Daken van grootverbruikers optimaal benutten voor het opwekken van energie met zonnepanelen

Brief aan P. Hofman, wethouder van de gemeente Bronckhorst:


Geachte heer Hofman,

Om korte termijn voortgang te boeken met het opwekken van schone energie dienen alle realistische mogelijkheden voor energie-opwek te worden gewogen.

Een meerderheid van de landelijke politiek steunt maatregelen om zonnepanelen op daken van grote bedrijfs- en industriegebouwen te gaan bewerkstelligen. Voor industriegebouwen is die mogelijkheid, het met wetgeving afdwingen, al gerealiseerd. Dit zal op korte termijn worden geëffectueerd. Voor bedrijfsgebouwen is een dergelijke maatregel er nog niet. Diverse politieke partijen maken zich hard voor de vereiste wettelijke aanpassing.

Een samenvatting van standpunten uit de verkiezingsprogramma’s van de grotere partijen:

  • GroenLinks en D66 benoemen concreet dat zonnepanelen op de lijst van verplichte energiebesparende maatregelen voor eigenaren van grote gebouwen dienen te worden opgenomen.
  • VVD geeft aan dat voor energie-opwek op land, zonnepanelen op daken de voorkeur heeft en wil voorkomen dat Nederland wordt opgeofferd aan windparken en zonnevelden.
  • CDA ziet zonnepanelen als een onderdeel van een duurzame energiemix, wil natuur en landbouwgronden ontzien zolang er op daken nog volop ruimte is voor zonnepanelen.
  • PVV en FVD zijn tegen ‘landschap bedervende’ windturbines en zonnevelden.
  • PvdA is voor zonnepanelen eerst op daken en pas dan, indien nodig, in de vorm van zonnevelden.
  • ChristenUnie is voor lokale energieopwekking onder andere met zonnepanelen.
  • SGP steunt het duurzaam opwekken van energie onder ander met behulp van zonnepanelen.

Waar plannen voor windmolens en zonnevelden worden geformuleerd dient substantiële aantasting van de leefomgeving, landbouwgrond en natuur te worden voorkomen. Dit pleit ervoor eerst te doen wat kan met alternatieven. Hét alternatief op dit moment is zonnepanelen op daken van bedrijfs- en industriegebouwen.

De landelijke politiek onderkent lokale weerstand en moeilijkheden om grootschalige projecten te realiseren.

Op 8 maart jl. informeert B. van ’t Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat, de Kamer per brief over voortgang met het proces Regionale Energiestrategieën.

Aandachtspunt 1 in deze brief betreft het optimaliseren van de voorlopige keuzes. Dit omvat onder andere de afweging tussen regionaal draagvlak – met een voorkeur voor kleinschaligheid en zon boven wind – en de nationale kosten die volgen uit die keuze.

De minister onderkent dat voor regionaal draagvlak kleinschaligheid en energie-opwekking met zonnepanelen cruciaal zijn.

Deze voortschrijdende inzichten onderschrijven de noodzaak om het opwekken van energie met zonnepanelen op daken van grootverbruikers nu serieus te gaan betrekken in afwegingen.

Hierbij is de keus niet langer enkel of en waar windmolens en zonnevelden kunnen komen als invulling van de RES-vereisten. Energie-opwek met zonnepanelen op daken, wat de voorkeur verdient, zal voorafgaand aan grootschalige projecten moeten worden gewogen.

Voor dit doel moet worden bezien welke gebouwen hiervoor in aanmerking komen en wat de te verwachten opbrengst zal zijn. Die opbrengst werkt door in de energiemix. ‘Zonnepanelen op daken’ is dé maatregel die eerst optimaal benut dient te worden alvorens windmolens en zonnevelden in beeld komen.

Gelet op de doorlooptijd en impact van plannen, alle inzet die de realisatie hiervan vereist, is er het maatschappelijk belang niet af te wachten wanneer een nadere maatregel geëffectueerd gaat worden.

Er is een kans proactief, in het belang van de gemeenschap, te anticiperen en nu te doen wat mogelijk is ter voorbereiding op een nadere maatregel. Hiermee wordt veel onvrede over plannen met windmolens en zonnevelden weggenomen.

Wij zullen met andere partijen die de urgentie van deze maatregel onderschrijven bij de verantwoordelijke minister aandringen op het versneld in procedure brengen van een wetsvoorstel.

Wij verzoeken u het volgende:

Het in kaart brengen van de daken die hier in beginsel voor in aanmerking komen en met kengetallen door te rekenen wat de te verwachten opbrengst zal zijn. Er geldt reeds een verplichting van registratie van grootverbruikers en de energiebesparende maatregelen die een gebruiker heeft getroffen. Hiermee heeft de gemeente, als het goed is, al keurig in beeld welke gebouwen het betreft.

Ook indien een wettelijke aanpassing nog even uitblijft zien wij mogelijkheden voortgang te boeken met zonnepanelen op daken. Dit kan bijvoorbeeld met initiatiefnemer op het gebied van zonne-energie en/of een stimuleringsmaatregel.

Mocht u onverhoopt besluiten geen invulling te geven aan ons verzoek ontvangen wij graag een nadere motivatie om burgers hierover te informeren en dit te betrekken in onze inzet om met andere partijen zo snel mogelijk tot aanpassing van wettelijke regels te komen. Alsdan is van belang te weten waarom u hier vooralsnog niet op anticipeert.

In de Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden Drempt is reeds ingespeeld op de eis om daken van grootverbruikers optimaal te benutten. 84% van de respondenten vindt dit een goede zaak. In lijn met het optimaal benutten van daken vindt 68% het verstandig om eerst zo veel mogelijk zonnepanelen op ongebruikte terreinen, bermen langs de weg e.d. te plaatsen.

Bij kaders voor windmolens en zonnevelden zien wij het als een vereiste in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent dat plannen voor windmolens en zonnevelden pas aan de orde kunnen zijn als daken, ongebruikte terreinen e.d. voor energie-opwek met zonnepanelen optimaal zijn benut.

Wij vernemen graag op korte termijn van u.

Hoogachtend,

namens team WindmolensDrempt

 

P.H.J. (Pieter) Plass MIM


Bekijk alle corespondentie