Categoriearchief: gemeente Bronckhorst

Echte antwoorden op vragen over gezondheidseffecten blijven uit

Op ContactZuid.nl, 16 februari 2021.

Het betreft een verslag(je) over de derde expert meeting over gezondheid en windenergie.

Quote:
“Bij veel vragen leek het alsof de experts, geen gezondheidsexperts overigens, maar mensen van adviesbureaus die vaker in opdracht van gemeentes werken en dus niet met zekerheid als onafhankelijk en onpartijdig kunnen worden bestempeld, in dubio stonden wat ze wel en wat niet konden zeggen.”

Raadsvergadering gemeente Bronckhorst

Tijdens de raadsvergadering van 11 februari jl. is de Volksraadpleging Drempt (1) besproken. De CDA-fractie heeft een viertal vragen voor wethouder Hofman.

 

In de beantwoording wordt de rol van WindmolensDrempt m.b.t. nader onderzoek door de gemeente Doesburg een tikkeltje verkeerd uitgelegd door de heer Hofman. Ook vergeet hij dat hem is verzocht te antwoorden op de vraag hoe de gemeente nu invulling gaat geven aan hetgeen meer dan de helft van de mensen uit het gebied verwacht over proces, informatie, communicatie en de mogelijkheid een stem in plannen te hebben, conform het Manifest.

De beantwoording door de heer Hofman is reden voor een schriftelijke reactie van WindmolensDrempt. Lees alle correspondentie hier.

Het relevante deel van de vergadering in tekst: Lees verder Raadsvergadering gemeente Bronckhorst

Verdiepende gesprekken lokale voorwaarden voor windmolens

Gemeente Bronckhorst heeft onderzoeksbureau PON & Telos opdracht gegeven om met diverse organisatie verdiepende gesprekken over lokale voorwaarden voor windmolens te gaan voeren. Dit is mede naar aanleiding van de enquête die recent binnen de gemeente Bronckhorst is gehouden.

Ook WindmolensDrempt is uitgenodigd voor deelname.

Het gesprek zal op 17 februari 2021 online plaatsvinden.

Wij hebben de onderzoekers het volgende verzocht:


Om ons voor te bereiden op het gesprek met als doel het zo waardevol mogelijk te maken, voor u en voor ons, zouden wij graag tijdig, vooraf, de resultaten van de enquête willen ontvangen plus de vragen die u ons gaat voorleggen. Wij gaan ervan uit dat er een verslag van het gesprek wordt opgemaakt en aan ons wordt verstrekt.


Uiteraard zullen wij u tzt berichten over het gesprek.

Bekijk hier wat de gemeente Bronckhorst over de lokale voorwaarden voor windenergie aangeeft.

Spiekbriefje voortgang plannen | 2 februari 2021

  1. Gemeente Doesburg pakt de draad weer op met de uitwerking van het afwegingskader. Het is de bedoeling dat het kader na de zomer (2021) wordt vastgesteld.
  2.  Gemeente Doesburg gaat een enquête houden. Dit zal waarschijnlijk maart worden.
  3.  Gemeente Doesburg werkt aan een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen in het dossier windmolens en zonnevelden. Die kunt u waarschijnlijk binnen drie weken tegemoet zien.
  4.  WindmolensDrempt krijgt een formele reactie van de gemeente Doesburg op de inbreng Volksraadpleging Drempt (1) en het Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst.
  5. De Volksraadpleging Drempt (1) en het Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst worden in de komende raadsvergadering van de Gemeente Bronckhorst besproken.
  6. Er is contact met leden van de gemeenteraad Bronckhorst (fractie CDA) met betrekking tot de vereiste afstemming tussen gemeenten.
  7. Wethouder Peter Bollen (gemeente Doesburg) spant zich in om met diverse partijen te communiceren over voortgang. Dit betreft o.a. de werkgroep, dorpsraad Drempt, WindmolensDrempt, wethouder Paul Hofman (gemeente Bronckhorst).
  8. In de komende Hessencombinatie zal er aandacht worden besteed aan plannen voor windmolens en zonnevelden in de regio.

Commotie over vragenlijst windmolens van Bronckhorst: ‘Waarom wordt niet gevraagd of wij wel windmolens willen?’

In de Gelderlander van 29 December 2020.

Quote:
“De vragenlijst die de gemeente Bronckhorst aan alle inwoners heeft gestuurd over windmolens zorgt voor de nodige commotie. ‘Waarom wordt niet gevraagd of wij wel windmolens willen?’, is een van de verontwaardigde reacties.”

In het artikel is tevens aandacht voor de Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden.

Molen abracadabra

Bij de Energiemix Bronckhorst lezen we dat er 12 molens van 3 MW gepland staan voor 2030. Dit betreft windmolens die in de gemeente Bronckhorst moeten komen.

In de plannen van Doesburg wordt gesproken over molens van mogelijk 200 m hoog. Dergelijke molens leveren 4,5 MW. Dan heb je het over 50% meer.  Hoe zit het nu met die hoogte? Het aantal molens heeft zijn weerslag op locaties. Wat de molens kunnen leveren is bepalend voor het voldoen aan het deel wind binnen de Energiemix. 12 molens van 3 MW zijn goed voor in totaal 36 MW. Bij molens die 200 m hoog zijn en 4,5 MW leveren kom je op 8 stuks.

In Contact van 17 november 2020 wordt gesproken over misschien wel 200 meter hoge molens voor Bronckhorst.

Al met al is informatie onduidelijk. Dat helpt niet echt.

Pieter Plass


Leestip:
200 m windmolens in de Eemshaven


Conform het Energietransitiemodel (ETM) Gelderland in eerste instantie berekend dat er ruim 800 windturbines van 3 MW en 3.200 ha aan zonnevelden moeten worden gerealiseerd. Dit is echter bijgesteld. Er wordt nu gerekend met hogere turbines met een  gemiddeld vermogen van ca. 4 MW. Door deze ‘winst’ van 33% aan vermogen zijn er minder turbines en zonnevelden nodig; namelijk ca. 450 windturbines en 1.800 ha zonnevelden.

Zon en wind vormen geen uitdaging meer op techniek of exploitatie maar des te meer op het sociale vlak: voldoende draagvlak geeft geaccepteerde en versnelde realisatie en vraagt inzicht in het ruimtelijk proces.

Bron:
Gelders Energieakkoord

Bronckhorst ‘breed met samenleving in gesprek’

Over gevoelig onderwerp: windmolens

In Contact van 17 november 2020 wordt nader ingezoomd op de inmiddels moeizame dialoog met bewoners om windmolens op diverse locaties binnen de gemeente Bronckhorst te realiseren. Aan de ene kant wordt de dialoog en draagvlak door de gemeente als belangrijk gekwalificeerd. Anderzijds wordt het ook platgeslagen: als de kaders er zijn dan is het aan marktpartijen.

Het lijkt er dan ook op dat de gemeente met een charmeoffensief bezig is. Vaak herhalen en benoemen hoe belangrijk de dialoog is, dat er draagvlak moet zijn. Is er een definitief afwegingskader dan is het procedure. Lees verder Bronckhorst ‘breed met samenleving in gesprek’