Afwegingskader ruimte voor duurzame energie gemeente Doesburg

Inbreng Windmolens Drempt d.d. 21 februari 2022 ten behoeve van het afwegingskader ruimte voor duurzame energie gemeente Doesburg


Onze bijdrage is gebaseerd op aspecten waar de lokale bevolking zich over heeft uitgesproken.

Vragen voor het concretiseren van het afwegingskader zijn de klankbordgroep in de vorm van “wat willen we” vragen, gevolgd door te maken keuzes, voorgelegd. Hiermee wordt van de klankbordgroep verwacht namens de lokale bevolking keuzes te maken. Het impliceert een vertegenwoordiging.

Wij zijn van mening dat het meedenken over het kader van waarde is om tot nadere voorwaarden te kunnen komen. Om voortgang met het kader te boeken geldt in onze ogen dat de lokale bevolking zich gaande het proces, over diverse aspecten van het afwegingskader moet kunnen uitspreken.

Het ophalen van input en meedenken over keuzes, mede door de klankbordgroep, kan hierbij helpen als de fasering maar juist is.

Onderstaande eisen richten zich op de primaire voorwaarden met betrekking locaties en inpassing in het landschap. Worden locaties op voorhand opgelegd/bepaald dan heeft dat tot gevolg dat waarschijnlijk niet meer aan de minimale eisen voor afstand en inpassing, waar de bevolking zich over heeft uitgesproken, kan worden voldaan.

Nadere eisen

1. Voor grootschalige energie opwek met windmolens dient 10 keer de tiphoogte als minimale afstand tot bebouwing te worden aangehouden.
2. Een vergunning voor windmolens en/of zonnevelden kan pas worden afgegeven als het stroomnet in staat is de hoeveelheid stroom waar de installatie op is berekend volledig op te nemen.
3. Zonnevelden moeten aan het oog worden onttrokken door afscherming met bijvoorbeeld bomen en struiken.
4. Windmolens en zonnevelden dienen te worden geclusterd. Bij clustering moeten plannen met omliggende gemeentes worden opgepakt.

Toelichting

 1. Voor grootschalige energie opwek met windmolens dient 10 keer de tiphoogte als minimale afstand tot bebouwing te worden aangehouden.
 • Een meerderheid van de lokale bevolking wil geen megaturbines in de nabijheid van bebouwing. Hierbij is bebouwing een object wat bestaat uit muren en een overkapping met een permanent karakter, bedoeld voor verblijf, handel, verkeer, recreatie en/of arbeid.
 • Het voorkomen van mogelijke schadelijke effecten op de gezondheid heeft de hoogste prioriteit. Om niet in een discussie over mogelijke schadelijke effecten te verzanden moet het zekere voor het onzekere worden gekozen ten gunste van de mens boven een ander belang. Er moet voldoende garantie zijn dat er zich geen schadelijke effecten kunnen voordoen. Hierin wordt voorzien met de gestelde minimale afstandseis.
 • Na het gezondheidsaspect wordt het wonen in de nabijheid van megaturbines door een meerderheid van de lokale bevolking als minder of totaal onwenselijk ervaren. Het doet afbreuk aan de leefomgeving, het woongenot, de waarde van woningen en de aantrekkelijkheid van het gebied. Dit maakt dat de megaturbines niet in de nabijheid van bebouwing dienen te worden gerealiseerd.
 • Het gezondheidsaspect en de onwenselijkheid van de megaturbines wegen zwaarder dan mogelijke aantasting van cultuurhistorische waarden en het sparen van natuur.
 • Er wordt geen voorkeur uitgesproken voor gebieden die als mogelijke locaties zijn aangewezen. Rekening houdend met de afstandseis, minimaal 10 keer de tiphoogte, biedt dit mogelijkheden voor initiatiefnemer om met mensen uit de regio in gesprek te gaan over verplaatsing/uitkoop.
 1. Een vergunning voor windmolens en/of zonnevelden kan pas worden afgegeven als het stroomnet in staat is de hoeveelheid stroom waar de installatie op is berekend volledig op te nemen.
 • Deze eis voorkomt dat installaties na realisatie deels of zelfs geheel, voor langere tijd, ‘werkeloos’ De fasering is bewust. Een aanpassing van het stroomnet parallel aan en of na de realisatie van windmolens en/of zonnevelden biedt onvoldoende garantie dat installaties voor grootschalige opwek vanaf het moment van gereedkomen ook gaan doen waar zij voor zijn bedoeld.
 1. Zonnevelden moeten aan het oog worden onttrokken door afscherming met bijvoorbeeld bomen en struiken.
 • Aan het oog onttrekken betekent dat de zonnepanelen van zonnevelden niet vanuit bebouwing, te voet en of gebruikelijke vervoersmiddelen kunnen worden waargenomen.
 1. Windmolens en zonnevelden dienen te worden geclusterd. Bij clustering moeten plannen met omliggende gemeentes worden opgepakt.
 • Dit moet voorkomen dat er her en der installaties worden gerealiseerd.

Worden de primaire voorwaarden niet ingepast dan verwachten wij dat de lokale bevolking zich tegen het afwegingskader/initiatieven zal gaan verzetten.

Wordt de lokale bevolking in het proces meegenomen, met besluitvorming over keuzes, dan verwachten wij dat er ruimte voor de opwek van duurzame energie ontstaat.