Categoriearchief: Antionette Seegers

Beleidskader windenergie gemeente Bronckhorst

Samenvatting door de gemeente Bronckhorst

Op 5 juli 2021 heeft de gemeenteraad de lokale spelregels voor windenergie met het ‘Bronckhorster beleidskader voor windenergie’ vastgesteld. Het beleidskader is te vinden op de pagina ‘Windenergie’.

  • In het kader staan de lokale voorwaarden rond participatie, gezondheid en landschap beschreven. Spelregels zijn eisen aan de maximale tiphoogte van windmolens (150 meter), de afstand tot dorpen, lokaal eigenaarschap en maatwerk voor omwonenden van een eventueel windpark.
  • Het gebied Eldrik is aangewezen als eventueel toekomstig potentiegebied voor windenergie. Alle andere gebieden in de gemeente zijn uitgesloten van windmolens met een as-hoogte groter dan 25 meter.
  • Tot minimaal 2024 verleent Bronckhorst geen medewerking aan windinitiatieven.
  • Naast het vaststellen van het beleidskader roept de raad op om maximaal in te blijven zetten op stimulering van energiebesparing en zon op het dak.

Een nadere uitwerking van hetgeen in de raadsvergadering van 5 juli 2021 is beslist.

Er zijn 3 amendementen en een motie aangenomen.

Amendement 8-2: Zonnepanelen en kabelnetwerk

De isolatie van woningen en bedrijven gaat langzamer dan verwacht en dat plaatsen van zonnepanelen op het dak zeer traag van de grond komt. Hiermee worden de doelen (45% reductie en alle daken maximaal gebruiken voor de opwek van zonne-energie) niet gehaald.

Energiebesparing door isolatie, eigen energie opwekken en zon-op-het-dak zijn de eerste treden van de energie-ladder. Hier is veel winst te halen en heeft relatief weinig nadelen. Dit wordt ook genoemd door de inwoners tijdens de windenergie discussie. De raad van Bronckhorst heeft dit doel beschreven in ‘de verrijkte routekaart 2030’.

Het besparen van energie, het isoleren van panden, het mogelijk maken van eigen energie opwek en de zonnepanelen op het dak verbetert de acceptatie van zonnepanelen op land en windmolens.

Het leidingnetwerk heeft onvoldoende capaciteit om de stroom die geproduceerd is op kleine en middelgrote daken te verwerken. De netwerkcapaciteit zal daarom vergroot moeten worden.

De gemeente Bronckhorst stelt alles in het werk om zo snel mogelijk 100% van de geschikte daken in de gemeente van zonnepanelen te voorzien. De gemeente stelt alles in het werk om de capaciteit van het elektrisch netwerk op de vereiste omvang te krijgen, zodat ook alle huizen en bedrijven hun eigen energie kunnen opwekken. Daarom gaat men in overleg met Agem, de regio Achterhoek, de provinciale en landelijke overheid, Liander, zon-op-het-dak aanbieders en andere experts. Om zo tot een plan te komen om de aanpassing van het netwerk zo snel mogelijk te realiseren. Er wordt met een plan gekomen om zo snel mogelijk 100% van de geschikte daken in Bronckhorst van zonnepanelen te voorzien. Deze plannen worden zo snel mogelijk bij de behandeling van de RES ingeleverd een uitgebreider voorstel in te leveren. En bij dit voorstel voor grootschalige energie opwekking te onderbouwen of er voldoende uitvoering is gegeven aan dit beleid.

Amendement 8-3: Beleidskader windenergie

De routekaart energietransitie voor Bronckhorst moet duidelijke prioriteiten stellen voor isolatie, energiebesparing, zon op het dak en andere vormen van energie opwekking dan wind. Een lokaal beleidskader is noodzakelijk om zo duidelijk mogelijke randvoorwaarden op te leggen aan initiatieven tot plaatsing van windmolens binnen deze gemeente. Uit de enquête blijkt dat er grote weerstand is tegen de plaatsing van windmolens in de gemeente. Er zijn zorgen over het effect van windmolens op de gezondheid en leef kwaliteit van de omwonenden van die windmolens. De landelijke motie van Silvio Erkens (VVD) en Renske Leijten (SP) (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z10842&did=2021D23600) heeft geleid tot een onderzoek op korte termijn en daarnaast is er de recente uitspraak van de Raad van State en Nevele. (https://www.raadvanstate.nl/@125920/milieubeoordeling-voor-windturbinenormen/) De uitkomsten van deze onderzoeken zijn medebepalend voor het vervolgtraject van de plaatsing van windmolens in onze gemeente. Deze voortschrijdende inzichten en nieuwe ontwikkelingen maken duidelijk dat een pas op de plaats verstandig is om de komende landelijke richtlijnen mee te nemen in de komende ontwikkeling. De bewoners van Bronckhorst willen duidelijkheid. Wat essentieel is voor het vormen van een draagvlak.

