De winst en verliesrekening van windenergie | Argos

Windenergie is big business. Winnaars zijn de investeerders in windparken in Groningen en Drenthe. Zij verdienen over een periode van 15 jaar tussen de 2,4 miljoen en 3 miljoen euro per windturbine, mede dankzij een overheidssubsidie van 550 miljoen euro.

De uitzending is van 2019. In de tussentijd is de winst- en verliesrekening niet ineens anders geworden.

Volgens de groene rekenkamer kosten windmolens de belastingbetaler per megawatt circa 300.000 euro per jaar. Dat is dus 300 euro per kilowatt. Dat is extreem duur in verhouding tot andere vormen van stroomopwekking.

Zijn de huidige milieunormen nog afdoende om de gezondheid bij windmolens te beschermen?


De windmolens die in de Achterhoek gezet gaan worden, kunnen een hoogte krijgen tussen de 180 en 240 meter.

Klinisch fysicus Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum meldt in Argos: Hartklachten kunnen verergeren onder invloed van langdurige blootstelling aan laagfrequent (brom)geluid dat onder andere door draaiende windturbines wordt geproduceerd. De Laat analyseerde meer dan driehonderd recent gepubliceerde wereldwijde studies naar gezondheidsaspecten van onder andere laagfrequent geluid.Een kenmerk van laagfrequent geluid is dat het veel verder draagt dan ‘gewoon’ geluid en ook binnenshuis trillingen veroorzaakt. Wanneer het menselijk lichaam langdurig wordt blootgesteld aan die trillingen kan een verdikking ontstaan van het hartzakje, een vlies om het hart. Door die verdikking kunnen al bestaande hartklachten verergeren.

Naast de aanwijzingen voor effecten van laagfrequent geluid op het hart wijst De Laat op nog een uitkomst van zijn onderzoek: ‘Laagfrequent geluid blijkt een gemakkelijke entree om invloed uit te oefenen op het menselijk lichaam en de hersenen. Veel onderzoeken rapporteren naast slaapverstoring en stress bijvoorbeeld ook effecten op geheugen en concentratieverlies.’

Aan de Rijksuniversiteit Groningen loopt op dit moment een promotieonderzoek naar de invloed van laag frequent geluid op die cognitieve functies, onder leiding van de klinisch psycholoog Dr. Janneke Koerts. Daarbij worden geheugen, reactievermogen en concentratie getoetst van een groep mensen die last heeft van laag frequent geluid en een groep die dat niet heeft. Het is één van de eerste grote veldonderzoeken naar dit onderwerp in Nederland, de resultaten worden medio 2021 verwacht.

De rekenmodellen van De Laat wijzen erop dat moderne windturbines zo’n 110 dB aan laagfrequent (bron)geluid produceren. Bij een woning op 1000 meter afstand is daar nog zo’n 35 dB van over. Dat komt omdat laagfrequent geluid veel minder gedempt wordt dan geluid van hogere frequenties. Windmolens mogen in Nederland per dag niet meer dan 47 dB gemiddeld produceren ‘op de gevel’ en maximaal 41 dB in de nacht. Volgens De Laat moet die geluidsnorm naar beneden. ‘Onze conclusie is dat wanneer de norm teruggaat naar 35 dB je veel minder of zelfs geen gezondheidsklachten meer zal zien. Daarmee zijn die effecten de komende 20 of 30 jaar te beperken. Ik denk dat er alle aanleiding is om de normen scherper te stellen, nu we alle getallen op een rijtje hebben.’

Een tweede mogelijkheid die De Laat noemt is het wettelijk vastleggen van een minimale afstand tussen woonkernen en windturbines. Denk aan een minimale afstand van 10 maal de ashoogte.

Een derde mogelijkheid is het invoeren van een speciale norm voor de maximale belasting aan laagfrequent geluid binnenshuis van 20 dB zoals in Denemarken al een aantal jaar geldt. (Bron: Argos)

Een mogelijk uitstel is een arrest van het Europese Hof van Justitie over een bouwplan van vijf windturbines in het Belgische Aalter en Nevele (het zogenoemde Neveler-arrest) van afgelopen zomer. Daarin droeg het Hof de Vlaamse regering op om alsnog een uitgebreid Milieueffectonderzoek te doen naar de algemene milieunormen die voor windturbines en windparken gelden.

Nederland heeft algemene milieunormen voor slagschaduw, schitteringen, veiligheidscontouren en geluidsoverlast. Dat is hier geregeld in een landelijk geldend Activiteitenbesluit. Mogelijk dat de Raad van State gaat beslissen dat er ook in Nederland alle reden is om een Milieu Effect Rapportage-onderzoek naar die algemene milieunormen te doen.

Woordvoerder Bron van Tegen-Wind zei dat de Raad van State mogelijk door de Toeslagenaffaire toch wat voorzichtiger gaat worden in het vrij baan geven aan allerlei windpark-, zonnepanelen- en gaswinningsprojecten. ‘Sinds de crisis- en herstelwet is ingevoerd is de rol van de Raad van State verworden van scheidsrechter tot grensrechtertje van de thuisclub. De burger staat direct al met 10-0 achter tegen al het geweld van de overheid en de grote energiebedrijven. Het is toch raar dat de overheid een ware industriële energiegolf uitrolt over de groene gebieden in het oosten en noorden van het land. Onder het mom van duurzame energie wordt natuur, landschap en de biodiversiteit alsnog vernietigd. De burger staat bijna machteloos tegenover al dat gelobby van machtige energiebedrijven. En ook de plaatselijke overheden, zoals gemeentes en provincies, hebben alleen nog het belang van de energiebedrijven voor ogen en niet meer van hun eigen burgers.’ (Bron: Cerberus Persbureau, 13-01-21)

Antionette Seegers


Wat vindt u?

In de Volksraadpleging van ultimo 2020 hebben wij gezondheidsproblemen als gevolg laagfrequent geluid verweven in vragen over de minimale afstand tot bebouwing.

92% van de respondenten vindt het onverstandig dat windmolens, conform de geldende regels, bij een woonkern komen.

76% onderschrijft dat minimaal 10 keer de tiphoogte als minimale afstand tot bebouwing moet worden aangehouden.

Is het dat waard? Kan dat niet anders?

Landelijk nieuws over windmolens en zonnevelden leert ons veel.

We zien vooral de worsteling. Nergens is men blij met windmolens relatief kort bij bebouwing. Ook hoe er een deken aan zonnepanelen over het land wordt getrokken stemt mensen negatief.

We leren dat afwegingskaders vaak rekbaar worden toegepast en direct betrokkenen het nakijken hebben.

We leren dat het betrekken van mensen veelal voor de vorm is. Plannen worden er door gedrukt en het is slikken of stikken.

De inzet van gemeenten wordt getrakteerd als een must om aan de klimaatdoelen te gaan voldoen.

