Categoriearchief: gemeente Doesburg

Gemeente Doesburg adresseert zorgen over de totstandkoming van het afwegingskader zonne-energie

Samenvatting reactie d.d. 12 januari 2023:

 • De gemeente geeft aan dat opmerkingen en vragen van de werkgroep op het concept in een volgende versie worden meegenomen.
 • Vervolgens zal het concept aan inwoners worden voorgelegd met de mogelijkheid hierop te reageren.
 • Er komt een informatieavond. Dit zal ook voor inwoners van Drempt zijn.
 • Deze werkwijze omschrijft de gemeente als een ‘participatie-ronde’.
 • Is dit traject afgerond dan wordt het kader aan de gemeenteraad voorgelegd.
 • De gemeente heeft bevestigd dat initiatiefnemers met betrekking tot zonnevelden inzage hebben in het concept, ‘meelezen’ en de gemeente van feedback voorzien maar dat er nog niet inhoudelijk, met deze initiatiefnemer, over realisatie van zonnevelden wordt gesproken.

Het is de werkgroep onduidelijk of en hoe input – van de werkgroep –  wordt verwerkt alvorens de door de gemeente geschetste vervolgstappen worden genomen.

Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid van inwoners om binnenkort op het concept te kunnen reageren, of die input ook inderdaad in het kader zal worden verwerkt.

Op dit moment vraagt de gemeente input maar behoudt zich het recht voor zelf te bepalen of daar iets mee wordt gedaan. Het is evident dat niet alle input in het kader kan worden opgenomen. Er zal een spanningsveld zijn en blijven tussen belangen.

Participatie betekent actieve deelname waarbij inspraak van bewoners onderdeel van de besluitvorming is.

Vooralsnog ontbreekt helderheid over de wijze waarop inspraak daadwerkelijk onderdeel van besluitvorming is.

Met als vertrekpunt dat er een werkbaar kader moet komen is het zaak de rollen in besluitvorming, die van de werkgroep en die van inwoners, helder te hebben.

De gemeente wordt erop gewezen dat eerst input van de werkgroep dient te worden verwerkt alvorens het kader verder wordt gebracht. Blijft dit uit dan heeft het kader niet de steun van de werkgroep. Geldt dit tevens voor de vervolgstap, die met inwoners, dan staat vast dat het kader niet middels participatie tot stand komt/is gekomen.

Over het deel initiatiefnemers met betrekking tot zonnevelden is er reden te twijfelen over de openheid van de gemeente. Het is niet logisch dat initiatiefnemers al doende zijn met grondverwerving zonder een vorm van garantie dat de betreffende gronden ook, conform kader, hiervoor in aanmerking komen. Pas als er een definitief kader is heeft dat zakelijk zin. Dit doet vermoeden dat het onderdeel ‘wat kan mogelijk waar’,  al met een andere lading wordt uitgedragen.

Bezorgdheid over het afwegingskader zonne-energie gemeente Doesburg

 

Na anderhalf jaar pas op de plaats wegens corona en veel personele wisselingen bij de gemeente is eind oktober de wording van een afwegingskader weer opgestart maar nu met wat grote stappen.

Het afwegingskader is belangrijk. Dat het er moet komen staat niet ter discussie. De manier waarop wel.

De pijnpunten:

 • informatie over het proces, de status en hoe dat (niet) wordt uitgedragen
 • zorgvuldigheid in de totstandkoming van het afwegingskader
 • of en hoe input van de werkgroep in het afwegingskader wordt verwerkt
 • nakoming van toezeggingen
 • mensen woonachtig in de regio worden onvoldoende geïnformeerd en betrokken
 • slechte communicatie
 • berichten dat initiatiefnemers op het gebied van zonnevelden al een voorschot nemen, al actief gronden proberen te verwerven

De gang van zaken voelt zeer onprettig en moet zo snel mogelijk worden bijgesteld.

