Bericht van ‘Actiecomité op en um’t Hengelse Zand’ mbt de stand van zaken Bronckhorst

Actiecomité op en um’t Hengelse Zand:

Voorstel van College aan de Raad. Blijf waakzaam

Ons Actiecomité heeft het voorstel (persbericht) gekregen dat het College van B&W aan de Gemeenteraad gaat doen. Het complete voorstel staat onderaan dit bericht. Nu even in het kort.

  • Eldrik is het enige potentiele gebied voor turbines
  • Maximaal 150 meter hoog
  • Andere gebieden worden uitgesloten
  • Niets over het bod van Bronckhorst aan de RES Achterhoek
  • Niets over het terugbrengen van de 2030-ambitie naar een 2050-ambitie (zoals de rest van Nederland)
  • Niets over investeren in een fijnmazig teruglever netwerk om panelen op schuurdaken aan te kunnen sluiten

Kunnen we nu gerust zijn? Nee

Het persbericht is niet compleet. In de windpotentiescan staan 20 zoekgebieden! Tussen Hummelo en Toldijk, bij Baak, bij ’t Zand, in Halle-Heide, noem maar op. En deze windpotentiescan verklaart het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone vogelvrij.

Er is geregeld dat er ‘wijzigingsvoorstellen ruimtelijke ordening’ kunnen komen bij natuurgebieden. ‘Als er een zwaarwegend maatschappelijk belang is, mogen er ook in natuurgebieden, of aan de rand daarvan, windturbines geplaatst worden’. Een investeerder of projectontwikkelaar kan bij de Provincie afdwingen dat er ook in door de Gemeente zogenaamd ‘uitgesloten gebieden’ turbines mogen komen. Een heel naar spelletje, via de RES Achterhoek. Een clubje van GroenLinks-politici (inclusief onze GroenLinks wethouder Paul Hofman). ‘Over de band spelen’, heet dat in de biljartwereld.

Linksom of rechtsom, de GroenLinks-club probeert met D66, het hoe dan ook voor elkaar te krijgen. Men hoopt dat die ‘nare Provincie’ het afdwingt, lijkt het. Maar dan wel op basis van een toezegging die de RES Achterhoek nota bene zelf gedaan heeft. En erbij zeggend dat het met de panelen op schuurdaken ‘helaas’ niet zo hard gaat … Dit politieke proces is geslepen, en bijna angstaanjagend. U merkt, het wantrouwen bij het Actiecomité is enorm. De Gemeente (en de RES) doen er in dit hele proces dan ook werkelijk alles aan om dat wantrouwen te voeden.

Onderstaand het gehele persbericht:


Bronckhorst stelt lokale spelregels voor wind op, Raad beslist in juli

De overgang naar duurzame energie vraagt keuzes van de gemeente Bronckhorst. Een opgave voor de gemeenteraad is het bepalen van lokale spelregels voor windmolens. Het college stelt de raad voor deze spelregels vast te leggen in het ‘Bronckhorster beleidskader voor windenergie’. Dit voorstel is de uitkomst van een uitgebreid proces met inwoners, experts en organisaties. De nieuwe inzichten, lokale aandachtspunten en geuite
zorgen zijn in het beleidskader verwerkt.

Spelregels in dit beleidsplan zijn eisen aan de maximale tiphoogte van windmolens (150 meter), de afstand tot dorpen, lokaal eigenaarschap en maatwerk voor omwonenden van een eventueel windpark. Het gebied Eldrik komt naar voren als eventueel toekomstig potentiegebied voor windenergie. Onderzoek toont aan dat dit gebied in potentie aan de voorwaarden kan voldoen en dat hier zo min mogelijk mensen mogelijk hinder ondervinden van windmolens. Er is geen aanvraag voor een windpark. Het is ook niet duidelijk of deze er gaat komen. Het college stelt voor andere gebieden in de gemeente Bronckhorst uit te sluiten.

De gemeente heeft op dit moment geen aanvragen voor windenergie. Maar de raad wordt wel voorgesteld om de spelregels vast te leggen, om zelf de regie te houden bij mogelijke toekomstige initiatieven. Dat gebeurt door zorgvuldig de lokale voorwaarden rond participatie, gezondheid en landschap te bepalen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de zorgen die leven in de samenleving. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor een duurzame energievoorziening, maar kiest er voor om terughoudend te zijn en maar één windpark in de toekomst te overwegen, onder strenge voorwaarden.

Het beleidskader voor windenergie schept duidelijkheid en houvast, mocht er een aanvraag komen.

Input breed opgehaald
Eind 2020 nodigden we alle huishoudens van Bronckhorst uit om mee te doen aan een enquête over windenergie. Het onafhankelijke onderzoeksbureau het PON&Telos voerde daarnaast verdiepende gesprekken met verschillende Bronckhorster organisaties. Tijdens online bijeenkomsten spraken experts en (ervarings)deskundigen over de thema’s participatie, gezondheid en landschap. Uit dit lange participatieproces en uitgebreide onderzoek werd duidelijk dat een eigen helder kader onzekerheid en bezorgdheid juist ook kan wegnemen.

Bronckhorst Energieneutraal 2030
Bronckhorst wil in 2030 energieneutraal zijn, voor het klimaat en een gezonde leefomgeving. Dat betekent dat we de energie die we verbruiken zelf duurzaam opwekken. De Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 is het plan om hier mee aan de slag te gaan. Er wordt al volop ingezet op energiebesparing en zonnepanelen op daken. Maar er moet veel meer gebeuren. Voor initiatieven voor kleine zonneparken is al vastgesteld hoe omwonenden worden betrokken en wat de ruimtelijke randvoorwaarden en procedures zijn. De raad besloot echter de voorwaarden voor grote windmolens op te schorten tot 2022. In oktober 2020 stemde de raad in met een stappenplan om tot die lokale voorwaarden te komen.
De raad behandelt het Bronckhorster beleidskader voor windenergie op 1 juli 2021. Tot 2022 verleent Bronckhorst geen medewerking aan windinitiatieven.