10 juni 2021 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage voor het Programma Energiehoofdstructuur. In deze notitie staan de kaders voor de op te stellen Integrale effectenanalyse voor het Programma Energiehoofdstructuur. Iedereen kan op de notitie reageren door het indienen van een zienswijze binnen de boven genoemde periode.

Lees de kennisgeving.


Op de pagina Programma Energiehoofdstructuur van rvo.nl vindt u alle informatie over de stand van zaken met de energiehoofdstructuur.

De ambitie van het Programma Energiehoofdstructuur is tijdig te zorgen voor voldoende ruimte voor de nationale energiehoofdstructuur, op basis van een integrale afweging met andere opgaven en belangen, binnen een (inter)nationale context en waarbij een goede leefomgevingskwaliteit randvoorwaarde is. Het programma heeft betrekking op ruimtelijk beleid op land en de grote wateren en hanteert als tijdshorizon 2030–2050. Het gaat dus over het gehele Nederlandse grondoppervlak, uitgezonderd de Noordzee.

Bezoek de pagina Programma Energiehoofdstructuur.