Categoriearchief: gemeente Bronckhorst

Over windmolens en zonnevelden gesproken … dan toch even iets over de ‘status’ regio Drempt Doesburg

We gaan met windmolensdrempt de grens van 3.000 publicaties voorbij. Je zou zeggen “Reden voor een klein feestje” … Ik moet u teleurstellen, we hebben niets te vieren.

In september 2020 is windmolensdrempt ‘opgericht’ om iets te betekenen in keuzes met betrekking tot windmolens en zonnevelden binnen onze regio. Reden was de op dat moment acute dreiging van ogenschijnlijk grote stappen door buurgemeente Doesburg. Grote stappen omdat er plannen werden gesmeed zonder de mensen uit de regio hierin te betrekken. Het was een beetje een overval, wat overkomt ons nu? Het kreeg een iets andere lading. We zagen het niet goed, “Het waren nog helemaal geen plannen.” Tja …

Er ontstond politiek geroezemoes en vooral traagheid. Mijn favoriete beschrijving van politiek is “We zijn er mee bezig.” Politiek kent geen resultaatverplichting waar je iemand aan kunt houden. Helaas …
En zo loopt het dan ook.

We zijn verder in de tijd en eigenlijk nog niet veel wijzer. De weg die we afleggen, hoe mensen worden meegenomen, betrokken, een stem hebben, het deel ‘samen’, dat zo goed mogelijk organiseren, is er ook niet veel beter op geworden. Het zijn naar mijn smaak te veel onderonsjes en het wordt bij het grote publiek, u, weggehouden.

Die twee jaar zijn niet bijster nuttig besteed. We blijven in onzekerheid over hoe grootschalige opwek van energie er voor ons, bij ons in de regio, uit gaat zien.

Tja, leg dat maar eens uit.

Dan toch even iets over de ‘status’.

Vorige week heeft de gemeente Doesburg een concept afwegingskader gepresenteerd. Het feit dat u over de totstandkoming en keuzes die hierin zijn gemaakt nog niets heeft vernomen is naar mijn mening veelzeggend. Het ligt heel erg gevoelig. Het concept blijft nog onder de pet. Ik moet u in spanning laten.

Het meest waarschijnlijke is dat u hier iets van mag vinden op het moment dat het definitief is.🧐 Ik verwacht dat het binnen 1 à 2 maanden zover zal zijn.

Wordt vervolgd …

Pieter Plass

RSS Formatie in Bronckhorst verder met GBB, CDA en PvdA

Op 13 april 2022 heeft informateur René van Dijk een advies uitgebracht. Op verzoek van Gemeente Belangen Bronckhorst (GBB) en onder begeleiding van de informateur zijn op 22 april drie aanvullende vervolggesprekken gevoerd met vier beoogde coalitie kandidaten (VVD, CDA, PvdA en GroenLinks). Onderzocht is welke coalitie voor de periode 2022-2026 gevormd kan worden. Hier kwam uit dat GBB de volgende stap in de coalitie onderhandelingen ingaat samen met CDA en PvdA.

Op basis van de gevoerde vervolggesprekken is duidelijk dat er veel overeenkomsten en raakvlakken zijn als het gaat om hoe de partijen aankijken tegen thema’s als ‘Wonen’, ‘Economie’, ‘Duurzaamheid’, ‘Welzijn, zorg en inkomen’ en ‘Landschap en landbouw’, vragen die leven in de samenleving en hoe zij inwoners daarbij centraal willen stellen. Na rijp beraad heeft GBB besloten de formatie verder op te willen pakken met CDA en PvdA.

“Deze partijen laten een belangrijke vertegenwoordiging zien van de Bronckhorster samenleving”, aldus Han Pelgrom, fractievoorzitter van GBB. De drie partijen hebben het vertrouwen uitgesproken om op korte termijn te komen tot een beoogde stabiele coalitie van 16 zetels. Voor de verdere begeleiding in de coalitievorming zoeken de partijen een formateur. GBB kijkt uit naar een goede en prettige samenwerking met alle partijen in de komende vier jaar.

Bron: Bronkhorst.nl

Vraag aan lijsttrekkers partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing-en in Bronckhorst

Geüpdatet 26 februari 2022


Diverse organisaties doende met de windmolenproblematiek hebben onderstaande vraag aan de lijsttrekkers van partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bronckhorst deelnemen voorgelegd. De antwoorden worden tevens tijdig in Contact gepubliceerd.