De Raad heeft op 31 oktober 2019 besloten tot 1 januari 2022 geen aanvragen tot plaatsing van windmolens in behandeling te nemen. Maar deze periode is onvoldoende om duidelijkheid en draagvlak te krijgen. De ontwikkeling van de landelijke richtlijnen gaat naar verwachting een jaar duren. Het is wenselijk om de landelijke richtlijnen op te nemen in het lokale beleidskader. Dit lokale beleidskader wordt een integraal onderdeel van het omgevingsplan met de bijbehorende tijd voor participatie en ter inzagelegging.

Er is tijd nodig voor de concrete uitvoering van prioriteiten uit de routekaart Energietransitie op het gebeid van isolatie, energiebesparing, zon op het dak en andere vormen van energie opwekking dan wind.

Er wordt medewerking verleend om initiatieven voor windmolens minimaal op te schorten naar 1 januari 2024 en daarna jaarlijks een meetpunt in te bouwen om te bepalen in hoeverre de energietransitie is gevorderd. En vanaf wanneer aanvullende initiatieven voor windenergie in behandeling worden genomen.

Amendement 8-4: Maximeren hoogte windmolens in niet-zoekgebieden

Een ruime meerderheid van de inwoners heeft zich in de enquête uitgesproken tegen hoge windmolens te zijn. De inwoners hebben gevraagd om duidelijkheid over de mogelijke zoeklocatie voor windmolens. Het beleidskader beoogt een ruimtelijk gebied aan te wijzen voor de mogelijkheid voor windmolens. Daarnaast in de rest van Bronckhorst bekijken welke ruimtelijke en niet ruimtelijke kaders wenselijk geacht worden

Een ruime meerderheid van de inwoners heeft zich in de enquête uitgesproken voor de energietransitie.

De inspreekreacties van bewoners met twijfel of windmolens technisch uitgesloten zijn in de gebieden die buiten het zoekgebied Eldrik vallen.

De windpotentiescan op de kaart, die zonder context, meer mogelijkheden laat zien dan alleen Eldrik.

Besloten is op 5 juli 2021 om alleen het gebied Eldrik aan te wijzen als eventueel toekomstig potentiegebied voor windenergie. Alle andere gebieden in Bronckhorst uitsluiten en voor deze gebieden de voorwaarden van 25 meter hoogte, zoals vastgelegd is in het bestemmingsplan landelijk gebied, te hanteren. De inwoners van het landelijk gebied moeten de mogelijkheid worden geboden om kleine windmolens te plaatsen.

Motie 8-3: Coöperatief opwekken groene energie in Bronckhorst

Het is noodzakelijk het aandeel groene energie uit te breiden. De maatschappelijke acceptatie van het opwekken van groene energie door externe commerciële partijen in deze gemeente is laag en stuit zelfs op weerstand. Door initiatieven van deze commerciële partijen ontstaat er spanning in de gemeenschappen: Deze weerstand komt onder andere door de winsten die door deze partijen worden gemaakt en het feit dat er beperkt contact is met de inwoners.

De maatschappelijke acceptatie is groter bij een coöperatieve opwekking van energie door zonnepanelen en windmolens. Bij coöperaties blijft de winst per definitie bij de leden en dus binnen de gemeenschap. De gemeente Bronckhorst kent nu zes energie coöperaties., die met een postcoderoos dekkend zijn voor de hele gemeente. Het proces bij deze energie coöperaties moet versneld worden met meer projecten. De gemeente kan daar een positieve, faciliterende en stimulerende rol in spelen. Dit kan op verschillende gebieden: borgstelling, gebruik maken van het elektriciteitsnetwerk, regelmatig overleg en afstemming, leveren van expertise en ondersteuning.

Van belang is dat de nieuwe en bestaande energie coöperaties optimaal te ondersteunen. In regulier overleg met onder andere de zes energie-coöperaties te komen tot gewenste en effectieve werkafspraken en gemeentelijke maatregelen. Uiterlijk komend najaar de Raad in beperkte notitie te informeren over de stand van zaken in het proces, over de resultaten en de beoogde doelen.

Antionette Seegers


Leestip:
‘Windmolens vanaf 2024 welkom in Bronckhorst’ op omroepgelderland.nl, 5 juli 2021.


Nog even de stemverhoudingen mbt de amendementen en moties.

