Ingezonden TegenwindNederland | Nieuwsupdate 2022-02 | Nieuwe windturbinebepalingen | Arcadis onderzoek

Beste open landschap groepen, werkgroepen en overige belanghebbenden,

In collegiale samenwerking met Nederwind hierbij:

Nieuws update 2022-02: Nieuwe windturbinebepalingen: Arcadis onderzoek

Naast de ontwikkeling van:

– Notitie Detail en Reikwijdte NDR plan-MER

Loopt er ook nog een tweede traject:

– Onderzoek naar afstandsnormen door Arcadis

De aanleiding was de EERSTE motie Erkens/Leijten van 15-06-2021:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z10842&did=2021D23600

Met als belangrijkste punten:

– Andere landen hebben striktere afstandsnormen

– Vraagt de regering om op korte termijn onderzoek te laten doen naar de effecten van de verschillende afstandsnormen op de gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden.

Het ministerie van EZK heeft ingenieursbureau Arcadis opdracht gegeven voor dit onderzoek. Arcadis maakt daarvoor o.a. een inventarisatie van de afstandsnormen in de landen om ons heen.

We hebben in Nederland de slechtste windturbine bepalingen van heel Europa, terwijl we het dichtsbevolkt zijn op Malta na.

Arcadis heeft daarvoor ook een klankbordgroep georganiseerd voor o.a. de getroffen burgers. Daarvoor hebben zich afgemeld;

– Windwiki

– NKPW

– Nederwind

– Tegenwind Nederland

– Jan de Laat en Louw Feenstra

De belangrijkste redenen voor de afmelding waren dat Arcadis geen onafhankelijk onderzoeksbureau is, maar gewoon een ingenieursbureau dat de opdracht van het ministerie van EZK uitvoert. En Arcadis ontwikkelt zelf ook windturbine installaties en heeft daar ook belangen in en is lid van de NWEA. Net zoals andere adviesbureaus.

Verder blijkt uit de opzet van het concept rapport dat de omvang van het onderzoek veel te beperkt is om tot een verantwoorde conclusie te komen of een afstandsnorm wel of geen voldoende bescherming van het milieu en leefomgeving biedt.

En de bovengenoemde groepen wilden niet genoemd worden als zijnde te hebben meegewerkt, mede namens (toekomstige) omwonenden, aan het definitieve rapport.

We gaan pas reageren als het definitieve rapport en de aanbiedingsgbrief beschikbaar zijn.

Aangemeld voor de klankbordgroep hebben zich:

– NLVOW

– DEI

– Windalarm Amsterdam

NLVOW denkt via tekstvoorstellen tot een betere regeling te kunnen komen. DEI heeft geprobeerd om via oppositie het onderzoek bij te sturen. Op de rol van Windalarm Amsterdam kom ik nog terug, die zijn pas vlak voor het begin van de klankbordsessies alsnog ingestapt.

Ja, er zitten ook tekstvoorstellen van NLVOW in het rapport. Hier alvast een idee daarvan.

https://nlvow.nl/actueel/studie-rond-motie-erkens-leijten-over-afstandsnormen

Dan is er nog de TWEEDE motie van Erkens/Leijten van 23-02-2002:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2022Z03526&did=2022D07258

Met als belangrijkste punten:

– De nieuwe windturbine bepalingen worden pas in 2023 verwacht als de plan-MER is afgerond;

– Er wordt gesproken over nieuwe afstandsnormen in 2023;

– Vraagt de regering om dit voorjaar afspraken te maken over een tijdelijke regeling, ter voorkoming van rechtsongelijkheid door de ontwikkeling van verschillende lokale normen door gemeenten en provincies. Als de ene gemeente afstandsnorm A hanteert en de buurgemeente afstandsnorm B en A is dan scherper dan B en de IWT staat bijvoorbeeld dicht bij de gemeentegrens, dan is er sprake van rechtsongelijkheid.

– Vraagt de regering of het Deense model hiervoor te gebruiken is.

Het Deense model komt niet zo maar uit de lucht vallen. Het komt uit de klankbordsessies bij Arcadis. Twee deelnemers NLVOW en DEI hebben dit beslist niet aan Erkens/Leijten voorgesteld, blijft nog een derde over. Wellicht biedt dat voor hun een oplossing voor de IWT’s in het noorden van hun stad, maar voor de rest van Nederland is dit beslist geen oplossing.

Het Deense model gaat uit van een minimum afstand van 4x tiphoogte en o.a. een eis voor laag frequent geluid. Wat tiphoogte gaan we dan van ca. 2x tiphoogte naar 4x tiphoogte. En voor LF lawaai is er nu een eis, helaas in dB(A), vanaf 10 Hz en dus niet op de juiste manier en niet volledig gemeten om de lawaai signatuur van een IWT deugdelijk vast te stellen. En daardoor kan ook geen dosis-effect relatie vastgesteld worden.

Dus nee, hier hebben we in Nederland niet zo veel aan. Er is eerst uitgebreid veldonderzoek nodig naar alle invloeden op het milieu en leefomgeving, zoals ook in meerdere zienswijzen op de NRD plan MER is aangegeven. Bovendien schept zo’n voor onze situatie niet onderbouwde regeling alleen maar extra onduidelijkheid.

Vriendelijke groet,

Tegenwind Nederland
Voor een gezonde en realistische energie transitie

ing. Wilco Alteveer

tegenwindnederland@gmail.com