Geachte lijsttrekker,

Op 16 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Wij zijn van mening dat de inwoners van Bronckhorst recht hebben op duidelijkheid over de standpunten van de politieke partijen ten aanzien van de plaatsing van windturbines in Bronckhorst alvorens hun stem uit te brengen. Omdat veel verkiezingsprogramma’s deze duidelijkheid onvoldoende bieden nodigen wij u hierbij graag uit om uw standpunt helder en concreet weer te geven. Het gaat om uw principiële keuze en niet om de randvoorwaarden.

Wij vragen u daarom duidelijk aan te geven:

Is uw partij voorstander van de plaatsing van windturbines (hoger dan 25 meter as-hoogte)?

o   Ja
o   Neutraal
o   Nee

Korte toelichting op dit standpunt:

Uw inbreng wordt verwerkt in een folder die voor de verkiezingen in de gemeente Bronckhorst zal worden verspreid. Wij zeggen u toe dat we uw tekst integraal zullen overnemen, mits deze niet langer is dan 100 woorden (als richtlijn).

Graag zien we uw antwoord voor 24 februari tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Actiecomité Natuurlijk Landschap Heidenhoek
Actiecomité Op en um ’t Hengelse Zand
Vereniging Windturbinevrij Bronckhorst
Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik
Tegenwind Oude IJssel
Windmolens Drempt


Standpunten politieke partijen


CDA Bronckhorst
Opwekking van elektriciteit door extra windmolens sluiten we niet uit, maar vindt niet eerder plaats nadat duidelijk is dat het een noodzakelijke aanvulling is op de opwekking door zon op dak en op land. We gaan pas over tot plaatsing van windmolens nadat (gezondheids)risico’s zijn uitgesloten.

Ook maken we bindende afspraken met de inwoners in de directe omgeving over de participatie door die inwoners en de financiële bijdrage ter compensatie van het nadelig effect voor de omgeving. Deze compensatie dient te worden besteed aan maatschappelijke voorzieningen voor sport, welzijn, etcetera in het betreffende gebied. 


Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB)
Gemeentebelangen Bronckhorst is als enige partij duidelijk tegenstander van windmolens hoger dan 25 meter. Dat is de reden waarom wij als partij op de zeepkist hebben gestaan bij de protestmanifestatie voor het gemeentehuis in mei en dat wij, net als Tegenwind Keppel en Eldrik een zienswijze hebben ingediend over de MER-windturbinebepalingen. Voor ons geldt dat wij voorvechter zijn van energieopwekking, opslag en gebruik, zo dicht mogelijk bij elkaar. Waardoor geen zwaar netwerk nodig is.

Wil je naast onze andere belangrijke punten ten behoeve van de leefbaarheid van Bronckhorst, geen hoge “win-molens”? Stem dan bij de gemeenteraadsverkiezingen voor Gemeentebelangen Bronckhorst.


VVD Bronckhorst
De VVD wil geen megawindmolens in ons mooie landschap. We staan alleen middelhoge windmolens toe in Eldrik als dit past binnen de strikte voorwaarden en we verwachten niet dat dit gebeurt. De hele windmolendiscussie gaat over abstracte doelen, de VVD richt zich liever op concrete en uitvoerbare energieprojecten. We benutten ervaring met lokale biogascentrales om 30 biogasinstallaties bij melkveehouderijen te realiseren. We willen 100 stallen met zonnepanelen.  We willen 5 energieprojecten rondom de grootste bedrijven om netwerkproblemen te omzeilen. We benutten toptechnologische kennis van lokale bedrijven voor aardwarmte en warmte-koude opslag. Zo houden we energie betaalbaar.


Groenlinks Bronckhorst
GroenLinks zet zich in voor een veilig en schoon klimaat, zoals afgesproken in het akkoord van Parijs!

We kunnen dit realiseren door ongeveer de helft van onze huidige energieverbruik uit kolen, olie en gas te besparen. We zorgen voor duurzame woningen, bedrijven en vervoer! De overige energie wekken we duurzaam op. Naast kleinschalige projecten als zonnedaken en kleine boerderijwindmolens, zijn ook grotere projecten nodig, waaronder windenergie.

GroenLinks wil dat de gemeente regie houdt op de plaatsing van windmolens. Hiervoor is het gebied Eldrik gekozen en zijn strenge spelregels opgesteld over participatie, gezondheid en landschap. Andere gebieden zijn uitgesloten.


PvdA Bronckhorst
Nee, wij zijn geen voorstander van hoge windmolens in Bronckhorst. Het klimaat vereist actie, van iedereen. We moeten zo initiatiefrijk mogelijk zijn: besparen, isoleren, zonnepanelen op daken en bescheiden zonneparken op het land.

En, als het niet anders kan, een paar windmolens. Maar dan met 50% eigenaarschap van omwonenden, met een goede regeling voor schadeloosstelling, met zo weinig mogelijk overlast en -vooral- zonder risico’s voor de gezondheid.

