Categoriearchief: gemeente Doesburg

Inloopavond 19 april 18:30 – 20:30 uur

Op 19 april is er een inloopavond bij De Pannekoekenbakker aan de Zomerweg 7 in Doesburg. Hier kunt u uw vragen stellen en met de gemeente in gesprek gaan. U kunt ook uw suggesties mailen naar: duurzaam@doesburg.nl. U kunt vanaf 18:30 uur terecht. De sessie in tot 20:30 uur.

Het concept afwegingskader is opgesteld met input van een werkgroep bestaande uit inwoners en omwonenden. Om er zeker van te zijn dat de gemeente Doesburg niets over het hoofd ziet, krijgen betrokkenen de gelegenheid om mee te denken over het plan.

Het verzoek van de gemeente is je even aan te melden. Dit kan tot 3 dagen voor de avond: duurzaam@doesburg.nl.


De gemeente doet het voorkomen alsof de spelregels voor grootschalige opwek door de samenleving zijn opgesteld:

Tot op heden is het niet de samenleving die 3 jaar aan de regels heeft gewerkt. Zoals al vaker gepubliceerd is er een werkgroep die input heeft mogen leveren maar niet meer dan dat. Het kader is opgesteld door adviseurs die de gemeente Doesburg heeft ingehuurd. Daar mag u op 19 april nog iets van vinden. U staat 3 jaar op achterstand.

Wie weet is er koffie en cake … dat samen nuttigen is ook een vorm van participatie.

Bron: webpagina gemeente Doesburg.

U krijgt binnenkort 2 weken de tijd om ook iets te vinden van zonnevelden en windmolens bij u in de buurt

Doesburg – Drempt

Of en waar zonnevelden en windmolens mogen komen is binnenkort bekend. De mogelijkheden zijn vastgelegd in een afwegingskader. Er komt een informatiebijeenkomst. Dat is dan ook het moment hier kennis van te nemen en er nog wat van vinden. Het is het sluitstuk in het participatietraject, het traject om met mensen die het aangaat in de regio tot een dergelijk plan te komen en mee te laten beslissen over zonnevelden en windmolens in de regio Doesburg en Drempt.

Vanaf 2020 tot heden is er gewerkt aan het kader. Er zijn mensen uit de regio bij betrokken (geweest) in de vorm van een werkgroep. Ook is de dorpsraad van Drempt op enig moment min of meer aangehaakt. WindmolensDrempt heeft zijdelings mee mogen doen.

Er is meegedacht, meegepraat maar de gemeente bepaalt. Het kader is niet het resultaat van uw input, uw stem, keuzes die u zijn voorgelegd in een afweging om met elkaar tot het best haalbare te komen in de hiervoor genomen periode van zo’n 3 jaar. Voor uw ‘input’ en stem krijgt u binnenkort die 2 weken.

Vanuit WindmolensDrempt was en is de inzet mensen mee te nemen en te betrekken in het proces om met elkaar tot het best haalbare te komen. Dat betreft niet het ter discussie stellen van de ‘opdracht’ maar het meedoen in de weg ernaartoe. De geboden ruimte om dit ook zo met elkaar te realiseren was en is heel erg beperkt.

Tot zover het proces en de feitelijke status.

Aan u binnenkort dan ook de mogelijkheid hier iets van te vinden.

Misschien is het helemaal goed zo.

Misschien boeit het u totaal niet. Wat maakt het uit, er valt toch weinig aan te doen dus waarom je stem laten horen?

Misschien vindt u het minder charmant en niet optimaal maar oké, zo gaat dat nu eenmaal en, ik heb er ook niet echt verstand van dus laat maar.

Misschien vindt u het onfatsoenlijk en hooghartig dat een gemeente op deze wijze met onze omgeving omgaat, dat niet de burger er over meebeslist, althans niet echt, omdat het nog even 5 voor 12 kennisnemen is en we niet meer inhoudelijk erover in gesprek kunnen.

Als het voor u belangrijk is dan is nu het moment dat kenbaar te maken. Hij die zwijgt stemt toe. Een wees gewaarschuwd, er komen zonnevelden en misschien tzt ook windmolens in uw achtertuin. Er komt geen meter grond bij en keuzes gelden niet voor even maar generaties.

