Een rondje lokale partijen en energie-opwek

Hoe denken lokale partijen van de gemeente Bronckhorst over energie-opwek? We hebben het een en ander op een rijtje gezet.

 


Een passage uit de visie van CDA Bronckhorst, kijken door de ogen van Wilko Pelgrom:

Als CDA willen wij geen hoge windmolens en zonnepanelen op goede landbouwgrond. Wat wij wel willen is dat we alle daken vol leggen met zonnepanelen en de alternatieven benutten, ook de eventuele mogelijkheden van kernenergie onderzoeken. “We kunnen het niet maken dat we over een paar jaar erachter komen dat we ons waardevolle landschap hebben belast met lelijke windmolens, waarvan we de gezondheidsrisico’s niet juist hadden ingeschat. “Het gaat er dus om dat we samen de voorwaarden bepalen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.


GBB verwijst naar het verkiezingsprogramma 2018-2022:

GBB vindt dat er versterkt moet worden ingezet op:

 • Het gebruik van zonne-energie voor het opwekken van elektriciteit en/of warmwatervoorziening;
 • Isoleren van woningen;
 • Kleine windturbines passend bij de kleinschaligheid van het gebied;
 • Windmolens alleen daar waar het windgebied aangeeft dat het mogelijk is en er sprake is van draagvlak in dat gebied;
 • Aardwarmte toepassing door bijvoorbeeld warmtepompen;
 • Kleinschalige biovergisting.

De visie van de VVD Bronckhorst is eind 2020 gecommuniceerd:

Bij veel mensen bestaat het beeld dat afgelopen week gekozen zou worden voor of tegen de plaatsing van 250 meter grote windmolens, maar dat is onjuist. Deze mogelijke besluitvorming, met meerdere beslismomenten, komt later terug in de gemeenteraad.

VVD Bronckhorst heeft steeds aangegeven geen voorstander te zijn van (grootschalige) windenergie, maar kiest voor een evenwichtige brede energiemix, passend binnen ons landschap.  Ook puzzelt de VVD met de concrete uitvoering en inrichting van windenergie: diverse hoogten, aantallen, locaties, geclusterd of individueel.  Het is een belangrijk onderwerp waarbij feiten en emotie door elkaar heen lopen. De VVD is in deze fase er nog niet uit wat wijsheid is.


GroenLinks Bronckhorst

GroenLinks Bronckhorst staat volledig achter het doel om Bronckhorst energieneutraal te maken uiterlijk in 2030. Daar zijn diverse vormen van duurzame opwek voor nodig, waaronder ook een vorm van windenergie. Maar GroenLinks vindt het daarbij ook erg belangrijk dat inwoners goed worden geïnformeerd en dat we samen tot goede oplossingen komen.

De acties uit het recent vastgestelde procesvoorstel bieden inwoners de mogelijkheid om mee te denken en mee te praten over mogelijke oplossingen en randvoorwaarden voor gebruik van windenergie. In de enquête, die door een onafhankelijk bureau wordt uitgevoerd, kunnen inwoners hun mening te geven over dit onderwerp. Met de resultaten van o.a. de enquête worden de voorwaarden, de kaders vastgelegd waaronder windenergie mogelijk kan worden toegepast in Bronckhorst.

GroenLinks vindt dat lokale initiatieven voor grote opwek conform dit  vast te stellen kader moeten  worden uitgevoerd. Samen met de direct betrokkenen ontstaan dan geaccepteerde oplossingen, zowel in financieel opzicht als qua draagvlak. De beperkingen die er nu zijn t.a.v. zon (beperkt aantal grote zonnevelden) en wind hoeven voor ons bij het zoeken naar oplossingen niet blokkerend te zijn.

 


PvdA Bronckhorst verwijst naar het verkiezingsprogramma van 2018. Dit omvat het volgende m.b.t. het opwekken van energie:

 • Er komen zonnepanelen op overheidsgebouwen, scholen en non-profit-instellingen, op bedrijven en woningen.
 • Als een inwoner zonnepanelen plaatst, geeft de gemeente € 500,- subsidie.
 • Bronckhorst krijgt windmolens, in samenspraak met inwoners en mits goed inpasbaar in het landschap.
 • Het gebruik van gas wordt afgebouwd. De bouwverordening wordt aangepast zodat het zelf opwekken van duurzame energie per bedrijf of woning mogelijk is.
 • Geen kernenergie. Ontwikkelingen rondom biobrandstoffen en vergisting worden kritisch gevolgd.

D66 Bronckhorst verwijst naar een publicatie van eind 2019:

Deze maand bespreekt de raad de Routekaart Energieneutraal Bronckhorst. D66 staat volledig achter het doel. Wij willen dat we alle energie die we gebruiken in Bronckhorst, in 2030 ook zelf hier opwekken. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid.

D66 voegt daar wel wat aan toe. Het opwekken van energie levert flinke inkomsten op. De winst gaat nu Bronckhorst uit. Wij willen dat die winst hier blijft en dat alle inwoners daarvan kunnen profiteren.

D66 wil daarom dat buurten en dorpen samen aan de slag gaan. Met deze uitgangspunten:

 • Samen nemen we onze verantwoordelijkheid,
 • Samen zorgen we dat we eerst besparen (isolatie, ventilatie) en dan de benodigde energie opwekken,
 • Iedereen kan meedoen en meebeslissen, ook de mensen met een smalle beurs,
 • Grootschalige opwekking van energie (bijv. een windmolen of een zonneveld) is in gemeenschappelijk eigendom van de omgeving,
 • Winst investeren we in onze omgeving, bijvoorbeeld in versterking van groen of in gemeenschapsvoorzieningen,
 • De gemeente ondersteunt, door te investeren in buurtprocessen.

Het is van ons samen: het is onze lucht, ons water, en ons mooie landschap.