Categoriearchief: gemeente Doesburg

Coalitieakkoord 2022-2026 Stadspartij Doesburg – VVD – CDA

Met betrekking tot de energietransitie is het volgende in het akkoord vastgelegd:


“De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We kunnen als kleine gemeente echter niet vooroplopen, maar we willen wel nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren.”

Als voor u duidelijk is wat dit betekent … fijn.

Voor ons biedt het geen enkel houvast. Het zijn algemeenheden die geen richting geven aan beleid, de juiste keuzes. Mensen willen weten waar je voor staat, wat je van plan bent en hoe je dat gaat realiseren … wat, wanneer en hoe. Helaas … dat is niet uit de bus gekomen.

Lees hier het coalitieakkoord.

Nieuwsbrief afwegingskader Duurzame Energie gemeente Doesburg

De gemeente heeft inmiddels een concept afwegingskader. In April wordt een en ander in Drempt en Doesburg gepresenteerd. U krijgt nog de gelegenheid om input  te leveren. In juni 2022 wordt het kader dan definitief.

Bekijk de nieuwsbrief van de gemeente.


Doelstelling van de gemeente:

“Samen met de bevolking wil de gemeente die regels opstellen. Het kan dan o.a. gaan om wensen op het gebied van landschappelijke inpassing, beschermen van de leefomgeving, participatie, meedelen in de opbrengsten etc.”

Aan u de beoordeling of de huidige gang van zaken, het deel ‘samen’, hier in voorziet.

Afwegingskader ruimte voor duurzame energie gemeente Doesburg

Inbreng Windmolens Drempt d.d. 21 februari 2022 ten behoeve van het afwegingskader ruimte voor duurzame energie gemeente Doesburg


Onze bijdrage is gebaseerd op aspecten waar de lokale bevolking zich over heeft uitgesproken.

Vragen voor het concretiseren van het afwegingskader zijn de klankbordgroep in de vorm van “wat willen we” vragen, gevolgd door te maken keuzes, voorgelegd. Hiermee wordt van de klankbordgroep verwacht namens de lokale bevolking keuzes te maken. Het impliceert een vertegenwoordiging.

Wij zijn van mening dat het meedenken over het kader van waarde is om tot nadere voorwaarden te kunnen komen. Om voortgang met het kader te boeken geldt in onze ogen dat de lokale bevolking zich gaande het proces, over diverse aspecten van het afwegingskader moet kunnen uitspreken.

Het ophalen van input en meedenken over keuzes, mede door de klankbordgroep, kan hierbij helpen als de fasering maar juist is.

Onderstaande eisen richten zich op de primaire voorwaarden met betrekking locaties en inpassing in het landschap. Worden locaties op voorhand opgelegd/bepaald dan heeft dat tot gevolg dat waarschijnlijk niet meer aan de minimale eisen voor afstand en inpassing, waar de bevolking zich over heeft uitgesproken, kan worden voldaan.

Nadere eisen

1. Voor grootschalige energie opwek met windmolens dient 10 keer de tiphoogte als minimale afstand tot bebouwing te worden aangehouden.
2. Een vergunning voor windmolens en/of zonnevelden kan pas worden afgegeven als het stroomnet in staat is de hoeveelheid stroom waar de installatie op is berekend volledig op te nemen.
3. Zonnevelden moeten aan het oog worden onttrokken door afscherming met bijvoorbeeld bomen en struiken.
4. Windmolens en zonnevelden dienen te worden geclusterd. Bij clustering moeten plannen met omliggende gemeentes worden opgepakt.

