Categoriearchief: WindWiki

Zienswijze Windwiki op de NRD

Onderstaand de berichtgeving van Windwiki aan partijen doende met de windmolenproblematiek.

Beste,

De afgelopen week kon iedereen een zienswijze indienen op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER Windturbinebepalingen Leefomgeving’.

Ook wij hebben dit gedaan, en de zienswijze daarna maar omgedoopt in een notitie over wat al bekend is uit wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van omgevingslawaai op omwonenden – met specifieke aandacht voor kinderen en zwangeren -, én wat nog onbekend is en dus tot voorzichtigheid zou moeten leiden.

Wij pleiten voor een omkering van de omgekeerde bewijslast die er nu is.

Wij laten zien, dat met de statistische analyse waarmee in de jaren ’90 werd aangetoond dat roken een hogere kans op longkanker geeft, ook een causale relatie kan worden gelegd tussen windturbinegeluid en gezondheidsproblemen bij omwonenden.

Wij vragen aandacht voor het verlies van epoxy-deeltjes van de wiekenranden in de omgeving. Deze bevatten naast nano- en microplastics ook bisfenol A, een schadelijke chemische stof, die niet meer uit het milieu verdwijnt.

Wij hebben kritiek op de opbouw van de NRD, waarin men in hoofdstuk 5 de te onderzoeken onderdelen van de MER noemt, en in hoofdstuk 6 ingaat op gezondheidsaspecten, welke dus niet in de MER worden opgenomen. Dit is ONACCEPTABEL.

Wij benoemen dat de WHO de L den ongeschikt acht voor het meten van windturbinegeluid, omdat dit geen stationair geluid is. Ook dat het dB(A) filter niet geschikt is voor het meten van laagfrequent geluid. Als laatste dat de WHO in 2018 al voorsorteert op een verlaging van de norm voor maximaal ernstig gehinderden (van 10 naar 5%). Dit op basis van voortschrijdend inzicht op de gevolgen van omgevingsgeluid op bewoners.

Wij pleiten voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar LFG en kinderen, naar de relatie met hart- en vaatziektes, en naar de aard en mate van verlies van bisfenol A en plastics.

Wil je de zienswijze/ het overzicht volledig lezen? klik hier

Wij houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Namens Windwiki

Erich Taubert
Ronald Melieste
Simone Brands
Sylvia van Manen
Thomas Maal

Zienswijze Windwiki op de NRD

Onderstaand de berichtgeving van Windwiki aan partijen doende met de windmolenproblematiek.

Beste,

De afgelopen week kon iedereen een zienswijze indienen op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER Windturbinebepalingen Leefomgeving’.

Ook wij hebben dit gedaan, en de zienswijze daarna maar omgedoopt in een notitie over wat al bekend is uit wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van omgevingslawaai op omwonenden – met specifieke aandacht voor kinderen en zwangeren -, én wat nog onbekend is en dus tot voorzichtigheid zou moeten leiden.

Wij pleiten voor een omkering van de omgekeerde bewijslast die er nu is.

Wij laten zien, dat met de statistische analyse waarmee in de jaren ’90 werd aangetoond dat roken een hogere kans op longkanker geeft, ook een causale relatie kan worden gelegd tussen windturbinegeluid en gezondheidsproblemen bij omwonenden.

Wij vragen aandacht voor het verlies van epoxy-deeltjes van de wiekenranden in de omgeving. Deze bevatten naast nano- en microplastics ook bisfenol A, een schadelijke chemische stof, die niet meer uit het milieu verdwijnt.

Wij hebben kritiek op de opbouw van de NRD, waarin men in hoofdstuk 5 de te onderzoeken onderdelen van de MER noemt, en in hoofdstuk 6 ingaat op gezondheidsaspecten, welke dus niet in de MER worden opgenomen. Dit is ONACCEPTABEL.

Wij benoemen dat de WHO de L den ongeschikt acht voor het meten van windturbinegeluid, omdat dit geen stationair geluid is. Ook dat het dB(A) filter niet geschikt is voor het meten van laagfrequent geluid. Als laatste dat de WHO in 2018 al voorsorteert op een verlaging van de norm voor maximaal ernstig gehinderden (van 10 naar 5%). Dit op basis van voortschrijdend inzicht op de gevolgen van omgevingsgeluid op bewoners.

Wij pleiten voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar LFG en kinderen, naar de relatie met hart- en vaatziektes, en naar de aard en mate van verlies van bisfenol A en plastics.

Wil je de zienswijze/ het overzicht volledig lezen? klik hier

Wij houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Namens Windwiki

Erich Taubert
Ronald Melieste
Simone Brands
Sylvia van Manen
Thomas Maal

Doet u mee aan het financieren van de kwaliteitsbeoordeling van de RIVM rapporten over windturbinegeluid?

Crowdfunding

Verzoek van Windwiki.nl:

Recent is een brandbrief, afkomstig van een honderdtal artsen, verstuurd aan de gemeente Amsterdam en zijn er in Amsterdam expertmeetings geweest, waarin de conclusies van de RIVM rapporten uit 2019 en 2020 sterk in twijfel werden getrokken.  Ook op windwiki.nl is een overweldigend aantal artikelen te vinden waaruit blijkt dat de uitkomst van een contra-expertise wel eens een heel ander beeld kan geven.

