Kamer bezorgd over regionale invulling energiestrategieën

Op 30 oktober 2020 informeert minister Wiebes de Kamer per brief over voortgang met de Regionale Energiestrategieën (RES).

De minister constateert dat de interbestuurlijke samenwerking goed verloopt en overheden ‘schouder aan schouder’ samenwerken.

Dit geldt niet voor Doesburg en Bronckhorst. Onze wethouder heeft nog geen weet van plannen die voorliggen en is vooralsnog niet voornemens actief met Doesburg samen te gaan werken. Het is aan Doesburg verkering te gaan zoeken.

De minister constateert dat regio’s bij voorkeur voor kleinschalige projecten kiezen om spanningen tussen regionaal draagvlak, het ruimtebeslag daarvan, de uitvoerbaarheid e.d. zo goed mogelijk te organiseren.

Wij zijn de uitzondering. Voor draagvlak is de bus nog niet gekomen. Doesburg zet in op grootschalige, voor het landschap ingrijpende, oplossingen kort op de gemeentegrens.

Wellicht nog belangrijker zijn de zorgen van het Rijk over participatie en draagvlak.

“Welke vragen moeten wanneer worden gesteld, wat past bij onze regio, en hoe spreken we moeilijk bereikbare groepen aan? De coronacrisis zorgt daarbij voor extra uitdagingen.” … “De afspraak is dat regio’s inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de regio intensief betrekken bij de verdere ontwikkeling van de RES-plannen en daarin goed kijken wat past bij de regio. Dit betekent dat iedere regio bedenkt hoe de participatie wordt ingericht, bepaalt welke doelen met maatschappelijke betrokkenheid bereikt moeten worden, en dat er altijd sprake is van maatwerk.”

Doesburg heeft ervoor gekozen dit met drie sessies van 3 keer 15 mensen uit het gebied te gaan organiseren. Misschien volgen er nog een aantal sessies, misschien niet. Wat u moet weten is dat besluitvorming binnen enkele maanden is bedacht. Dit betekent dat de mogelijkheden om daar nog invloed op uit te oefenen zeer beperkt zullen zijn.

“Participatie speelt niet alleen in de totstandkoming van de RES’en, maar ook in de ontwikkeling en realisatie van de projecten die uit de RES’en voortkomen. In het RES-proces wordt daarom ook al nagedacht hoe de regio’s ervoor kunnen zorgen dat de participatie in de projecten zelf straks goed verloopt. Participatie in hernieuwbare energieprojecten is namelijk een belangrijke sleutel voor het draagvlak en een eerlijke verdeling van lusten en lasten.”

Voor Doesburg is dat helder.: Doesburg de lusten en Bronckhorst de lasten.

Samengevat

Ik acht de Kamerbrief relevant. Het legt meerdere vingers op zere plekken. In een poging het te relateren aan ‘onze’ situatie, wat er bij ons in de regio gebeurt, moet je constateren dat theorie en praktijk wel heel ver uit elkaar liggen. Gemeente Doesburg heeft om haar moverende redenen een belang tempo te maken vooruitlopend op een definitief RES-plan. Het gevolg is dat er met zevenmijlslaarzen stappen worden gezet, terwijl de wethouder van Bronckhorst wacht op de krant waar hij het uit kan vernemen.

Ik maak we dan ook grote zorgen.  Ik weet het en u heeft gelijk … zorgen moet je doen … niet maken.

Lees hier de Kamerbrief.

Pieter Plass

Eén reactie op “Kamer bezorgd over regionale invulling energiestrategieën

Reacties zijn gesloten.