Ik kan u het proces en de status uitleggen. Wat ik niet kan is u uitleggen dat de gevolgde route de juiste is. Volgens mij is het zo dat als je iets niet kunt uitleggen dan kun je met geen mogelijkheid verwachten dat iemand het snapt en het er ook mee eens is.

Wat vindt u, is dit oké, een beetje of helemaal niet?

Deel dit bericht en geef alstublieft uw mening op Facebook of per mail.

Pieter Plass

Gemeente Doesburg adresseert zorgen over de totstandkoming van het afwegingskader zonne-energie

Samenvatting reactie d.d. 12 januari 2023:

 • De gemeente geeft aan dat opmerkingen en vragen van de werkgroep op het concept in een volgende versie worden meegenomen.
 • Vervolgens zal het concept aan inwoners worden voorgelegd met de mogelijkheid hierop te reageren.
 • Er komt een informatieavond. Dit zal ook voor inwoners van Drempt zijn.
 • Deze werkwijze omschrijft de gemeente als een ‘participatie-ronde’.
 • Is dit traject afgerond dan wordt het kader aan de gemeenteraad voorgelegd.
 • De gemeente heeft bevestigd dat initiatiefnemers met betrekking tot zonnevelden inzage hebben in het concept, ‘meelezen’ en de gemeente van feedback voorzien maar dat er nog niet inhoudelijk, met deze initiatiefnemer, over realisatie van zonnevelden wordt gesproken.

Het is de werkgroep onduidelijk of en hoe input – van de werkgroep –  wordt verwerkt alvorens de door de gemeente geschetste vervolgstappen worden genomen.

Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid van inwoners om binnenkort op het concept te kunnen reageren, of die input ook inderdaad in het kader zal worden verwerkt.

Op dit moment vraagt de gemeente input maar behoudt zich het recht voor zelf te bepalen of daar iets mee wordt gedaan. Het is evident dat niet alle input in het kader kan worden opgenomen. Er zal een spanningsveld zijn en blijven tussen belangen.

Participatie betekent actieve deelname waarbij inspraak van bewoners onderdeel van de besluitvorming is.

Vooralsnog ontbreekt helderheid over de wijze waarop inspraak daadwerkelijk onderdeel van besluitvorming is.

Met als vertrekpunt dat er een werkbaar kader moet komen is het zaak de rollen in besluitvorming, die van de werkgroep en die van inwoners, helder te hebben.

De gemeente wordt erop gewezen dat eerst input van de werkgroep dient te worden verwerkt alvorens het kader verder wordt gebracht. Blijft dit uit dan heeft het kader niet de steun van de werkgroep. Geldt dit tevens voor de vervolgstap, die met inwoners, dan staat vast dat het kader niet middels participatie tot stand komt/is gekomen.

Over het deel initiatiefnemers met betrekking tot zonnevelden is er reden te twijfelen over de openheid van de gemeente. Het is niet logisch dat initiatiefnemers al doende zijn met grondverwerving zonder een vorm van garantie dat de betreffende gronden ook, conform kader, hiervoor in aanmerking komen. Pas als er een definitief kader is heeft dat zakelijk zin. Dit doet vermoeden dat het onderdeel ‘wat kan mogelijk waar’,  al met een andere lading wordt uitgedragen.

Bezorgdheid over het afwegingskader zonne-energie gemeente Doesburg

 

Na anderhalf jaar pas op de plaats wegens corona en veel personele wisselingen bij de gemeente is eind oktober de wording van een afwegingskader weer opgestart maar nu met wat grote stappen.

Het afwegingskader is belangrijk. Dat het er moet komen staat niet ter discussie. De manier waarop wel.

De pijnpunten:

 • informatie over het proces, de status en hoe dat (niet) wordt uitgedragen
 • zorgvuldigheid in de totstandkoming van het afwegingskader
 • of en hoe input van de werkgroep in het afwegingskader wordt verwerkt
 • nakoming van toezeggingen
 • mensen woonachtig in de regio worden onvoldoende geïnformeerd en betrokken
 • slechte communicatie
 • berichten dat initiatiefnemers op het gebied van zonnevelden al een voorschot nemen, al actief gronden proberen te verwerven

De gang van zaken voelt zeer onprettig en moet zo snel mogelijk worden bijgesteld.