Iedere molens is er één en gaat bijdragen. Zeker … De mate waarin is echter een heel ander verhaal, nog maar te zwijgen over het rendement in relatie tot kosten. Met al deze inspanningen, al die molens die nog moeten komen, gaan we tot 2030 slechts 6 procent van ons energiegebruik verduurzamen. Is het dat waard? Kan dat niet anders? Komen er molens dan wordt de leefomgeving voor velen een stuk minder plezierig of zelfs helemaal verpest. Het heeft veel negatieve effecten. Wordt er wel echt nagedacht of het dat allemaal wel waard is? Ik vraag het me af.

Ook in onze regio zijn momenteel gesprekken met landeigenaren gaande over zonnevelden en windmolens. Het maakt een paar landeigenaren even extra blij plus een groep (vooral buitenlandse) investeerders.

Pieter Plass


Leestip:

Op Nu.nl, 16 januari 2021: ‘Ruim driekwart van grote Nederlandse zonneparken in buitenlandse handen’

Quotes uit het artikel:

“De Nederlandse zonnevelden die in buitenlandse handen zijn krijgen samen tot bijna 1,1 miljard euro subsidie. Daarvan verdwijnt 83 procent, zo’n 889 miljoen euro, naar het buitenland.”

“Boeren die 25 hectare land verpachten ontvangen hierdoor jaarlijks al snel zo’n 200.000 euro.”

Stroomnet niet op orde … wel alvast het landschap verziekt

Liander rapporteert op 6 november 2020 over het congestiegebied Angerlo.

Hieruit blijkt dat capaciteitsproblemen met het stroomnet voorlopig niet opgelost gaan worden.

“Liander verwacht de werkzaamheden voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in het vierde kwartaal van 2024 afgerond te hebben. In dit gebied wordt een nieuwe middenspannings voedingskabel aangelegd.”

Dit probleem speelt op veel locaties. Zonnevelden en windmolens kunnen (voorlopig) niet of slechts voor een beperkt deel functioneren.  Het is een bizarre situatie.

In de recente Volksraadpleging hebben wij ingespeeld op dit probleem.

89% van respondenten onderschrijft dat je windmolens en zonnevelden pas toestaat als het stroomnet op orde is.

96% vindt het belangrijk dat installaties voor grootschalige opwekking van energie ook doen waar ze voor zijn bedacht. Dat dit ook toetsbaar wordt met een drempelwaarde en, indien hier niet aan wordt voldaan consequenties heeft. Dit moet onderdeel van de vergunning zijn. Deze eis voorkomt dat installaties deels of zelfs geheel ‘werkeloos’ zijn en ondertussen wel de landschappelijke aantasting een feit is.

Bekijk het Liander-rapport van 6 november 2020.

Pieter Plass

Grootverbruikers krijgen verplichting daken te voorzien van zonnepanelen

In de Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden Drempt is reeds ingespeeld op de eis om daken van grootverbruikers optimaal te benutten en van zonnepanelen te gaan voorzien. 84% van de respondenten vindt dit ook een goede zaak.

Zoals het zich nu laat aanzien komt er met ingang van 1 januari 2022 de mogelijkheid dit bij nieuwbouw voor industriegebouwen af te dwingen. Via een zogenoemde maatwerkregel in het omgevingsplan kunnen gemeenten straks eisen dat nieuwe gebouwen die niet al onder de voorgenomen Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)-eisen vallen, hun dak te gebruiken voor opwek van duurzame energie of klimaatadaptatie.

Dit is een logische en effectieve maatregel. Echter, het zal pas op de langere termijn wat opleveren. Het gaat immers enkel over nieuwbouw en gaat voorlopig nog niet in.

Het voornemen sluit aan op de maatregel die in de Volksraadpleging is beschreven.

Het is goed helder te hebben waar de twee maatregelen verschillen. De nieuwe overheidsmaatregel heeft betrekking op nieuwbouw en gebouwen in een bepaalde categorie: industriegebouwen. De maatregelen die in de Volksraadpleging is beschreven beoogt bestaande gebouwen, die van grootverbruikers (conform het Activiteitenbesluit), volledig te voorzien van zonnepanelen. Met een klein duwtje vanuit de gemeente kan dit, gebaseerd op de eisen van het Activiteitenbesluit, relatief snel worden gerealiseerd.

Er is een belang om juist de bestaande gebouwen optimaal te gaan benutten, daar zijn er immers heel veel van. Is de terugverdientijd van zonnepanelen meer dan 5 jaar en besluit een gemeente het meerdere te subsidiëren dan is iedere grootverbruiker verplicht hierin te voorzien.

Samenvatting uitkomst Volksraadpleging (1) regio Drempt

De Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden is gestart op 20 december 2020 en duurde tot 6 januari 2021. Deze volksraadpleging is bedoeld voor de inwoners van  Voor- en Achterdrempt; dat zijn 730 mensen die wij zo een stem hebben gegeven. Ieder huishouden heeft een brief met een vragenlijst ontvangen. Met unieke codes is geregeld dat per adres de vragenlijst eenmaal kon worden ingezonden, online of op papier. De gegevens zijn geanonimiseerd verwerkt. De werkwijze maakt het mogelijk te analyseren hoe er per deelgebied over deze kwestie wordt gedacht.


21% van de geraadpleegde bewoners hebben de vragenlijst ingevuld. Hiervan heeft meer dan de helft aanvullend commentaar aangeboden. Er zijn verhoudingsgewijs meer reacties uit Achter-Drempt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de betrokkenheid groter is als plannen je meer raken. Voor-Drempt ligt immers net iets verder van mogelijke locaties voor windmolens en zonnevelden. 12% heeft op papier gereageerd, 88% hiermee via internet. Hieruit leren we dat een substantiële groep niet met een online enquête bereikt kan worden. Het is dus belangrijk respondenten de reageer-op- papier-optie te bieden. Wie op papier heeft gereageerd ontvangt een rapport met de uitkomsten in de post.

91% vindt dat de gemeente Doesburg niet op de landelijke planning vooruit moet lopen en nu pas op de plaats moet maken. Dit is vaker door respondenten gemotiveerd. Nu tempo maken heeft als nadeel dat plannen die nu worden opgestart later mogelijk door ontwikkelingen voor energieopwekking achterhaald worden.

92% vindt het onverstandig dat windmolens, conform de geldende regels, bij een woonkern komen.

76% onderschrijft dat minimaal 10 keer de tiphoogte als minimale afstand tot bebouwing moet worden aangehouden.

68% vindt het verstandig om eerst zo veel mogelijk zonnepanelen op ongebruikte terreinen, bermen langs de weg, spoor en daken te plaatsen. 25% vindt dit niet verstandig en 7% heeft hier geen mening over.

71% vindt het verstandig windmolens en zonnevelden te clusteren en niet her en der iets te realiseren. Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat dit, voor de meeste respondenten, pas aan de orde is als het echt niet anders kan met de energieopwekking en voor windmolens en zonnevelden moet worden gekozen.

Is clustering aan de orde dan vindt 91% dat e.e.a. met omliggende gemeentes moet worden opgepakt.

89% onderschrijft dat je windmolens en zonnevelden pas toestaat als het stroomnet op orde is.