De PvdA is altijd consequent en duidelijk geweest in de energie-discussie binnen en buiten de raad. We moeten een bijdrage leveren aan de klimaat-crisis. Maar alleen windmolens, als het echt nodig is.


D66 Bronckhorst
De opgave is glashelder: onze CO2-uitstoot moet snel en fors omlaag en uiteindelijk naar nul. Hoe we bij dat doel komen, willen we samen met onze inwoners bepalen, via een burgerberaad.

We willen daarin ook duidelijk en open zijn: als andere partijen een burgerberaad blokkeren, dan zijn wij van mening dat de landelijk vastgestelde klimaatdoelen voor onze regio niet op een betaalbare en realistische manier haalbaar zijn zonder de inzet van windmolens. Daarbij houden we ons uiteraard aan landelijke wet- en regelgeving (bijv. geluidsnormen) en aan het raadsbesluit inzake de plaatsing van windmolens (uitsluitend in zoekgebied Eldrik).


De ChristenUnie -SGP Bronckhorst
De ChristenUnie -SGP is van mening dat, naast besparing van energie, isolatie en maximale inzet op zonnepanelen ook windenergie nodig is om duurzaam te kunnen worden. Dan zijn kleine erfwindmolens ook wel bruikbaar, maar ze leveren niet genoeg vermogen aan onze energievraag te kunnen voldoen. Wij vinden daarom dat we nu de verantwoordelijk moeten nemen voor ons nageslacht, onze kinderen moeten ook het licht aan kunnen doen.

Wij hebben vóór het voorstel om het gebied bij Eldrik aan te wijzen als enige mogelijkheid voor grote windmolens binnen Bronckhorst gestemd. Dat mét alle voorwaarden die toen zijn vastgesteld.

Het eerlijke verhaal

Bespiegeling standpunten politieke partijen

Politieke partijen anders dan puur lokaal, voor Bronckhorst GBB, conformeren zich aan de landelijke politiek en zullen/kunnen niet tegen het plaatsen van windmolens zijn. Er is verschil over het uitspreken van wat eerst, het voorwaardelijke. Dat zie je in andere gemeenten ook. Er zijn gemeenten die echt duidelijk zijn over het uitsluiten van gezondheidsrisico’s en accepteren de huidige stand van zaken (advies RIVM en normen) niet.

Ik denk niet dat mensen op een politieke partij stemmen enkel gebaseerd op het standpunt windmolens. Voor de tegen-windmolens-groepen is deze actie echter dienstbaar. Laat het maar duidelijk zijn.

Het punt in de hele discussie is dat gemeenten indirect gehouden zijn landelijk beleid uit te voeren en, als dat niet gebeurt, de provincie zal ingrijpen. Dit biedt bar weinig speelruimte.

De landelijke politiek blijft weg bij de harde noten. Wat je ook doet met zonnevelden en windmolens, het zal nooit de oplossing zijn. De energievraag gaat enkel groeien en dan kom je hoe dan ook op een andere, vele malen betere, vorm van opwek. Ondertussen is de deken aan zonnevelden opgemaakt en staan de molens fier te draaien als monumenten van achterhaald beleid.

De discussie over de meest efficiënte grootschalige opwek wordt doorgeschoven omdat het nog te omstreden is. Dit helder uitleggen helpt eigenlijk niemand omdat we met de korte termijn te maken hebben en dat is uitvoering geven aan landelijk beleid dus … “Zeg maar waar en hoeveel zonnevelden en windmolens je gaat plaatsen … doe je het niet dan wordt het voor je bepaald.”

Lokaal kun je enkel traineren en binnen beperkte mogelijkheden de schade aan de leefomgeving zien te beperken.

Dit is naar mijn mening het eerlijke verhaal.

Pieter Plass

Dorpsraad Drempt vraagt om input tbv afwegingskader duurzame energie

Laat uw mening horen over zonneparken en windmolens in Doesburg

Quote:
“De Gemeente Doesburg heeft Dorpsraad Drempt een lijst met vragen toegestuurd. De antwoorden hierop wil zij gebruiken voor haar afwegingskader ‘ruimte voor duurzame energie’. De Dorpsraad kan hier niet op antwoorden zonder een gevoel te hebben bij wat er leeft bij de inwoners van Drempt en hoe zij tegen de plannen van Doesburg aankijken. Daarom een enquête met de belangrijkste vragen. Laat Dorpsraad Drempt weten hoe u erover denkt, zodat de dorpsraad de mening van de Dremptse bevolking kan overbrengen.”

Ga naar de site en geef input.