Toelichting

 1. Voor grootschalige energie opwek met windmolens dient 10 keer de tiphoogte als minimale afstand tot bebouwing te worden aangehouden.
 • Een meerderheid van de lokale bevolking wil geen megaturbines in de nabijheid van bebouwing. Hierbij is bebouwing een object wat bestaat uit muren en een overkapping met een permanent karakter, bedoeld voor verblijf, handel, verkeer, recreatie en/of arbeid.
 • Het voorkomen van mogelijke schadelijke effecten op de gezondheid heeft de hoogste prioriteit. Om niet in een discussie over mogelijke schadelijke effecten te verzanden moet het zekere voor het onzekere worden gekozen ten gunste van de mens boven een ander belang. Er moet voldoende garantie zijn dat er zich geen schadelijke effecten kunnen voordoen. Hierin wordt voorzien met de gestelde minimale afstandseis.
 • Na het gezondheidsaspect wordt het wonen in de nabijheid van megaturbines door een meerderheid van de lokale bevolking als minder of totaal onwenselijk ervaren. Het doet afbreuk aan de leefomgeving, het woongenot, de waarde van woningen en de aantrekkelijkheid van het gebied. Dit maakt dat de megaturbines niet in de nabijheid van bebouwing dienen te worden gerealiseerd.
 • Het gezondheidsaspect en de onwenselijkheid van de megaturbines wegen zwaarder dan mogelijke aantasting van cultuurhistorische waarden en het sparen van natuur.
 • Er wordt geen voorkeur uitgesproken voor gebieden die als mogelijke locaties zijn aangewezen. Rekening houdend met de afstandseis, minimaal 10 keer de tiphoogte, biedt dit mogelijkheden voor initiatiefnemer om met mensen uit de regio in gesprek te gaan over verplaatsing/uitkoop.
 1. Een vergunning voor windmolens en/of zonnevelden kan pas worden afgegeven als het stroomnet in staat is de hoeveelheid stroom waar de installatie op is berekend volledig op te nemen.
 • Deze eis voorkomt dat installaties na realisatie deels of zelfs geheel, voor langere tijd, ‘werkeloos’ De fasering is bewust. Een aanpassing van het stroomnet parallel aan en of na de realisatie van windmolens en/of zonnevelden biedt onvoldoende garantie dat installaties voor grootschalige opwek vanaf het moment van gereedkomen ook gaan doen waar zij voor zijn bedoeld.
 1. Zonnevelden moeten aan het oog worden onttrokken door afscherming met bijvoorbeeld bomen en struiken.
 • Aan het oog onttrekken betekent dat de zonnepanelen van zonnevelden niet vanuit bebouwing, te voet en of gebruikelijke vervoersmiddelen kunnen worden waargenomen.
 1. Windmolens en zonnevelden dienen te worden geclusterd. Bij clustering moeten plannen met omliggende gemeentes worden opgepakt.
 • Dit moet voorkomen dat er her en der installaties worden gerealiseerd.

Worden de primaire voorwaarden niet ingepast dan verwachten wij dat de lokale bevolking zich tegen het afwegingskader/initiatieven zal gaan verzetten.

Wordt de lokale bevolking in het proces meegenomen, met besluitvorming over keuzes, dan verwachten wij dat er ruimte voor de opwek van duurzame energie ontstaat.

Dorpsraad Drempt vraagt om input tbv afwegingskader duurzame energie

Laat uw mening horen over zonneparken en windmolens in Doesburg

Quote:
“De Gemeente Doesburg heeft Dorpsraad Drempt een lijst met vragen toegestuurd. De antwoorden hierop wil zij gebruiken voor haar afwegingskader ‘ruimte voor duurzame energie’. De Dorpsraad kan hier niet op antwoorden zonder een gevoel te hebben bij wat er leeft bij de inwoners van Drempt en hoe zij tegen de plannen van Doesburg aankijken. Daarom een enquête met de belangrijkste vragen. Laat Dorpsraad Drempt weten hoe u erover denkt, zodat de dorpsraad de mening van de Dremptse bevolking kan overbrengen.”

Ga naar de site en geef input.

Doesburg | Afwegingskader ruimte voor duurzame energie komt in stroomversnelling

Er wordt nu alweer twee jaar gesproken over het opstellen van een dergelijk kader. In 2020 is een werkgroep geformeerd om input te leveren en met de gemeente tot een weloverwogen stuk te komen. Door omstandigheden is concreet hieraan werken uitgebleven.

De gemeente heeft recent een concept door een adviesbureau laten opstellen. Dit is op 21 oktober jl. met de werkgroep gedeeld. Hierin zijn de gewenste criteria die, mede naar aanleiding van overleg en keuzes die mensen in het gebied zijn voorgelegd, nog niet uit de verf gekomen. Het is allemaal nog vrij algemeen. Op 15 december jl. is er al een gewijzigd concept beschikbaar gekomen.