96% vindt het belangrijk dat installaties voor grootschalige opwekking van energie ook doen waar ze voor zijn bedacht. Dat dit ook toetsbaar wordt met een drempelwaarde en, indien hier niet aan wordt voldaan consequenties heeft. Dit moet onderdeel van de vergunning zijn. Deze eis voorkomt dat installaties deels of zelfs geheel ‘werkeloos’ zijn en ondertussen wel de landschappelijke aantasting een feit is.

87% vindt het belangrijk dat zonnevelden aan het oog worden onttrokken door afscherming met bijvoorbeeld bomen en struiken.

97% onderschrijft dat installaties voor grootschalige opwekking van energie geen (geluids)overlast mogen veroorzaken, er geen sprake kan zijn van mogelijk nadelige effecten op de gezondheid.

74% vindt dat aantoonbaar moet worden gemaakt dat aan de geldende energiebesparingsplicht, conform het Activiteitenbesluit milieubeheer, wordt voldaan. Deze verplichting geldt voor grootverbruikers. 16% neemt aan dat de gemeente het nu wel goed in beeld heeft en het ook zo wordt uitgevoerd.

84% is voor een maatregel die regelt dat alle daken van grootverbruikers optimaal worden benut en deze daken in alle gevallen volledig van zonnepanelen worden voorzien. De voorgestelde maatregel sluit aan op het Activiteitenbesluit milieubeheer. Is de terugverdientijd van zonnepanelen meer dan 5 jaar, subsidieer het meerdere. Hiermee wordt het volledig benutten van daken van grootverbruikers binnen de eis gebracht. De kosten van de subsidie ‘verdien’ je maatschappelijk terug doordat er minder grote zonnevelden zijn vereist.

Veel respondenten hebben hun waardering voor de inzet van WindmolensDrempt uitgesproken.

In de suggesties lezen we veel alternatieven voor energieopwekking. Het onderschrijft dat er niet voor de meest eenvoudige oplossingen moet worden gekozen maar de beste.


Een meerderheid van mensen uit het gebied heeft, voorafgaand aan de Volksraadpleging, het ‘Manifest voor een Regionale Energie Strategie gebied Doesburg en Bronckhorst’ ondertekend.

Het Manifest staat voor:

  1. Volledig geïnformeerd willen worden over de plannen met windmolens en zonnevelden.
  2. In de gelegenheid worden gesteld een stem in de plannen te hebben.
  3. Dat de gemeenten Bronckhorst en Doesburg de plannen in goed overleg samen maken, samen verder brengen.
  4. Er een open dialoog, open communicatie over de plannen is.
  5. Dat na zorgvuldige weging van alle belangen de best haalbare oplossingen gerealiseerd worden, niet de goedkoopste of meest makkelijke oplossingen maar de beste.

Wij zijn van mening dat de Volksraadpleging van grote waarde is voor nadere afwegingen en de dialoog die eigenlijk nog moet beginnen.

Team WindmolensDrempt


Bekijk/download de uitnodiging en vragenlijst
Bekijk/download de uitkomst (samenvatting)
Bekijk/download het volledige rapport inclusief alle suggesties en commentaar

 

Uitkomst Volksraadpleging (1) regio Drempt

Aangeboden

Voor-Drempt Achter-Drempt totaal
459 | 63% 271 | 37% 730 | 100%

 

Respondenten / inzendingen

Voor-Drempt Achter-Drempt totaal
86 | 19% 65 | 24% 151 | 21%

 

Medium

Voor-Drempt Achter-Drempt totaal
Digitaal 75 58 133 | 88%
Papier 11 7 18 | 12%

 

Vraag 1
Vindt u dat de gemeente pas op de plaats moet maken en zich aan de landelijke planning moet houden?

Voor-Drempt Achter-Drempt totaal
Ja 77 61 138 | 91%
Nee, nu tempo maken is belangrijker 6 1 7 | 5%
Geen mening 3 3 6 | 4%

 

Vraag 2
Stel dat er windmolens komen en het alleen nog over de plek gaat, vindt u het dan goed dat deze molens (uiteraard keurig volgens de regels qua afstand en geluid) bij een woonkern komen?

Voor-Drempt Achter-Drempt totaal
Ja 6 6 12 | 8%
Nee 80 59 139 | 92%
Geen mening 0 0 0 | 0%

 

Vraag 3
Wij stellen, op basis van geluid en slagschaduw, dat de afstand van een windmolen tot de woning 10 keer de tiphoogte (het hoogste punt als de wiek helemaal omhoog staat) moet zijn bij aaneengesloten bebouwing en bij verspreid liggende woningen. Dit is gelijk aan de norm die in Duitsland geldt en is zo’n 4 keer meer afstand dan waar ‘standaard’ in Nederland mee wordt gerekend. Bent u het daar mee eens?

Voor-Drempt Achter-Drempt totaal
Ja 69 46 115 | 76%
Nee 13 11 24 | 16%
Geen mening 4 8 12 | 8%

 

Vraag 4
Het is verstandig om eerst zo veel mogelijk zonnepanelen op ongebruikte terreinen, bermen langs de weg, spoor en daken te plaatsen.

Voor-Drempt Achter-Drempt totaal
Ja 58 45 103 | 68%
Nee 22 16 38 | 25%
Geen mening 6 4 10 | 7%

 

Vraag 5
Het is goed dat windmolens en zonnevelden worden geclusterd, één of een paar locaties is beter dan her en der iets.

Voor-Drempt Achter-Drempt totaal
Ja 60 48 108 | 71%
Nee 18 10 28 | 19%
Geen mening 8 7 15 | 9%

 

Vraag 6
Als clustering aan de orde is moet er met omliggende gemeentes worden samengewerkt.

Voor-Drempt Achter-Drempt totaal
Ja 77 60 137 | 91%
Nee 5 3 8 | 5%
Geen mening 4 2 6 | 4%

 

Vraag 7
De windmolens en zonnevelden dienen pas geplaatst te worden als het stroomnet op orde is.

Voor-Drempt Achter-Drempt totaal
Ja 76 58 134 | 89%
Nee 6 3 9 | 6%
Geen mening 4 4 8 | 5%

 

Vraag 8
Installaties voor grootschalige opwekking van energie moeten wel doen waar ze voor zijn bedacht.  Dit moet in de vergunning als verplichting worden opgenomen. Maak het toetsbaar met een drempelwaarde. Wordt er niet aan voldaan, dan heeft dat consequenties. Hiermee voorkom je dat installaties deels of zelfs geheel ‘werkeloos’ zijn.

Voor-Drempt Achter-Drempt totaal
Ja logisch, neem dat op 82 63 145 | 96%
Nee 2 1 3 | 2%
Geen mening 2 1 3 | 2%

 

Vraag 9
Zonnevelden moeten uit het oog worden onttrokken door afscherming met bijvoorbeeld bomen en struiken.

Voor-Drempt Achter-Drempt totaal
Ja 75 56 131 | 87%
Nee 4 3 7 | 5%
Geen mening 7 6 13 | 8%

 

Vraag 10
Om deze overlast te beperken moeten windmolens, generators, installaties, bedrading, zonnepanelen zo geplaatst worden dat er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt.

