Categoriearchief: gemeente Doesburg

Raadsvergadering gemeente Bronckhorst

Tijdens de raadsvergadering van 11 februari jl. is de Volksraadpleging Drempt (1) besproken. De CDA-fractie heeft een viertal vragen voor wethouder Hofman.

 

In de beantwoording wordt de rol van WindmolensDrempt m.b.t. nader onderzoek door de gemeente Doesburg een tikkeltje verkeerd uitgelegd door de heer Hofman. Ook vergeet hij dat hem is verzocht te antwoorden op de vraag hoe de gemeente nu invulling gaat geven aan hetgeen meer dan de helft van de mensen uit het gebied verwacht over proces, informatie, communicatie en de mogelijkheid een stem in plannen te hebben, conform het Manifest.

De beantwoording door de heer Hofman is reden voor een schriftelijke reactie van WindmolensDrempt. Lees alle correspondentie hier.

Het relevante deel van de vergadering in tekst: Lees verder Raadsvergadering gemeente Bronckhorst

Spiekbriefje voortgang plannen | 2 februari 2021

  1. Gemeente Doesburg pakt de draad weer op met de uitwerking van het afwegingskader. Het is de bedoeling dat het kader na de zomer (2021) wordt vastgesteld.
  2.  Gemeente Doesburg gaat een enquête houden. Dit zal waarschijnlijk maart worden.
  3.  Gemeente Doesburg werkt aan een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen in het dossier windmolens en zonnevelden. Die kunt u waarschijnlijk binnen drie weken tegemoet zien.
  4.  WindmolensDrempt krijgt een formele reactie van de gemeente Doesburg op de inbreng Volksraadpleging Drempt (1) en het Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst.
  5. De Volksraadpleging Drempt (1) en het Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst worden in de komende raadsvergadering van de Gemeente Bronckhorst besproken.
  6. Er is contact met leden van de gemeenteraad Bronckhorst (fractie CDA) met betrekking tot de vereiste afstemming tussen gemeenten.
  7. Wethouder Peter Bollen (gemeente Doesburg) spant zich in om met diverse partijen te communiceren over voortgang. Dit betreft o.a. de werkgroep, dorpsraad Drempt, WindmolensDrempt, wethouder Paul Hofman (gemeente Bronckhorst).
  8. In de komende Hessencombinatie zal er aandacht worden besteed aan plannen voor windmolens en zonnevelden in de regio.

Commotie over vragenlijst windmolens van Bronckhorst: ‘Waarom wordt niet gevraagd of wij wel windmolens willen?’

In de Gelderlander van 29 December 2020.

Quote:
“De vragenlijst die de gemeente Bronckhorst aan alle inwoners heeft gestuurd over windmolens zorgt voor de nodige commotie. ‘Waarom wordt niet gevraagd of wij wel windmolens willen?’, is een van de verontwaardigde reacties.”

In het artikel is tevens aandacht voor de Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden.

Waarom nu meedoen?

Met de plannen van de gemeente Doesburg voor windmolens in de regio zijn we nu aan het begin van fase 2: ‘afwegingskader’.

Is het afwegingskader eenmaal vastgesteld dan is de mate waarin er nog invloed kan worden uitgeoefend op plannen zeer beperkt.

Het kader is bepalend voor spelregels en toetsing. Alles wat daarna komt is feitelijk procedure. Er zijn alsdan nog steeds diverse mogelijkheden om tegengas te bieden. In de praktijk levert dat nagenoeg niets op omdat een aanvraag  op dat moment wordt getoetst aan het afwegingskader.

De werkgroep die nu het afwegingskader opstelt wordt als de vertegenwoordiging van bewoners gezien.

Molen abracadabra

Bij de Energiemix Bronckhorst lezen we dat er 12 molens van 3 MW gepland staan voor 2030. Dit betreft windmolens die in de gemeente Bronckhorst moeten komen.