Een positieve ontwikkeling is dat diverse partijen die belangen vertegenwoordigen in de regio zich hebben verenigd en meer gezamenlijk optrekken. De inzet is een waardevolle bijdrage leveren aan het – voor onze regio – best mogelijke afwegingskader.

De partijen die zich hiervoor inzetten:
Het BNO bestuur, Agrariërs, LTO Noord afd. West – Achterhoek, Dorpsraad Drempt, Windmolens Drempt, afvaardiging Lamstraat Toldijk en Campings buitengebied BNO.

Namens deze groepen is er eind vorige week een brief naar de Wethouder en Gemeenteraad gestuurd waarin de zorgen nogmaals zijn uitgesproken met het verzoek hier actie op te ondernemen.

Hele fijne feestdagen!
Geniet van onze mooie regio, elkaar en doe veel leuks …

Over windmolens en zonnevelden gesproken … dan toch even iets over de ‘status’ regio Drempt Doesburg

We gaan met windmolensdrempt de grens van 3.000 publicaties voorbij. Je zou zeggen “Reden voor een klein feestje” … Ik moet u teleurstellen, we hebben niets te vieren.

In september 2020 is windmolensdrempt ‘opgericht’ om iets te betekenen in keuzes met betrekking tot windmolens en zonnevelden binnen onze regio. Reden was de op dat moment acute dreiging van ogenschijnlijk grote stappen door buurgemeente Doesburg. Grote stappen omdat er plannen werden gesmeed zonder de mensen uit de regio hierin te betrekken. Het was een beetje een overval, wat overkomt ons nu? Het kreeg een iets andere lading. We zagen het niet goed, “Het waren nog helemaal geen plannen.” Tja …

Er ontstond politiek geroezemoes en vooral traagheid. Mijn favoriete beschrijving van politiek is “We zijn er mee bezig.” Politiek kent geen resultaatverplichting waar je iemand aan kunt houden. Helaas …
En zo loopt het dan ook.

We zijn verder in de tijd en eigenlijk nog niet veel wijzer. De weg die we afleggen, hoe mensen worden meegenomen, betrokken, een stem hebben, het deel ‘samen’, dat zo goed mogelijk organiseren, is er ook niet veel beter op geworden. Het zijn naar mijn smaak te veel onderonsjes en het wordt bij het grote publiek, u, weggehouden.

Die twee jaar zijn niet bijster nuttig besteed. We blijven in onzekerheid over hoe grootschalige opwek van energie er voor ons, bij ons in de regio, uit gaat zien.

Tja, leg dat maar eens uit.

Dan toch even iets over de ‘status’.

Vorige week heeft de gemeente Doesburg een concept afwegingskader gepresenteerd. Het feit dat u over de totstandkoming en keuzes die hierin zijn gemaakt nog niets heeft vernomen is naar mijn mening veelzeggend. Het ligt heel erg gevoelig. Het concept blijft nog onder de pet. Ik moet u in spanning laten.

Het meest waarschijnlijke is dat u hier iets van mag vinden op het moment dat het definitief is.🧐 Ik verwacht dat het binnen 1 à 2 maanden zover zal zijn.

Wordt vervolgd …

Pieter Plass

Presentatie concept afwegingskader ‘ruimte voor duurzame energie’ Doesburg

Gemeente Doesburg presenteert op 1 november a.s. het concept afwegingskader aan de werkgroep.

Na een lange periode van stilte vanuit de gemeente en onduidelijkheid over de voortgang met het kader komt deze ‘presentatie’ als een verrassing.

Bij de uitnodiging is door gemeente het volgende aangegeven:

“Na deze avond zullen we het definitieve afwegingskader ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.”

Zoals het zich laat aanzien is het een beklonken zaak. Wat er nu precies in het kader is gekomen blijft nog even een vraag.

Wordt vervolgd …