Voor-Drempt Achter-Drempt totaal
Ja 84 62 146 | 97%
Nee 1 1 2 | 1%
Geen mening 1 2 3 | 2%

 

Vraag 11
Eerst moeten we zeker weten dat aan de huidige energiebesparingsplicht wordt voldaan. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.  Bent u het er mee eens dat de gemeente aan moet tonen dat alle bedrijven en instellingen waar dit voor geldt hier ook invulling aan geven?

Voor-Drempt Achter-Drempt totaal
Ja 64 48 112 | 74%
Nee 4 4 8 | 5%
Ik neem aan dat de gemeente het nu wel goed in beeld heeft en het ook zo wordt uitgevoerd 16 8 24 | 16%
Geen mening 2 5 7 | 5%

 

Vraag 12
Maatregel om grootverbruikers te helpen.  Een maatregel om een grootverbruiker te helpen: Grootverbruikers die aan de energiebesparingsplicht moeten voldoen, kunnen met deze aanvullende maatregel worden verplicht zonnepanelen op hun daken aan te brengen om zo substantieel bij te dragen. De stelregel wordt dan: Is de terugverdientijd van de zonnepanelen meer dan vijf jaar? Dan geeft de gemeente subsidie voor het dan nog resterende bedrag. Zo kan elk dakvlak van de grootgebruiker optimaal worden benut. En het voorkomt dat er onnodig grote zonnevelden in het buitengebied nodig zijn.  Zo wordt de grootgebruiker deel van de oplossing. Bent u het eens met een dergelijke maatregel?

Voor-Drempt Achter-Drempt totaal
Ja 70 57 127 | 84%
Nee 5 3 8 | 5%
Geen mening 11 5 16 | 11%

 

Vraag 13
Zien wij iets over het hoofd? Waar moet ook aan worden gedacht? Laat dat alstublieft weten.

Reacties (55% van de respondenten heeft aanvullend commentaar of suggesties): 


#1 Kosten- / rendementsplaatje windmolens.


# 2 Is dit een project per gemeente?
Moet iedere gemeente zelfvoorzienend zijn of bijvoorbeeld de Achterhoekse gemeenten samen?
Blijven doelstellingen intact bij verandering binnen de politiek in Den Haag en op gemeentelijk niveau?


# 3 Wij geloven überhaupt niet dat zonnepanelen en windmolens dé oplossing zijn. Nulpuntenergie is vrij toegankelijk alleen wordt dat tegengehouden door de grote machthebbers. Het bewustzijn van de mens is aan het verhogen. Dus ooit komt het goed.


# 4 AUB geen windmolens, nergens. Pro zonnepanelen op daken en overkappingen. Energieopslag voor donkere dagen (accu of waterstof). Zonnepanelen in Afrika (Sahara) elektriciteit uit de Sahara en geen gas uit Slochteren of Rusland (en minder asielzoekers!)


# 5 Ik ben eigenlijk helemaal tegen windmolens in het landschap, foeilelijke obstakels die het landschap voor altijd verpesten. Windmolens in megaparken op zee is helemaal oké. Kies voor state-of-the-art kerncentrales, daar heb je er maar een paar van nodig. Zonnepanelen eerst en vooral op daken van grote agrarische- en bedrijfsgebouwen, b.v. bij herstructurering bedrijventerrein aan Verhuewegl Rotra – Ubbink e.d. zoals onlangs in het nieuws. En tot slot, CO2 rechten verhandelen is behaalde eco-winst verkwanselen om ongewenste uitstoot elders niet te hoeven saneren.


# 6 Maak een totaalplan en beleid. Daarin wordt duidelijk welke combinatie voor onze gemeente het beste is aan energiewinning en verbruik van: waterstofgas, warmtepompen, windenergie en zonnepanelen met de minste aantasting van landbouwgrond. Stimuleer dit. Dan is punt 12 erg belangrijk.


# 7 Zit de toekomst eigenlijk niet in waterstof? Wij ontkomen niet aan de indruk dat eigenlijk alles al in kannen en kruiken is en er hoogstwaarschijnlijk met de uitkomst van deze enquête sowieso geen rekening wordt gehouden. We hebben de enquête ingevuld omdat hij hopen dat onze indruk ongegrond zal zijn. Wij wensen u succes met de uitwerking en alle goeds voor 2021.


# 8 Rotra wilde Derksen de loonwerker opkopen voor uitbreiding maar dat mocht niet van de gemeente Doesburg. Daar kunnen heel veel zonnepanelen worden geplaatst en niemand heeft er last van.


# 9 Zie de bijlage van actiecomité Hengelse Zand.

Opmerking  WindmolensDrempt:
De bijlage betreft een lijst van de diverse artikelen die op de site van het actiecomité zijn vermeld.


# 10 Kunnen we alternatieven bedenken? Dat is beter dan alleen maar ergens tegen te zijn. Waar kunnen de windmolens beter staan? Langs de Rijksweg tussen Voor-Drempt en Doesburg? Langs de IJssel bij de Beinum? Ik zou het goed vinden als er meer zonnepanelen op daken geplaatst worden. Of benutten van aardwarmte?
Grootverbruiker moeten maatregelen treffen maar dat sluit niet uit dat je tegelijkertijd ook op alternatieven inzet. Anders wacht iedereen op de ander. Vraag 10 vind ik een lastige omdat helemaal geen geluidsoverlast waarschijnlijk niet haalbaar is.


# 11 Nu de windturbines geplaatst zijn tussen Loil en Angerlo valt het me pijnlijk op hoe goed en tot hoe ver je de constant brandende rode obstakelverlichting kunt zien. Ik ervaar dat als hinderlijk. Het moet mogelijk zijn een detectiesysteem aan te brengen dat alleen aangaat als het nodig is.
Daarnaast lijkt het me goed dat de gemeente Doesburg op momenten van net onbalans ( blackout) duidelijke regelingen heeft met de voorziener van het stroomnet (Tennet), dat geldt overigens ook voor de momenten van piekbelasting. Dan kunnen daardoor ontstane onkosten betaalbaar blijven voor de afnemer.