De 300 meter norm is te krap bemeten. Er zijn een aantal zeer fundamentele kanttekeningen bij de RIVM-rapporten te plaatsen. Daarom pleiten experts nu al voor een minimale afstand van 10 x de masthoogte. De politiek gaat hierin nu nog onvoldoende mee.

Om aan de onduidelijkheid een einde te maken willen ‘wij van Windwiki’ de rapporten van het RIVM uit 2019 en 2020 door een gerenommeerd epidemioloog laten beoordelen op de juistheid van de conclusies.

Als blijkt dat de conclusies in dat rapport niet kloppen, zal er een voorzichtiger norm moeten worden gesteld. Mede gezien de meest recente review van het RIVM over omgevingsgeluid, waarin al bij lagere geluidsniveaus gezondheidsschade wordt gemeld, maar waarin uitspraken over windturbinegeluid opvallend afwezig zijn.

Een dergelijke beoordeling kost geld en tijd! Er wordt een ruime maand tijd voor begroot. De kosten bedragen ruim 10.000 euro.

Graag willen wij jullie vragen om een donatie te doen, zodat er serieus gekeken kan worden naar de normen waarop onze overheden zich baseren.

Wil je hieraan bijdragen? Kijk dan naar onze donatie QR code op www.windwiki.nl, of maak je donatie over op rek. nr. NL 66 RABO 036 607 7449 ten name van Stichting Windwiki.nl

Ongeacht de uitkomst wordt het verslag via Windwiki gepresenteerd. Wij hopen medio juli. Het rapport zal voor iedereen te downloaden zijn.

Voor contact mail ons op info@windwiki.nl.

Rekening nr: NL 66 RABO 036 607 7449, Stichting Windwiki.nl.

KvK nr 82096171

Erich Taubert
Simone Brands
Sylvia van Manen

Wind Wiki

Een nieuwe waardevolle bron van informatie!

De mensen achter Windwiki.nl vertellen over het doel van de site:


Wij zijn bezorgde medici, die zich betrokken voelen bij het leefklimaat in Nederland en bij het Nederlandse landschap.

Wij zijn ons bewust van de gevolgen van de opwarming van de aarde, en vinden dat hier maximaal actie op moet worden ondernomen – maar níet zodanig dat ons land daardoor voor velen onbewoonbaar wordt.

Wij beschouwen windenergie niet passend in een dichtbevolkt land als Nederland vanwege de negatieve effecten op het leefklimaat en de gezondheid van omwonenden.

Wij signaleren dat de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van laag frequent geluid van windturbines onvoldoende bekend is bij beleidsmakers, artsen en de algemene bevolking.

Windwiki.nl wil hierin objectieve informatie geven. Hiertoe hebben wij een netwerk van artsen gevormd, die de aanwezige wetenschappelijke medische literatuur samenvatten en toelichten. Van alle artikelen wordt een Nederlandse samenvatting gegeven.

De artikelen worden geclusterd voor audiologen/ KNO artsen, cardiologen, endocrinologen, epidemiologen, huisartsen, kinderartsen, neurologen, psychologen/ psychiaters. Er kan ook op vraagstelling worden gezocht.


Deskundige input

 • Anne-Marike Smit, verloskundige, klinisch epidemiologe
 • Erich Taubert, functioneel en reconstructief uroloog
 • Jeroen J.J. Bucx, cardioloog MD PhD  AMS
 • Louw Feenstra, emeritus hoogleraar KNO, filosoof
 • Simone Brands, kinder- en jeugd psychiater
 • Sylvia van Manen, huisarts, kaderarts ggz

bron: Windwiki.nl.

Wind Wiki

Een nieuwe waardevolle bron van informatie!

De mensen achter Windwiki.nl vertellen over het doel van de site:


Wij zijn bezorgde medici, die zich betrokken voelen bij het leefklimaat in Nederland en bij het Nederlandse landschap.

Wij zijn ons bewust van de gevolgen van de opwarming van de aarde, en vinden dat hier maximaal actie op moet worden ondernomen – maar níet zodanig dat ons land daardoor voor velen onbewoonbaar wordt.

Wij beschouwen windenergie niet passend in een dichtbevolkt land als Nederland vanwege de negatieve effecten op het leefklimaat en de gezondheid van omwonenden.

Wij signaleren dat de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van laag frequent geluid van windturbines onvoldoende bekend is bij beleidsmakers, artsen en de algemene bevolking.

Windwiki.nl wil hierin objectieve informatie geven. Hiertoe hebben wij een netwerk van artsen gevormd, die de aanwezige wetenschappelijke medische literatuur samenvatten en toelichten. Van alle artikelen wordt een Nederlandse samenvatting gegeven.

De artikelen worden geclusterd voor audiologen/ KNO artsen, cardiologen, endocrinologen, epidemiologen, huisartsen, kinderartsen, neurologen, psychologen/ psychiaters. Er kan ook op vraagstelling worden gezocht.


Deskundige input

 • Anne-Marike Smit, verloskundige, klinisch epidemiologe
 • Erich Taubert, functioneel en reconstructief uroloog
 • Jeroen J.J. Bucx, cardioloog MD PhD  AMS
 • Louw Feenstra, emeritus hoogleraar KNO, filosoof
 • Simone Brands, kinder- en jeugd psychiater
 • Sylvia van Manen, huisarts, kaderarts ggz

bron: Windwiki.nl.