In de plannen van Doesburg wordt gesproken over molens van mogelijk 200 m hoog. Dergelijke molens leveren 4,5 MW. Dan heb je het over 50% meer.  Hoe zit het nu met die hoogte? Het aantal molens heeft zijn weerslag op locaties. Wat de molens kunnen leveren is bepalend voor het voldoen aan het deel wind binnen de Energiemix. 12 molens van 3 MW zijn goed voor in totaal 36 MW. Bij molens die 200 m hoog zijn en 4,5 MW leveren kom je op 8 stuks.

In Contact van 17 november 2020 wordt gesproken over misschien wel 200 meter hoge molens voor Bronckhorst.

Al met al is informatie onduidelijk. Dat helpt niet echt.

Pieter Plass


Leestip:
200 m windmolens in de Eemshaven


Conform het Energietransitiemodel (ETM) Gelderland in eerste instantie berekend dat er ruim 800 windturbines van 3 MW en 3.200 ha aan zonnevelden moeten worden gerealiseerd. Dit is echter bijgesteld. Er wordt nu gerekend met hogere turbines met een  gemiddeld vermogen van ca. 4 MW. Door deze ‘winst’ van 33% aan vermogen zijn er minder turbines en zonnevelden nodig; namelijk ca. 450 windturbines en 1.800 ha zonnevelden.

Zon en wind vormen geen uitdaging meer op techniek of exploitatie maar des te meer op het sociale vlak: voldoende draagvlak geeft geaccepteerde en versnelde realisatie en vraagt inzicht in het ruimtelijk proces.

Bron:
Gelders Energieakkoord

Doesburg neemt gas terug bij aanwijzen windmolenlocaties

In de Gelderlander van 15 november 2020 wordt helder uitgelegd hoe gemeente Doesburg tot het inzicht is gekomen dat de plannen niet zo best zijn gevallen, er slecht is gecommuniceerd en pas op de plaats moet worden gemaakt om op de juiste wijze met betrokkenen in gesprek te komen.

Quote:
“Onze kritiek is gehoord”, vertelt Jerre Cramer, duo-voorzitter van het Doesburgse buurtschap Noord Oost. In het buitengebied van de Hazenstad en Drempt ontstond onrust nadat bleek dat de drie overgebleven zoeklocaties voor Doesburgse windmolens zich bij de gemeentegrens bevonden.

Nieuwsbrief Afwegingskader Duurzame Energie

Nieuwsbrief van de gemeente Doesburg d.d. 13 november 2020


Afwegingskader maken we samen

In Doesburg zijn we gestart met de eerste gesprekken over het maken van een afwegingskader voor zonne- en windenergie. Er zijn geen concrete plannen voor zon- en windenergie.

Een afwegingskader is een soort overzicht met regels waaraan een ontwikkelaar voor zon-of windenergie moet voldoen. Het is dus van belang dat deze met inspraak van belanghebbenden wordt samengesteld.

Om alle belangen die kunnen spelen bij windturbines en zonnevelden goed mee te nemen, wordt het afwegingskader opgesteld door een breed samengestelde werkgroep. Maar ook u krijgt gelegenheid om úw vragen te stellen en uw mening te geven. Lees verder Nieuwsbrief Afwegingskader Duurzame Energie

Commissievergadering Doesburg

Op 11 november 2020 om 19:30 uur vergadert de Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Hierbij staat o.a. het afwegingskader ‘Ruimte voor duurzame energie’ op de agenda.

Dit (agendapunt 3) betreft een terugkoppeling van de werkgroep.

Er zijn 2 stukken ingebracht:

  • E-mail inzake Voortgang Energieneutraal Doesburg (toegevoegd op verzoek van de VVD);
  • Kamerbrief over de stand van zaken Regionale Energiestrategieën (toegevoegd op verzoek van de VVD).

Klik hier om de vergadering live te volgen.


Leestip:
Blog ‘Kamer bezorgd over regionale invulling energiestrategieën’ over de brief.