# 12 als windmolens niet vermeden kunnen worden dan clusteren op plekker waar nu al hoogspaningsleidingen zich bevinden


# 13 geachte Volksraadpleging,

momenteel is er in Nederland een energie overschot. Dit is voor gebruikers merkbaar aan het steeds verder dalende energie productie tarief. Helaas gooit de overheid steeds de belasting omhoog om inkomsten gelijk te houden. De energiehuishouding binnen Nederland is een zaak van de overheid en TenneT. Om plichten aangaande energie transitie naar gemeenten te delegeren in plaats van provincies is een raar verhaal en zal ook niet lang stand houden. Niet voor niets wordt 2050 genoemd, omdat alle energie experts allang weten wat wel en niet haalbaar is. Het is dan ook NIET de bedoeling dat gemeenten hier nu serieus op ingaan. De gemeenten die dit gemist hebben kunnen zich beter op andere problematiek richten. Windmolens hebben een verdeeld rendement van 15%, berekend bij de gemiddelde windsterkte op zee en aan de kust. In Gelderland is de gemiddelde windsterkte 2 bft lager waardoor een effectief rendement van nog geen 10% overblijft. Dit betekent dat investeringen samen met jaarlijks en noodzakelijk onderhoud nooit meer terugverdiend kunnen worden. Kortom: Windmolens horen op zee en aan de kust als ze nodig zijn. Er is reeds besloten dat dat er geen vergunningen meer verstrekt zullen worden voor windmolens op land die niet aan de kust staan. Het probleem lijkt nu nog in de communicatie te zitten waardoor gemeenten nog doorgaan met feasebility studies, en hiermee onnodig veel tijd en geld besteden aan onhaalbare projecten en helaas hierbij ook bewoners betrekken.
Mijn advies: geef het terug aan de provincie. Die zal uiteindelijk toch beslissen.


# 14 Mijn mening is dat Doesburg dit niet zelf op moet lossen. En dat wij in Drempt het ook niet voor Doesburg moeten oplossen.
Drempt en Doesburg zijn helemaal geen regio. Het betreffende gebied Drempt en DoesburgNoordOost (tot 1970 ook gewoon Drempt) heet ook wel Sociaal Drempt en is een dorpsgebied van ca. 1000 ha. Een regio is in dit geval bijv. het gebied Zuid en Oostelijke Veluwe, tezamen met de Liemers en de Westelijke achterhoek. Daar moeten de windmolen vraagstukken van de gemeente Doesburg een plek krijgen. Laten we hier geen proeftuin ontwikkelen en daarmee voorkomen dat onze mooie kleinschalige en gevarieerde woon- en werkomgeving om zeep geholpen wordt. Hierbij wordt vooral om landschappelijke redenen de verbinding Doesburg, oud boerenland Drempt, de vm ijsselarm Zwarte Schaar en de landgoederenzone langs de Oude Ijssel als een waardevol aansluitend geheel ervaren. Mooie goed onderhouden gebouwen en boerderijen, een rijk gebied. Daar profiteren de ondernemers in Doesburg en de ondernemers aangesloten bij het toeristisch platform Drempt Hummelo en Keppel gezamenlijk van.
Windmolens sluiten beter aan bij de grootschalige landschappen van de Liemers en de grote open beekdalen en heidontginningsgebieden in de gem. Bronckhorst. Belangrijk is ook hoe de provincie nu gaat sturen als het al zou moeten. Lijkt met sterk dat ze als eerste voor het gebiedje van Drempt gem. Doesburg zou kiezen. Het plaatsen van windmolens in het gebied van zgn. Doesburg Noord Oost is wat mij betreft dus een zeer ongewenste ontwikkeling.


# 15 Allereerst hartelijk dank voor deze genomen actie. Maar het volgende: zet overal turbines waar windmolen staat. Het geluid is van de wieken, dat wel, maar:
Steeds gaat het alleen over het hoorbare geluid, de overheid heeft berekend, niet geconstateerd wat dit voor invloed op mensen heeft, wat dit op de gevel mag zijn, gemiddeld per jaar. Waar niets van meegerekend wordt en waar totaal aan voorbijgegaan wordt, zijn de laagfrequente onhoorbare tonen die juist niet bij de gevel ophouden, dwars door je huis gaan en ziekmakend zijn. Aan de lezing van Mariana Alves Pereira wordt graag voorbijgegaan, maar zij heeft een duidelijk wetenschappelijk onderbouwd verhaal. Van teveel lawaai wordt je doof, van low frequenties wordt je ziek en overgevoelig voor geluid. Wie het wil zien en kan volgen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZXCZ3OyklrE&feature=youtu.be.
In de uitzending van 8 december 2020 van EenVandaag komt windpark Spui in de Hoekse Waard aan de orde. Hier wordt ook ingegaan op de constant doorgaande geluidsoverlast van de wieken en turbines en de lage frequenties door de bewoners daar en door Jan de Laat (LUMC, audioloog). Voor een aantal bewoners onleefbaar geworden. Ze zijn verhuisd.
Waardevermindering van woningen.
Het college van Rijksadviseurs heeft een rapport/advies geschreven Panorama Nederland. Zij adviseren een verbod van zonnepanelen op landbouwgrond!
Windmolens op zee! (Berno Strootman, Vroege Vogels 30-11.
Leg eerst eens alle daken vol met zonnepanelen, uitbreiding van het net zodat dat ook kan! Overheid blijf de teruglevering vergoeden!
In het kleinschalige gebied Drempt lijken me grote windmolens niet in te passen zonder dat dit problemen voor de bewoners geeft. Blijven benadrukken dat de plaatsingsmogelijkheden herzien moeten worden!


# 16 Ga niet overhaast te werk, kijk eerst goed wat de mogelijkheden zijn en plaats geen grote windmolens in zo’n klein buitengebied. Denk aan de gezondheid van de bewoners.


# 17 Dat gemeentes,welke grenzen aan elkaar zijn, duidelijk en zeker in overleg ” met de achterban” overleg plegen, waar men eventueel windturbines wil plaatsen.
Voor Gem. Bronckhorst hebben wij ook reeds een enquête ingevuld, welke naar onze mening geen enquête betrof, maar alleen informatie dat wij burgers van de Gem. Bronckhorst er al rekening mee moeten houden DAT er windturbines komen.

Wij vermoeden ook dat wij in het westen van de Gem. Bronckhorst ( voormalige Gem. H & K , Steenderen) als B- Locatie worden bestempeld. Wij hebben ook reeds gehoord dat er in / om de kernen Zelhem,Vorden, Hengelo wegens het landschap en omgeving geen windturbines worden geplaatst . Dan wordt de spoeling qua locatie van windturbines wel dun, zeker als Doesburg volgens de media hun pijlen richt op/ aan onze Gem. grens.
Idee voor Bronckhorst…. !

Plaats ze dan evt, in de omgeving van het 380 KV Station, daar staan toch al de vreselijk lelijke 380 Kv. Windrack Landschap ontsierende masten.
Succes.


# 18 Rekening houden met het onderzoek van het RIVM naar geluidsoverlast door windmolens; eerste kwartaal van 2021 gereed

Intervieuw met de Rijksadviseur voor het landschap, Volkskrant 24 november 2020
“Windmolens moet je neerzetten waar wind is en waar ze zich verhouden tot het landschap”
Rekening houden met vogeltrek bij het plaatsen van windmolens
Bij eventuele samenwerking tussen Doesburg en Bronckhorst wordt het paard van Troje binnengehaald. Bronckhorst maakt voor bedrijven ruim baan en de belangen van burgers komen op de tweede plaats.


# 19 Kernenergie kan een goede oplossing zijn. Dit is natuurlijk niet regionaal te beslissen, maar moet op landelijk niveau.