Stemming amendementen:
8.1 verworpen (12 voor –13 tegen)
8.2 aangenomen (23 voor – 1 tegen)
8.3 aangenomen (16 voor – 9 tegen)
8.4 aangenomen 18 voor – 7 tegen)

Consequenties aangenomen amendementen:
8.2 toegevoegd | besluitpunt 3
8.3 verandert beslispunt 2
8.4 wordt toegevoegd | beslispunt 4

Stemming gewijzigd raadsvoorstel beleidskader:
Aangenomen (15 voor – 10 tegen)

Stemming moties:
8.1 verworpen (7 voor – 18 tegen)
8.2 verworpen (10 voor – 15 tegen)
8.3 aangenomen (24 voor – 1 tegen)

De stukken nog eens nalezen?
Bekijk het beleidskader, amendementen en moties op de site van de gemeente.

 

Nu Nederland gaat inzetten op een groter aandeel wind in de energiemix, luidt hoogleraar Ad Verkooijen de noodklok

In 2023 moet er voldoende windenergie zijn om alle Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien. De keuze voor windenergie was opmerkelijk vanwege het negatieve advies van het Centraal Planbureau. Dat zegt dat er al overcapaciteit is en de prijzen zo laag zijn dat elke uitbreiding van de productie verliesgevend is.

Een groep wetenschappers stuurden een brief naar de minister van Economische Zaken waarin zij schreven dat er in de komende jaren niet de voorgespiegelde € 3,7 miljard moet worden geïnvesteerd, maar dat dit zal oplopen tot € 19 miljard. Lees verder Nu Nederland gaat inzetten op een groter aandeel wind in de energiemix, luidt hoogleraar Ad Verkooijen de noodklok

Zijn de huidige milieunormen nog afdoende om de gezondheid bij windmolens te beschermen?


De windmolens die in de Achterhoek gezet gaan worden, kunnen een hoogte krijgen tussen de 180 en 240 meter.

Klinisch fysicus Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum meldt in Argos: Hartklachten kunnen verergeren onder invloed van langdurige blootstelling aan laagfrequent (brom)geluid dat onder andere door draaiende windturbines wordt geproduceerd. De Laat analyseerde meer dan driehonderd recent gepubliceerde wereldwijde studies naar gezondheidsaspecten van onder andere laagfrequent geluid.Een kenmerk van laagfrequent geluid is dat het veel verder draagt dan ‘gewoon’ geluid en ook binnenshuis trillingen veroorzaakt. Wanneer het menselijk lichaam langdurig wordt blootgesteld aan die trillingen kan een verdikking ontstaan van het hartzakje, een vlies om het hart. Door die verdikking kunnen al bestaande hartklachten verergeren. Lees verder Zijn de huidige milieunormen nog afdoende om de gezondheid bij windmolens te beschermen?

Multinational Milieuclub De fnuikende symbiose van schijnbare tegenpolen

Het artikel uit het brein van Rypke Zeilmaker ontsproten nader beschouwd.

Onderstaand een samenvatting en de link naar het volledige stuk.


Waarom van belang?

In dit artikel worden mechanismen omschreven die veel van de huidige ontwikkelingen kunnen verklaren en laten zien dat het gras niet altijd zo groen is als het lijkt. Het stuk wordt als belangwekkend gezien in de milieu- en energiehandel. Er worden verbanden blootgelegd die te denken geven.

Waarom multinationals en milieuclubs samenwerken

De schrijver stelt dat deze samenwerking in wederzijds voordeel uitpakt.

Shell en Unilever profiteren van activisten als Milieudefensie. Multinationals dwingen via politieke lobby steeds meer lastenverzwarende regels af, om zo de concurrentie achter zich te laten.

Ze kunnen op die manier steeds beter de hogere lasten van het milieubeleid aan.

Het motief van de multinationals voor ‘groen’ is het tevreden houden van de aandeelhouders.

Zo hebben de milieuclubs en Philips het verbod op de gloeilamp gerealiseerd. Philips haalt meer winst uit halogeenlampen en Greenpeace scoort in moreel opzicht. Met Shell kon Greenpeace een deal forceren om de kolencentrales te sluiten. Weer een energieconcurrent minder en Greenpeace scoort met klimaatwinst.

Waar je natuurwaarden aantast, moet je financieel compenseren. Daar zijn schadeberekeningen voor gemaakt en die zijn door het Europese Parlement in 2016 aangenomen als richtlijn voor Europees Natuurbeleid tot 2030.

Een voorbeeld: Met een project als de ‘Marker Wadden’ kan Natuurmonumenten mooie sier maken in de media. Maar er moet wel gezwegen worden over de mogelijke aanleg van Lelystad Airport tussen de natuurgebieden Oostvaardersplassen en De Wieden en over de plaatsing van windturbines in vogelgebied IJsselmeer. Door dit soort lobby’s komen multinationals onder de natuurregels uit, waaraan elke andere partij wel moet voldoen. En tegelijk lijkt het alsof er iets positiefs wordt gedaan door Natuurmonumenten.

Antionette Seegers


Het artikel van schrijver Rypke Zeilmaker verscheen op 16 februari 2018 in Elsevier Weekblad.

Bron: De Groene Rekenkamer