Actiecomité Op en Um ’t Hengelse Zand | Kaderstelling windturbines 1 juli 2021

Windturbines in Bronckhorst:
Krijgen inwoners steun van De Tweede Kamer en Urgenda?

De inwoners van Bronckhorst hebben in de PON-enquête van december 2020 duidelijk laten weten tégen windturbines in Bronckhorst te zijn (75% van de respondenten was tegen). 25 mei 2021 was er De Stille Tocht als reminder… Tijdens diverse commissievergaderingen vroegen vele inwoners de raadsleden tot inkeer.

Ondanks dit alles gaat de Raad op donderdag 1 juli a.s. beslissen over de Kaderstelling voor windturbines in onze gemeente, opgesteld door bureau Witteveen & Bos. (Dit rapport voldoet overigens niet aan de eisen die de Raad heeft gesteld!)

Als de Raad deze Kaderstelling aanneemt kunnen er per 01-01-2022 door initiatiefnemers en projectontwikkelaars aanvragen ingediend worden om windturbines van maar liefst 150 meter hoogte te plaatsen! Deze aanvragen kan de gemeente dan moeilijk weigeren en gaat daardoor grote problemen veroorzaken. Eldrik lijkt als eerste aan de beurt te zijn, maar er zijn nog 20 gebieden meer aangewezen in Bronckhorst. Inwoners zijn niet veilig!


1. In de TWEEDE KAMER is vorige week onderstaande motie AANGENOMEN met 133 stemmen vóór en 17 stemmen tegen, nummer 32813-731.

Deze motie kwam van Erkens (VVD) en Leijten (SP):

  • overwegende dat windmolens negatieve effecten kunnen hebben op de
    leefkwaliteit en gezondheid van direct omwonenden;
  • overwegende dat het RIVM heeft aangegeven dat er aanvullend
    onderzoek nodig is naar de gezondheidseffecten van windmolens;
  • overwegende dat andere landen strikte afstandsnormen hanteren voor
    windmolens op land;

*verzoekt de regering, op korte termijn een onafhankelijk onderzoek te
laten uitvoeren naar de effecten van verschillende afstandsnormen op de
gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden;
*verzoekt de regering, de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in het
verder concretiseren van de RES’en,
en gaat over tot de orde van de dag.


2. Afgelopen week lanceerde URGENDA, ‘de invloedrijke, misschien wel meest groene organisatie van Nederland’ de gids ‘TUSSEN KOLEN & PARIJS’, waarin zij laten zien dat er REGIONAAL VEEL MEER KAN DAN MEN DENKT.

De gids is bedoeld voor spelers in de regionale energietransitie, de zogenoemde RES’en.
Met allerlei vormen van kleinschalige zonne-energieprojecten alleen al valt een opbrengst van 57 TWh te realiseren – veel meer dan de 35 TWh die aan de RES’en gevraagd wordt.
‘Samen met windenergie die er al staat of al is toegezegd en bestaande grote zonnevelden, hoeft er niet veel meer aan grootschalig zon en wind toegevoegd te worden’, stelt Urganda.
‘Het kan veel creatiever en zonder vele mensen tegen de energietransitie in het harnas te jagen. Ook zonder houtige biomassa en zonder kernenergie’, aldus Urgenda!


De Raden van de gemeenten Oost-Gelre en Berkelstreek, maar ook vele andere gemeenten in Nederland stellen veel strengere normen om hun inwoners te beschermen. Of besluiten tot meerjarig uitstel aangaande het plaatsen van windturbines en gaan zich eerst focussen op de vele andere mogelijkheden.

Gaan de Raadsleden van Bronckhorst luisteren naar hun inwoners.
Luisteren zij naar de uitspraak in de Tweede Kamer? Luisteren zij naar Urgenda?
Gebruiken zij hun nuchtere Achterhoekse boerenverstand en stellen zij mogelijkheden voor hoge windmolens voor de komende jaren uit?

Wij hopen het in belang van iedereen.

Actiecomité Op en Um ’t Hengelse Zand – duurzaam & leefbaar Bronckhorst hengelsezand.nl.