Er zal iets moeten gebeuren, op de huidige manier doorgaan is geen optie. Windmolens en zonneparken zijn om te beginnen een goede oplossing. Niemand wil ze in zijn achtertuin, maar ze zullen ergens geplaatst moeten worden. zo’n 300 jaar geleden waren de watermolens in Kinderdijk ook lelijk. Nu denkt men daar heel anders over en komen er duizenden toeristen van genieten. Misschien gaat dit met de nieuwe generatie windturbines over enkele honderden jaren wel precies zo.


# 20 Niet elke gemeente moet het wiel uitvinden en hier mee bezig zijn. Beter is om samen te werken met vele andere gemeentes uit de buut. Dus regionaal aanpakken.

Zonnepanelen bermen, langs de weg—> alleen langs de autobanen.


# 21 Ik ben tegen windmolens in/rondom Drempt. Het ontsiert het mooie landschap. Bovendien vind ik het heel bijzonder dat gemeente Doesburg zich bezighoudt met beleid en maatregelen die behoren tot gemeente Bronckhorst.


# 22 Vraag 11 en 12 : Uitleg is moeilijk .

Wij zijn tegen windmolens in woon/natuur gebieden. In Angerlo zijn de windmolens te zien, over een aantal jaren zitten we omsloten door windmolens van Doesburg, Doetinchem en Bronckhorst.

Omdat de feestdagen er tussen zitten, zou het invullen van de vragenlijst verlengd mogen worden. Voor 1 januari is erg kort. Het was ons (bijna)aan de aandacht ontsnapt.


# 23 Dat er in planning rekening gehouden wordt met de energievraag vanuit Doesburg. Daarbij moet rekening worden gehouden met de vraag, hoe kan worden gegarandeerd, dat de in de gemeente opgewekte energie ook daadwerkelijk terugvloeit naar huishoudens in de gemeente en niet wordt verkocht aan de hoogst biedende. Met als voorbeeld het wind energiepark in het Eems-gebied dat zijn stroom levert aan IT bedrijven.


# 24 Doesburg is als gemeente veel te klein om windmolens en zonneparken aan te leggen. Deze kunnen ze hooguit aan de rand van de gemeente plaatsen zodat aangrenzende gemeentes hier last van hebben en niet de gemeente zelf.

Dit vind ik ronduit asociaal. Kijk maar naar bijv. gemeente Zevenaar. Deze heeft ze ook aan de grens geplaatst (Angerlo) zodat ze er zelf geen last van hebben maar wij (als inwoners van Drempt) hier wel tegenaan kijken. Als Doesburg en de gemeente Bronckhorst ze ook hier gaan plaatsen, wordt het één groot afzichtelijk windmolenpark.


# 25 Vraag 1 is niet duidelijk. Omdat niet duidelijk is of de gemeente een goed plan heeft (dat volledig rekening houdt met de bewoners, die tevens slachtoffers zullen zijn als het plan slecht wordt uitgevoerd) of dat de gemeente een slecht plan volgt, dat er alleen maar op gebrand is om de provincie en het rijk terwille te zijn in hun streven om de doelstellingen te halen met compleet voorbijgaan aan de gezondheidsrisiscos voor inwoners. Wij kunnen vraag 1 dan ook niet beantwoorden.

Vraag 5 is een NIMB (Not In My Backyard) probleem, en ook niet goed uiteengezet. Het hangt er vanaf wie je dat vraagt. Er zijn namelijk twee verschillende groepen mensen bij dit probleem. Technisch is de oplossing enerzijds weinig groten op een enkele plek, of heel veel kleinere op heel veel plekken. In het eerste geval gaan wij er van uit dat alles op een plek clusteren in Doesburg of Bronckhorst onmogelijk is zonder schade aan omwonenden. Alles clusteren, vlakbij een paar ongelukkige buurtbewoners is oneerlijk voor die groep, maar prima voor alle andere bewoners. Anderzijds is het verspreid opstellen in de gemeente eerlijker tegenover iedereen, kunnen de molens en zonnevelden kleinschaliger zijn en zal daarom de gezondheidsschade geringer zijn en zijn die veel kleinere opstellingen daarom planologisch veel makkelijker in te passen. Het zonneveld bij Hengelo is zo’n voorbeeld van kleinschaliger inpassing die de bewoners accepteren als een noodzakelijkheid waar wij op dit ogenblijk niet aan kunnen ontsnappen. De politieke vraag is: wie laten wij bloeden, een kleine groep ongelukkigen heel veel laten bloeden, of iedereen een klein beetje? Wij zijn voor het laatste omdat het eerlijker is. De energiecrisis kunnen wij niet afwentelen op een paar ongelukkige pechhebbers zodat de rest vrolijk verder kan leven.


# 26 Zonneweiden zijn niet van ver te zien. Windmolens verstoren het landschappelijk zicht voor vele kilometers. Daarnaast verstoren zij de vogeltrek en vormen ze een risico voor de vogels. Belangrijkste echter is dat het stroomnet alle aanvullende stroombronnen wel aan moet kunnen. Anders is het voorlopig totaal zinloos.


# 27 Fijn dat jullie meedenken en dit onder de aandacht brengen


# 28 Volgens mij is het volledig zo, jullie zijn niks vergeten.


# 29 Zonnepanelen op daken is lang niet altijd mogelijk, gezien de extra belasting. In bermen plaatsen lijkt me ook onzinnig. Daken zoveel mogelijk benutten maar het zal nooit voldoende oppervlak geven. We moeten echter verder kijken dan onze gemeentegrens voor betere oplossingen. Waarom geen zonnepark in Spanje? We halen ook groene stroom uit Noorwegen. Kunnen we niet participeren in windparken op zee of in Duitsland waar de omstandigheden minder complex zijn? Verder geeft wind en zonne-energie alleen stroom en dat is slechts 1/3 van de totale energiebehoefte van huishoudens en circa 10% van de industrie. Het meeste kan nog steeds gewonnen worden door isolerende maatregelen. Ook wordt er in de industrie nog veel restwarmte gedumpt in koelwater en in de buitenlucht. In de Achterhoek zouden we kunstmatige meren moeten maken gezien de verdrogingsproblematiek die we hebben. Hierin kan dan mooi een drijvend zonnepark worden gecreëerd met tevens energieopslag van opgepompt water bij een overschot aan zon of windstroom.


# 30 Men laat veel te veel de oren hangen naar projectontwikkelaars die overheden verleiden om met windmolenparken grote stappen te maken in de realisatie van de klimaatdoelen. De opgewekte stroom gaat echter niet zoals voorgeschoteld naar huishoudens, maar zoals recentelijk in de Wieringermeer naar een datacenter van Microsoft, die daarmee ook nog eens veel klanten van buiten Nederland bedient, waarmee Nederland in de realisatie van de klimaatdoelen maar weinig op schiet en het draagvlak naar groene energie een ernstige deuk oploopt. Derhalve ben ik veel meer voorstander van kleinschaliger maatregelen, zoals zonnepanelen, energiebesparende maatregelen in huishoudens en grootverbruikers helpen aan de energiebesparingsplicht te voldoen.