Een positieve ontwikkeling is dat diverse partijen die belangen vertegenwoordigen in de regio zich hebben verenigd en meer gezamenlijk optrekken. De inzet is een waardevolle bijdrage leveren aan het – voor onze regio – best mogelijke afwegingskader.

De partijen die zich hiervoor inzetten:
Het BNO bestuur, Agrariërs, LTO Noord afd. West – Achterhoek, Dorpsraad Drempt, Windmolens Drempt, afvaardiging Lamstraat Toldijk en Campings buitengebied BNO.

Namens deze groepen is er eind vorige week een brief naar de Wethouder en Gemeenteraad gestuurd waarin de zorgen nogmaals zijn uitgesproken met het verzoek hier actie op te ondernemen.

Hele fijne feestdagen!
Geniet van onze mooie regio, elkaar en doe veel leuks …

Over windmolens en zonnevelden gesproken … dan toch even iets over de ‘status’ regio Drempt Doesburg

We gaan met windmolensdrempt de grens van 3.000 publicaties voorbij. Je zou zeggen “Reden voor een klein feestje” … Ik moet u teleurstellen, we hebben niets te vieren.

In september 2020 is windmolensdrempt ‘opgericht’ om iets te betekenen in keuzes met betrekking tot windmolens en zonnevelden binnen onze regio. Reden was de op dat moment acute dreiging van ogenschijnlijk grote stappen door buurgemeente Doesburg. Grote stappen omdat er plannen werden gesmeed zonder de mensen uit de regio hierin te betrekken. Het was een beetje een overval, wat overkomt ons nu? Het kreeg een iets andere lading. We zagen het niet goed, “Het waren nog helemaal geen plannen.” Tja …

Er ontstond politiek geroezemoes en vooral traagheid. Mijn favoriete beschrijving van politiek is “We zijn er mee bezig.” Politiek kent geen resultaatverplichting waar je iemand aan kunt houden. Helaas …
En zo loopt het dan ook.

We zijn verder in de tijd en eigenlijk nog niet veel wijzer. De weg die we afleggen, hoe mensen worden meegenomen, betrokken, een stem hebben, het deel ‘samen’, dat zo goed mogelijk organiseren, is er ook niet veel beter op geworden. Het zijn naar mijn smaak te veel onderonsjes en het wordt bij het grote publiek, u, weggehouden.

Die twee jaar zijn niet bijster nuttig besteed. We blijven in onzekerheid over hoe grootschalige opwek van energie er voor ons, bij ons in de regio, uit gaat zien.

Tja, leg dat maar eens uit.

Dan toch even iets over de ‘status’.

Vorige week heeft de gemeente Doesburg een concept afwegingskader gepresenteerd. Het feit dat u over de totstandkoming en keuzes die hierin zijn gemaakt nog niets heeft vernomen is naar mijn mening veelzeggend. Het ligt heel erg gevoelig. Het concept blijft nog onder de pet. Ik moet u in spanning laten.

Het meest waarschijnlijke is dat u hier iets van mag vinden op het moment dat het definitief is.🧐 Ik verwacht dat het binnen 1 à 2 maanden zover zal zijn.

Wordt vervolgd …

Pieter Plass

Presentatie concept afwegingskader ‘ruimte voor duurzame energie’ Doesburg

Gemeente Doesburg presenteert op 1 november a.s. het concept afwegingskader aan de werkgroep.

Na een lange periode van stilte vanuit de gemeente en onduidelijkheid over de voortgang met het kader komt deze ‘presentatie’ als een verrassing.

Bij de uitnodiging is door gemeente het volgende aangegeven:

“Na deze avond zullen we het definitieve afwegingskader ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.”

Zoals het zich laat aanzien is het een beklonken zaak. Wat er nu precies in het kader is gekomen blijft nog even een vraag.