Vanuit de gemeenschap en politiek is benadrukt dat informatie over het proces en te maken keuzes over windmolens en zonnevelden helder moet worden gecommuniceerd. Ook dienen mensen te worden betrokken.

Tijdens de raadsvergadering van 25 november jl. heeft wethouder Bollen benadrukt dat het participatieproces in de totstandkoming van het kader voor de gemeente van groot belang is. Tegelijkertijd heeft hij aangegeven dat initiatiefnemers staan te popelen, die willen nog wel even wachten maar dat kan niet al te lang.

De werkgroep is geen vertegenwoordiging. Het is dan ook goed dat deze club  de dorpsraad van Drempt en andere belangenorganisaties betrekt voor ruggespraak en input.

De noodzaak van een kader is evident. Is het er niet dan zijn er weinig belemmeringen voor initiatiefnemers.

Mogelijke locaties voor zonnevelden en windmolens ten behoeve van de gemeente Doesburg liggen kort bij Drempt. Doesburg gaat uiteindelijk over het kader terwijl het voor Drempt, gemeente Bronckhorst, heel veel impact zal hebben. Hier zit dan ook een bijzonderheid. Alhoewel en een aantal mensen uit Drempt meedenkt over het kader is dat nog geen vertegenwoordiging.

Tijdens het overleg van 21 december jl. is de herwonnen haast van Doesburg duidelijk geworden. Er wordt aangekoerst op het ‘definitief’ maken eind januari / februari 2022 om het vervolgens zoals de gemeente het noemt ‘fysiek aan de achterban voor te kunnen leggen”. Hoe dat gebeurt en over de mogelijkheden er dan nog wat van te vinden is nog niets bekend.

De gemeente ziet het kader als de eerste fase van een tweetrapsraket. Naast het kader moet er gekeken worden naar hetgeen bij projecten aan participatie en nadere regels moet gaan gelden. Dat klinkt logisch maar iedereen snapt dat je het primair aan de voorkant moet regelen.

De werkgroep gaat nu een inhaalslag maken en zo goed mogelijk heldere criteria / vereisten aan het kader toevoegen en reageren op het concept van 15 december jl. Hiervoor is een termijn van 3 weken met de gemeente afgesproken. Na 2 jaar er over praten en nu ‘haast’ voelt dat natuurlijk niet echt lekker.

Vanuit de gemeente (Doesburg) wordt de maand januari gebruikt om de werkgroep een aantal vragen voor te leggen.

Het valt te voorzien dat er diverse aspecten in het kader horen waar de werkgroep zich niet over kan uitspreken zonder de mensen uit het gebied te raadplegen. Of de gemeente hier ook aan zal meewerken, dit zal immers een inspanning vragen en tijd kosten, weten we niet.

Of gemeente Doesburg input van de werkgroep gaat honoreren moeten we afwachten.

Met samengeknepen billen wordt er ijverig gewerkt om toch het best haalbare kader te organiseren. Het voelt allemaal niet echt lekker dat er heel lang niets gebeurt, de gemeente eerst maar eens zelf zo volledig mogelijk een kader formuleert, pas dan, met een impliciete druk, het moet nu wel heel snel, input van de werkgroep gaat vragen terwijl wordt uitgedragen dat er veel waarde wordt gehecht aan participatie, het gezamenlijk opstellen.


Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van het proces.

WindmolensDrempt

Ingezonden | werkgroeplid trekt zich terug

De heer Kees van der Winden, een bezorgde burger van BNO Doesburg, heeft recent aangegeven niet langer bij het opstellen van het afwegingskader ‘ruimte voor duurzame energie’ betrokken te willen zijn en heeft zijn deelname aan de werkgroep beëindigd.

De heer Van der Winden motiveert zijn besluit.


Motivatie richting projectverantwoordelijken en de werkgroep

Geachte Alex, Annelies en Leden van de Werkgroep,

Door deze trek ik mij terug uit de Werkgroep. Mijn visie op de Energietransitie past niet binnen het kader van de opdracht van de RES.

Deze opdracht is gebaseerd op de uitkomsten van de zgn klimaattafels tw biomassa (het grootste aandeel), wind en zonne-energie, van het gas af en met een taboe op kernenergie.