Daarnaast is er nog veel te weinig bekend van de schadelijke effecten op de lange termijn voor mens en natuur en verdienen windmolens ook niet de schoonheidsprijs. De windmolens in Angerlo zijn van kilometers afstand te zien en vervuilen de horizon. Opvallend ook de felle rode verlichting op de windmolens die ’s avonds zeer hinderlijk in het oog springt.


# 31 Helderheid en duidelijkheid door de gemeente. De gemeente moet transparant zijn in besluiten of overwegingen om een goede draagkracht van een ieder te krijgen. Niet alleen kijken naar voordelen maar ook echt de nadelen serieus overwegen.


# 32 Windmolens geven maar een kleine opbrengst, ze kosten bakken geld. en leveren weinig op. moordenaars voor vogels insecten etc. Het zijn herrie schoppers.
We moeten naar Kernenergie, schoon en veilig! Met vier centrales zijn we van alle problemen af. Dit is weer het zoveelste ambtelijke geneuzel. Dus weg met die stomme molens.


# 33 Kijk ook naar andere alternatieven die milieuvriendelijk zijn en minder overlast geven.
Denkt u verder eens na hoe u het zou vinden als dit bij u in de achtertuin gebeurt.
En wat kunnen wij verwachten ter compensatie van de daling van de waarde van onze woning?
Wij zijn nog jonge mensen met een jong kind die hier nog jaren willen wonen. Op deze manier is ons woongenot ver te zoeken. We zijn niet voor niks in een plaats als Drempt gaan wonen.


# 34 Maak u ook hard voor het verlengen van de salderingsregeling voor particulieren! Die dreigen weer eens tussen wal en schip te vallen.


# 35 Op dit moment niet.


# 36 Wat goed dat jullie dit initiatief zijn gestart. Onze complimenten!


# 37 Denk ook aan alle vogels en de vogeltrek ganzen, van de IJssel en de achterliggende polders Bronckhorst.


# 38 Ook kijken naar opties van minder grote windmolens. De voorgestelde windmolens zijn wat kleiner dan de Eiffeltoren. Clusteren en minder hoog.


# 39 politieke tunnelvisie inzake zonnepanelen en windmolens moet op de schop, in de hele energietransitie worden de mogelijkheden van watermolens en waterstof niet of nauwelijks benut, het lijkt alsof hier geen belangen in zitten voor de grote energie- en politieke partijen, gemiste kansen. pas als alle mogelijke energiebronnen ingezet zijn zouden alom ingrijpende windmolens een optie kunnen zijn om de doelstellingen alsnog te halen.


# 40 > terugverdientijd voor grootverbruikers ophogen naar b.v. 10 jaar mede omdat deze verbuikers vaak al voor lage tarieven hun energie inkopen.
> Clustering van zonnevelden en windmolens kan ook interessant zijn voor de infrastructuur van het energienet.
> verplicht eigenaren van woningen (ook woningcorporaties) en eigenaren van bedrijfspanden om zonnepanelen op de daken te leggen. (wil men hieraan niet meedoen dan een boete opleggen)
> loop niet te snel met de plannen omdat de technische ontwikkelingen ook steeds verder gaan (steeds slimmere en betere oplossingen worden momenteel bedacht)
> laten we voorkomen dat we veel grond in het buitengebied gebruiken voor zonnevelden (dan maar liever 1 windmolen extra plaatsen)
> waarom niet de Fraterwaard of de Havikerwaard of de uiterwaarden gebruiken voor windmolens ?
> laat omwonenden/inwoners b.v. via Agem deelnemen in de realisatie en exploitatie van de nieuwe energiebronnen: het kan toch niet zo zijn dat grote (vaak buitenlandse) investeerders de voordelen hebben en wij zitten met alleen de nadelen.
> Zonnevelden alleen leggen op onrendabele locaties en zoveel mogelijk uit het zicht.


# 41 Doesburg heeft een zeer beperkte hoeveelheid onbebouwde gronden. Waarom moet er gezocht worden naar mogelijke plekken voor windenergie? Durf nee te zeggen tegen een hogere overheid in plaats van kneuterig bezig te gaan en geld te verspillen aan foute beslissingen. Zoek een oplossing met buurgemeenten hiervoor. Het woord clustering wordt door u al gebruikt.


# 42 Veel wind en zon.


# 43 zijn verschrikkelijk om te zien op weidn n of bosterreinen


# 44 De vragenlijst van de gemeente Bronckhorst heb ik ook in gevuld aan het eind van de vragenlijst heb ik in gevuld : of het wel zin heeft om zoiets in te vullen want de politiek kennende is de beslissing al gevallen over het hoe en waar , vragenlijst is gewoon een dood doenertje . Ik hoop voor jullie dat het zin heeft om al dit werk te doen ik neem mijn petje voor jullie af maar ik ben bang dat het allemaal al beslist is in hoogste politieke kringen . SUCCES GEWENST. goede kerst en jaarwisseling op z’n twents GELUK IN TUK.


# 45 Er is nu al een energieoverschot. Inhakend op bijv. Vraag 12 zal bij deze stelling het overschot nog groter worden. Gebruik dit groeiende overschot om waterstof te produceren. Daarmee sla je dit overschot op en kunnen we daar bijv. het aardgasnet voor gebruiken om huizen te verwarmen. Waterstof heeft veel meer toekomst perspectief dan de huidige windmolen gekte.


# 46 dank voor deze mogelijkheid, succes.


# 47 Over een aantal jaren wonen er in Nederland 1.000.000 mensen meer, die kunnen dan niet tussen de zonneparken en windmolens ingepland worden. Ga niet voor een tijdelijke oplossing maar kies voor Aardgas uit Rusland (de infra structuur ligt er al), en kernenergie als CO2 neutrale en goedkoopste oplossing die het land nog leefbaar kan houden.


# 48 Kijk naar andere besparingen dan bovenstaande zaken. Geen windmolens.


# 49 1. Over de bestuursgrenzen kijken en samenwerken met andere overheden om te kijken welke vorm van duurzame energie opwek past bij het/de landschapstype(n) binnen bestuursgrenzen.
2. Eerst alle daken vol leggen met zonnepanelen en dan verder kijken, het landschap is in belevings- en natuurwaarde aan het verschralen, de kwaliteit gaat er niet op vooruit als dergelijke oppervlaktes zonnepanelen en grote windmolens in de ijsselstreek zonder (groter) landschapsplan wordt geplaatst.
3. Als zonneparken worden toegepast zou landbouwgrond, die van nature relatief ongeschikt is voor landbouw, hiervoor kunnen worden ingezet. De toepassing van zonneparken kunnen dan bijdragen aan bv herstel van bodem, natuur en waterberging. Hierbij kijken naar het nationale natuurnetwerk Nederland is wenselijk zodat de zonneparken na (circa 25 jaar) bijdragen aan een strek nationaal en fijnmazig natuurnetwerk op regionale en lokale schaal. Dit zorgt ervoor dat de zonneparken niet alleen duurzame energie opwekken maar op de lange termijn ook bijdragen aan een kwalitatief gezond en aantrekkelijk landschap. Werk vanuit een groter grensoverschrijdend landschappelijk casco waarin lange termijn doelstellingen gericht op landschap en natuur samengaan met korte termijn doelen met betrekking tot duurzame energie.
5. Betrek lokale bewoners/partijen actief bij de ontwikkelingen. Het ‘ons kent ons’ en noaberschap van de achterhoek heeft een sterke sociale energie die, als goed benut, grote bergen kunnen verzetten. Maak gebruik van deze sociale energie om groene energie op te wekken 😉

<naam verwijderd>


# 50 wat dacht je van horizon vervuiling kijk maar richting Angerlo die staan halverwege Didam en aan de dieren ( vogels enz.)


