Doesburg | Afwegingskader ruimte voor duurzame energie komt in stroomversnelling

Er wordt nu alweer twee jaar gesproken over het opstellen van een dergelijk kader. In 2020 is een werkgroep geformeerd om input te leveren en met de gemeente tot een weloverwogen stuk te komen. Door omstandigheden is concreet hieraan werken uitgebleven.

De gemeente heeft recent een concept door een adviesbureau laten opstellen. Dit is op 21 oktober jl. met de werkgroep gedeeld. Hierin zijn de gewenste criteria die, mede naar aanleiding van overleg en keuzes die mensen in het gebied zijn voorgelegd, nog niet uit de verf gekomen. Het is allemaal nog vrij algemeen. Op 15 december jl. is er al een gewijzigd concept beschikbaar gekomen.

Vanuit de gemeenschap en politiek is benadrukt dat informatie over het proces en te maken keuzes over windmolens en zonnevelden helder moet worden gecommuniceerd. Ook dienen mensen te worden betrokken.

Tijdens de raadsvergadering van 25 november jl. heeft wethouder Bollen benadrukt dat het participatieproces in de totstandkoming van het kader voor de gemeente van groot belang is. Tegelijkertijd heeft hij aangegeven dat initiatiefnemers staan te popelen, die willen nog wel even wachten maar dat kan niet al te lang.

De werkgroep is geen vertegenwoordiging. Het is dan ook goed dat deze club  de dorpsraad van Drempt en andere belangenorganisaties betrekt voor ruggespraak en input.

De noodzaak van een kader is evident. Is het er niet dan zijn er weinig belemmeringen voor initiatiefnemers.

Mogelijke locaties voor zonnevelden en windmolens ten behoeve van de gemeente Doesburg liggen kort bij Drempt. Doesburg gaat uiteindelijk over het kader terwijl het voor Drempt, gemeente Bronckhorst, heel veel impact zal hebben. Hier zit dan ook een bijzonderheid. Alhoewel en een aantal mensen uit Drempt meedenkt over het kader is dat nog geen vertegenwoordiging.

Tijdens het overleg van 21 december jl. is de herwonnen haast van Doesburg duidelijk geworden. Er wordt aangekoerst op het ‘definitief’ maken eind januari / februari 2022 om het vervolgens zoals de gemeente het noemt ‘fysiek aan de achterban voor te kunnen leggen”. Hoe dat gebeurt en over de mogelijkheden er dan nog wat van te vinden is nog niets bekend.

De gemeente ziet het kader als de eerste fase van een tweetrapsraket. Naast het kader moet er gekeken worden naar hetgeen bij projecten aan participatie en nadere regels moet gaan gelden. Dat klinkt logisch maar iedereen snapt dat je het primair aan de voorkant moet regelen.

De werkgroep gaat nu een inhaalslag maken en zo goed mogelijk heldere criteria / vereisten aan het kader toevoegen en reageren op het concept van 15 december jl. Hiervoor is een termijn van 3 weken met de gemeente afgesproken. Na 2 jaar er over praten en nu ‘haast’ voelt dat natuurlijk niet echt lekker.

Vanuit de gemeente (Doesburg) wordt de maand januari gebruikt om de werkgroep een aantal vragen voor te leggen.

Het valt te voorzien dat er diverse aspecten in het kader horen waar de werkgroep zich niet over kan uitspreken zonder de mensen uit het gebied te raadplegen. Of de gemeente hier ook aan zal meewerken, dit zal immers een inspanning vragen en tijd kosten, weten we niet.

Of gemeente Doesburg input van de werkgroep gaat honoreren moeten we afwachten.

Met samengeknepen billen wordt er ijverig gewerkt om toch het best haalbare kader te organiseren. Het voelt allemaal niet echt lekker dat er heel lang niets gebeurt, de gemeente eerst maar eens zelf zo volledig mogelijk een kader formuleert, pas dan, met een impliciete druk, het moet nu wel heel snel, input van de werkgroep gaat vragen terwijl wordt uitgedragen dat er veel waarde wordt gehecht aan participatie, het gezamenlijk opstellen.


Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van het proces.

WindmolensDrempt