Wordt vervolgd …

Coalitieakkoord 2022-2026 Stadspartij Doesburg – VVD – CDA

Met betrekking tot de energietransitie is het volgende in het akkoord vastgelegd:


“De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We kunnen als kleine gemeente echter niet vooroplopen, maar we willen wel nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren.”

Als voor u duidelijk is wat dit betekent … fijn.

Voor ons biedt het geen enkel houvast. Het zijn algemeenheden die geen richting geven aan beleid, de juiste keuzes. Mensen willen weten waar je voor staat, wat je van plan bent en hoe je dat gaat realiseren … wat, wanneer en hoe. Helaas … dat is niet uit de bus gekomen.

Lees hier het coalitieakkoord.

Nieuwsbrief afwegingskader Duurzame Energie gemeente Doesburg

De gemeente heeft inmiddels een concept afwegingskader. In April wordt een en ander in Drempt en Doesburg gepresenteerd. U krijgt nog de gelegenheid om input  te leveren. In juni 2022 wordt het kader dan definitief.

Bekijk de nieuwsbrief van de gemeente.


Doelstelling van de gemeente:

“Samen met de bevolking wil de gemeente die regels opstellen. Het kan dan o.a. gaan om wensen op het gebied van landschappelijke inpassing, beschermen van de leefomgeving, participatie, meedelen in de opbrengsten etc.”

Aan u de beoordeling of de huidige gang van zaken, het deel ‘samen’, hier in voorziet.

Afwegingskader ruimte voor duurzame energie gemeente Doesburg

Inbreng Windmolens Drempt d.d. 21 februari 2022 ten behoeve van het afwegingskader ruimte voor duurzame energie gemeente Doesburg


Onze bijdrage is gebaseerd op aspecten waar de lokale bevolking zich over heeft uitgesproken.

Vragen voor het concretiseren van het afwegingskader zijn de klankbordgroep in de vorm van “wat willen we” vragen, gevolgd door te maken keuzes, voorgelegd. Hiermee wordt van de klankbordgroep verwacht namens de lokale bevolking keuzes te maken. Het impliceert een vertegenwoordiging.

Wij zijn van mening dat het meedenken over het kader van waarde is om tot nadere voorwaarden te kunnen komen. Om voortgang met het kader te boeken geldt in onze ogen dat de lokale bevolking zich gaande het proces, over diverse aspecten van het afwegingskader moet kunnen uitspreken.

Het ophalen van input en meedenken over keuzes, mede door de klankbordgroep, kan hierbij helpen als de fasering maar juist is.

Onderstaande eisen richten zich op de primaire voorwaarden met betrekking locaties en inpassing in het landschap. Worden locaties op voorhand opgelegd/bepaald dan heeft dat tot gevolg dat waarschijnlijk niet meer aan de minimale eisen voor afstand en inpassing, waar de bevolking zich over heeft uitgesproken, kan worden voldaan.

Nadere eisen

1. Voor grootschalige energie opwek met windmolens dient 10 keer de tiphoogte als minimale afstand tot bebouwing te worden aangehouden.
2. Een vergunning voor windmolens en/of zonnevelden kan pas worden afgegeven als het stroomnet in staat is de hoeveelheid stroom waar de installatie op is berekend volledig op te nemen.
3. Zonnevelden moeten aan het oog worden onttrokken door afscherming met bijvoorbeeld bomen en struiken.
4. Windmolens en zonnevelden dienen te worden geclusterd. Bij clustering moeten plannen met omliggende gemeentes worden opgepakt.