Wetende dat het oogsten van laagenergetische energie uit zon en wind uitsluitend haalbaar is door deze als verdienmodel in de markt te zetten.

Sinds kort heb ik begrepen dat de overheid de gemeente verplicht de RES uitkomsten uit te voeren. Is de gemeente daardoor nu een energiebedrijf geworden of ligt de taak toch bij de overheid!

Daarnaast las ik in nieuwsbrief 3 van de gemeente dat “wet en regelgeving” van toepassing zijn op uit te voeren werken.

Dit zal echter marginaal zijn daar juist veel onder de “crisis en herstelwet” valt waardoor veelal geen bezwaar maken mogelijk is.

Ook zie ik dat “participatie in meedelen in de opbrengsten” mogelijk is. Het laatste vind ik onbegrijpelijk gezien het feit dat met zon en wind opgewekte energie onrendabel is. Het gaat dus over geldelijke opbrengsten gegenereerd uit belastinggeld. Het zou toch moeten gaan over klimaatwinst en niet over persoonlijk financieel gewin. En dat in economische crisistijd.

Als lid van de werkgroep wordt commitment verwacht aan de RESvisie. Dit conflicteert met mijn eigen visie, dus kan ik hier niet aan voldoen.

Ik wens u allen nog een vruchtbare discussie toe op basis van feiten en niet op meningen. Hopelijk kan de door mij in een eerder stadium schriftelijk verstrekte inbreng, dd 20-10-2020 aan Rob Groen, nog van enige betekenis zijn.

Vriendelijk groeten, Kees van der Winden.

P.S.
Ik nodig een ieder ten alle tijde uit om buiten dit gremium met mij waardevrij van gedachten te wisselen over e.e.a.

Nadere afwegingen gedeeld met de gemeente Doesburg

Doesburg, 4 januari 2021

Overwegingen met voortschrijdende inzichten bij het afwegingskader “ ruimte voor zon en wind “ Doesburg.

Energiedichtheid van zon en wind zijn hier te gering om efficiënt te oogsten met windturbines en zonneparken. “Hernieuwbare “ wisselvallige wind en zonne-energie wordt het probleem in tegenstelling tot een oplossing.

Energie uit zon en wind produceert “wiebelstroom” met een beschikbaarheid van maximaal 40% van de tijd. Ook is er sprake van productieverlies van 1 1/2 tot 2% per jaar en zijn er zgn “inpassings “ verliezen.

Zon en wind oogsten is dan ook alleen economisch rendabel door een “verdien” model (mits de overheid zijn toezeggingen nakomt / blijft nakomen voor de maximale 20 jaar).

Het Gemeentebestuur zou eisen moeten stellen aan de te gebruiken grondstoffen voor zon en windenergie opwekking. Dit ivm schaarste metalen en mineralen, winning ervan, vervuiling milieu, kinderarbeid / werkomstandigheden en hergebruik van deze materialen.

Het Gemeentebestuur zou eisen moeten stellen aan en het controleren van zon en wind installaties middels een soort APK. Dit ivm veiligheid maar ook rendement (bv schoon houden van wieken, zonnepaneel oppervlakten , brandgevoelige goedkope randelectronica ed).

Het Gemeentebestuur zal met terugwerkende kracht verantwoordelijkheid kunnen hebben en moeten nemen voor de consequenties van het blokkeren van reguliere procedures, bestemmingsplannen, inspraak ed van burgers met aantoonbaar schadelijke gevolgen door deze af te dekken dmv de permanente noodwet zgn “crisis en herstel” wetgeving. Zie uitspraak EU-hof en erkenning “turbinesyndroom” door het Ierse Gerechtshof. Ook lopen er nog rechtsprocedures over gevaren van windmolens, horizon vervuiling, slagschaduw, trillingen, geluid, hoogte, verlichting, “gehaktmolen” voor vogels en insecten, als windmixer voor achterliggend gebied (veroorzaakt opwarming), agrarische bodembeslag door zonneparken gedurende 20 jaar en vernietiging van visgronden en zeeleven. N.B. het idee dat alleen zieke vleermuizen tegen wieken zouden vliegen is onzinnig. Vleermuizen vangen insecten in de luchtstroom van de wieken en juist die luchtstroming blaast hun tere longen op.

Er is een Gemeente standpunt nodig over de “back-up” voor de stroomvoorziening en dure en langdurige aanpassing van de infrastructuur met hoge kosten voor de burger. Er zou een heroverweging moeten plaats vinden in zake Kernenergie. Er zijn gemeenten die zich hierover reeds positief hebben uitgesproken. Het gemeentelijk doel “energie lokaal en duurzaam opwekken” lukt zo dus niet. Het blijft op deze wijze bij een deel van de benodigde energie.

Windmolens “verkopen” als leverancier voor aantallen huishoudens is misleiding! Slechts 30% van het totale electriciteits gebruik is van huishoudens en dan ook nog eens maar40% van de tijd beschikbaar.

Volledig “van het gas af” is nu al een onhaalbaar adagio gebleken met enorme gevolgen. Overigens betekend van het gas af dat er wettelijk de onbenutte infrastructuur ( in dit geval gasleidingen ) verwijderd moeten worden. Opmerkelijk hierbij is dat Shell bv recent investeerde in 6 extra gastankers naast hun bestaande vloot van 10. Alleen deze 6 tankers zullen per jaar 100x meer energie aan leveren dan de energie van het mede door Shell te financieren grootste off-shore windturbine park in de Noordzee!? Hoezo groene windenergie!?

“Nieuwe energiemix” Doesburg naar 2050 lijkt utopisch door niet geloofwaardige aannames. Er zou sprake zijn van een afname in energie verbruik van 55% tov 2015. Dit terwijl in de wereld elk jaar het gebruik al jaren met 2% stijgt. Is de vermindering in 2020 met 2% reeds gehaald? De keuze voor het aandeel van zon en wind van meer dan 50% is vreemd daar waar een energiemix hiermee van meer dan 20% al co2 verhogend is (back-up). Ik mis volledig in uw visie de inzet van warmtepanelen die veel efficiënter zijn dan zonnepanelen. Zie noot.

Dat de voorspelde opwarming van de aarde door enkel co2 uitstoot zou zijn is een te simpel en misleidend mantra. Het akkoord van Parijs gaat uit van “broeikasgassen” te weten waterdamp, methaan, lachgas en ook co2.

Noot:
Het elektriciteitsverbruik van 1 miljard internet, e-mob, bitcoin ed gebruikers zal in de komende 5 jaar verDRIEvoudigen. Nu al wordt 25%van het totale elektriciteitsverbruik in de VS wereldwijd gebruikt door datacentra en hun opslag. In 2025 is dit 3.2% van de wereldwijde co2 uitstoot en dit zal stijgen 14% in 2040.

C.A. van der Winden, betrokken burger BNO

Hopende op deze wijze bijgedragen te hebben aan een afweging op basis van feiten. Ipv meningen

P.S. Separaat eventueel een lijst van toegepaste grondstoffen / mineralen voor de productie van windmolens en zonnepalen beschikbaar. 


Commentaar WindmolensDrempt

Uit het oogpunt van transparantie vinden wij het correct deze informatie met u te delen.

Het afwegingskader biedt mogelijkheden (bovenwettelijke) eisen aan grootschalige opwek van energie te stellen. Dit biedt in potentie de mogelijkheid zo goed mogelijk rekening te houden met alle belangen. De gemeente is gehouden uitvoering te gegeven aan de RES-vereisten. Doet de gemeente dat niet of onvoldoende dan kan het Rijk ingrijpen en kan de gemeente, voor een groot deel, buitenspel worden gezet. Alsdan zijn lokale afwegingen zoals o.a. middels een afwegingskader, niet langer aan de orde. Wij achten het erg spijtig dat de heer Van der Winden, als uiterst kritisch en betrokken persoon, heeft besloten niet langer onderdeel van de werkgroep te zijn. Juist het kritische geluid is nodig.

Pieter Plass

 

Vergadering Gemeenteraad Doesburg 25-02-2021

Het Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Drempt is de gemeente Doesburg op 28 januari 2021 aangeboden.

Op 11 februari 2021 heeft wethouder Peter Bollen hier schriftelijk op gereageerd.

In de vergadering is besloten het thema in de commissievergadering te bespreken plus de gemeenteraad wil wat nadere informatie.