Toelichting

 1. Voor grootschalige energie opwek met windmolens dient 10 keer de tiphoogte als minimale afstand tot bebouwing te worden aangehouden.
 • Een meerderheid van de lokale bevolking wil geen megaturbines in de nabijheid van bebouwing. Hierbij is bebouwing een object wat bestaat uit muren en een overkapping met een permanent karakter, bedoeld voor verblijf, handel, verkeer, recreatie en/of arbeid.
 • Het voorkomen van mogelijke schadelijke effecten op de gezondheid heeft de hoogste prioriteit. Om niet in een discussie over mogelijke schadelijke effecten te verzanden moet het zekere voor het onzekere worden gekozen ten gunste van de mens boven een ander belang. Er moet voldoende garantie zijn dat er zich geen schadelijke effecten kunnen voordoen. Hierin wordt voorzien met de gestelde minimale afstandseis.
 • Na het gezondheidsaspect wordt het wonen in de nabijheid van megaturbines door een meerderheid van de lokale bevolking als minder of totaal onwenselijk ervaren. Het doet afbreuk aan de leefomgeving, het woongenot, de waarde van woningen en de aantrekkelijkheid van het gebied. Dit maakt dat de megaturbines niet in de nabijheid van bebouwing dienen te worden gerealiseerd.
 • Het gezondheidsaspect en de onwenselijkheid van de megaturbines wegen zwaarder dan mogelijke aantasting van cultuurhistorische waarden en het sparen van natuur.
 • Er wordt geen voorkeur uitgesproken voor gebieden die als mogelijke locaties zijn aangewezen. Rekening houdend met de afstandseis, minimaal 10 keer de tiphoogte, biedt dit mogelijkheden voor initiatiefnemer om met mensen uit de regio in gesprek te gaan over verplaatsing/uitkoop.
 1. Een vergunning voor windmolens en/of zonnevelden kan pas worden afgegeven als het stroomnet in staat is de hoeveelheid stroom waar de installatie op is berekend volledig op te nemen.
 • Deze eis voorkomt dat installaties na realisatie deels of zelfs geheel, voor langere tijd, ‘werkeloos’ De fasering is bewust. Een aanpassing van het stroomnet parallel aan en of na de realisatie van windmolens en/of zonnevelden biedt onvoldoende garantie dat installaties voor grootschalige opwek vanaf het moment van gereedkomen ook gaan doen waar zij voor zijn bedoeld.
 1. Zonnevelden moeten aan het oog worden onttrokken door afscherming met bijvoorbeeld bomen en struiken.
 • Aan het oog onttrekken betekent dat de zonnepanelen van zonnevelden niet vanuit bebouwing, te voet en of gebruikelijke vervoersmiddelen kunnen worden waargenomen.
 1. Windmolens en zonnevelden dienen te worden geclusterd. Bij clustering moeten plannen met omliggende gemeentes worden opgepakt.
 • Dit moet voorkomen dat er her en der installaties worden gerealiseerd.

Worden de primaire voorwaarden niet ingepast dan verwachten wij dat de lokale bevolking zich tegen het afwegingskader/initiatieven zal gaan verzetten.

Wordt de lokale bevolking in het proces meegenomen, met besluitvorming over keuzes, dan verwachten wij dat er ruimte voor de opwek van duurzame energie ontstaat.

Dorpsraad Drempt vraagt om input tbv afwegingskader duurzame energie

Laat uw mening horen over zonneparken en windmolens in Doesburg

Quote:
“De Gemeente Doesburg heeft Dorpsraad Drempt een lijst met vragen toegestuurd. De antwoorden hierop wil zij gebruiken voor haar afwegingskader ‘ruimte voor duurzame energie’. De Dorpsraad kan hier niet op antwoorden zonder een gevoel te hebben bij wat er leeft bij de inwoners van Drempt en hoe zij tegen de plannen van Doesburg aankijken. Daarom een enquête met de belangrijkste vragen. Laat Dorpsraad Drempt weten hoe u erover denkt, zodat de dorpsraad de mening van de Dremptse bevolking kan overbrengen.”

Ga naar de site en geef input.

Doesburg | Afwegingskader ruimte voor duurzame energie komt in stroomversnelling

Er wordt nu alweer twee jaar gesproken over het opstellen van een dergelijk kader. In 2020 is een werkgroep geformeerd om input te leveren en met de gemeente tot een weloverwogen stuk te komen. Door omstandigheden is concreet hieraan werken uitgebleven.

De gemeente heeft recent een concept door een adviesbureau laten opstellen. Dit is op 21 oktober jl. met de werkgroep gedeeld. Hierin zijn de gewenste criteria die, mede naar aanleiding van overleg en keuzes die mensen in het gebied zijn voorgelegd, nog niet uit de verf gekomen. Het is allemaal nog vrij algemeen. Op 15 december jl. is er al een gewijzigd concept beschikbaar gekomen.

Vanuit de gemeenschap en politiek is benadrukt dat informatie over het proces en te maken keuzes over windmolens en zonnevelden helder moet worden gecommuniceerd. Ook dienen mensen te worden betrokken.

Tijdens de raadsvergadering van 25 november jl. heeft wethouder Bollen benadrukt dat het participatieproces in de totstandkoming van het kader voor de gemeente van groot belang is. Tegelijkertijd heeft hij aangegeven dat initiatiefnemers staan te popelen, die willen nog wel even wachten maar dat kan niet al te lang.

De werkgroep is geen vertegenwoordiging. Het is dan ook goed dat deze club  de dorpsraad van Drempt en andere belangenorganisaties betrekt voor ruggespraak en input.

De noodzaak van een kader is evident. Is het er niet dan zijn er weinig belemmeringen voor initiatiefnemers.

Mogelijke locaties voor zonnevelden en windmolens ten behoeve van de gemeente Doesburg liggen kort bij Drempt. Doesburg gaat uiteindelijk over het kader terwijl het voor Drempt, gemeente Bronckhorst, heel veel impact zal hebben. Hier zit dan ook een bijzonderheid. Alhoewel en een aantal mensen uit Drempt meedenkt over het kader is dat nog geen vertegenwoordiging.

Tijdens het overleg van 21 december jl. is de herwonnen haast van Doesburg duidelijk geworden. Er wordt aangekoerst op het ‘definitief’ maken eind januari / februari 2022 om het vervolgens zoals de gemeente het noemt ‘fysiek aan de achterban voor te kunnen leggen”. Hoe dat gebeurt en over de mogelijkheden er dan nog wat van te vinden is nog niets bekend.

De gemeente ziet het kader als de eerste fase van een tweetrapsraket. Naast het kader moet er gekeken worden naar hetgeen bij projecten aan participatie en nadere regels moet gaan gelden. Dat klinkt logisch maar iedereen snapt dat je het primair aan de voorkant moet regelen.

De werkgroep gaat nu een inhaalslag maken en zo goed mogelijk heldere criteria / vereisten aan het kader toevoegen en reageren op het concept van 15 december jl. Hiervoor is een termijn van 3 weken met de gemeente afgesproken. Na 2 jaar er over praten en nu ‘haast’ voelt dat natuurlijk niet echt lekker.

Vanuit de gemeente (Doesburg) wordt de maand januari gebruikt om de werkgroep een aantal vragen voor te leggen.

Het valt te voorzien dat er diverse aspecten in het kader horen waar de werkgroep zich niet over kan uitspreken zonder de mensen uit het gebied te raadplegen. Of de gemeente hier ook aan zal meewerken, dit zal immers een inspanning vragen en tijd kosten, weten we niet.

Of gemeente Doesburg input van de werkgroep gaat honoreren moeten we afwachten.

Met samengeknepen billen wordt er ijverig gewerkt om toch het best haalbare kader te organiseren. Het voelt allemaal niet echt lekker dat er heel lang niets gebeurt, de gemeente eerst maar eens zelf zo volledig mogelijk een kader formuleert, pas dan, met een impliciete druk, het moet nu wel heel snel, input van de werkgroep gaat vragen terwijl wordt uitgedragen dat er veel waarde wordt gehecht aan participatie, het gezamenlijk opstellen.


Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van het proces.

WindmolensDrempt