# 51 De industrie moet eerst investeren en geen zonne- of windenergie voor grote bedrijven . Huishouden is maar 30%.
Plaatsen in zee of echt lege vlaktes.
Ik ben ontzettend bang voor geluidsoverlast over grote afstanden.


# 52 geen mening


# 53 Iedereen eerst verplichten tot zonnepanelen.
Subsidie hiervoor.


# 54 Er worden op grote schaal windparken gebouwd in de Noordzee. Het is niet noodzakelijk dat Nederland aan de landzijde opgezadeld wordt met windmolens die 25 jaar overlast bezorgen. Aanvullende maatregelen met zonne-energie. Agrarische bedrijven moeten door stikstof inbinden. Hierdoor minder veevoer. Gebruik weiden en akkers om zonnepanelen aan te brengen. Zorg dat burgers met zonnecellen bij “overproductie” een realistisch tarief krijgen ipv 5 cent/Kwh met een terugverdientijd van decennia . Dit beleid is zo kleinschalig en amateuristisch.


# 55 dank voor uw inzet.


# 56 Al deze vragen gaan ervan uit dat de windmolens geplaatst gaan worden.
Zet er een duidelijke vraag in of men voor windmolens in het landschap is of niet.
Zo krijg je direct een beeld van voorstanders en tegenstanders.


# 57 Vraag 12 kan niet met nee of ja beantwoordt worden. Enerzijds is de verplichting voor grootgebruikers prima, maar het terugverdienmodel van vijf jaar of anders subsidie slaat de plank volledig mis. Geen subsidie, maar simpele verplichting. En waarom maar vijf jaar? Een particulier moet rekening houden met een terugverdienmodel van minimaal acht jaar., die praktisch langer blijkt vanwege de levensduur van de convector en de prijs voor stroomlevering vanaf 2024.

Commentaar op deze reactie van WindmolensDrempt:
De wettelijke eis is dat grootverbruikers energiebesparingsmaatregelen moeten nemen indien de terugverdientijd 5 jaar of minder is. De vraag is of de gemeente hier ook actief op toeziet en dit dan ook optimaal wordt ‘benut’. Daar gaat vraag 11 “Eerst zeker weten of aan de huidige energiebesparingswet wordt voldaan” over. Vindt u dat belangrijk, ja, nee, ik neem dat het wel gebeurt, of geen mening. De ratio: doe eerst (in ieder geval) goed wat al wettelijk is geregeld en waar je als gemeente ook een taak in hebt. Vraag 12 beoogt de maatregel mbt zonnepanelen, die veel kan bijdragen maar waarvan de terugverdientijd (veelal) net iets meer dan 5 jaar is, met een duwtje – subsidieer het meerdere – toch binnen de eis te brengen. Hiermee weet je zeker dat alle daken van grootverbruikers optimaal worden benut. De kosten van de subsidie ‘verdien’ je maatschappelijk terug doordat er minder grote zonnevelden zijn vereist. De vraag die inwoners wordt voorgelegd:  “Ziet u zo’n regeling zitten?”

Wettelijke eisen hebben alleen zin als er ook toezicht is. Hoe begrijpelijk ook de vraagtekens bij die 5 jaar, zo is het wettelijk, vanuit het Rijk, geregeld.


# 58 Zorg dat bewoners mee profiteren in geldelijk gewin .
Natuurgebieden niet ontzien .
Samen met bronckhorst een strategie en plan opstellen


# 59 Windmolens zonodig alleen in buitengebied
Beter is participeren in grootschalige windopwek op zee
Inzet voor de productie/opslag en het gebruik van waterstof
(hier of elders geproduceerd.
Behoud aardgas.


# 60 Wordt er ook nagedacht over andere vormen van duurzame energie? Vergisters en dergelijke?


# 61 We hebben energie nodig,mijn stelregel is eerst alles op alles zetten om te besparen. Daar kan ieder aan meedoen,dan pas verder denken.
Er zijn zoveel daken in Nederland die eerst benutten.
Windenergie is een mogelijkheid, maar dan kleinschalig.


# 62 Ik vraag me af of het zin heeft windmolens te paaltsen en zonnevelden aan te leggen als deze een marginale bijdrage leveren aan de energiebehoefte.
Er moet zorgvuldig naar landschapskwaliteit worden gekeken. Voorkomen moet worden dat het landschap op grote schaal wordt verstoord door windmolens.


# 63 geen mening


# 64 Eerst zonnedaken op industrieterrein en netwerk op orde.
Geen Windmolens en zonnepanelen in natura 2000 gebied Fraterwaard.
Windenergieparken alleen in de Noordzee, niet in het dichtbevolkte binnenland en spaarzame natuur- en weidegebied.


# 65 Wees alstublieft kritisch en ga niet halsoverkop miljoenen van de belastingbetaler investeren in een bodemloze put, met als enige consequentie het verpesten van ons prachtige coulissenlandschap. Denk aan de weidevogels die geen broedplaatsen meer hebben door de enorme velden met zonnepanelen. De burgers die hun bezit zien ontwaarden door het zomaar plaatsen vam enorme gedrochten in de nabijheid van hun woning.


# 66 N.v.t.


# 67 Hoe voorkomt men de verzuring van de grond die ontstaat onder zonnepaneel velden?? Worden deze hoog en wijdt van elkaar geplaatst om zonlicht toegang te geven?


# 68 IK ZOU HET NIET WETEN.


# 69 Waterkracht turbines in de (oude) ijssel
Het energie verbruik terug dringen.


# 70 Het zijn nogal suggestieve vragen. Plaatsing van windmolen hier in dit prachtige landschap lijkt mij absoluut geen toegevoegde waard voor veel toeristen. Daarnaast waait het hier veel minder dan in andere delen van het land. Gebruik de stroming van de ijssel om energie op te wekken voor doesburg. Dit is geen horizonvervuiling en is daadwerkelijk een goed doordachte oplossing. Wij hebben een bedrijf dat al geheel volgelegd is met zonnepanelen, we doen hier in de buurt al wat we kunnen. Waarom moeten we dan uitkijken op de molens van de stad Doesburg die het schijnbaar niet op een andere manier wel voor elkaar kunnen krijgen…. Terwijl je zo dicht langs de ijssel zit… Wees creatief…!


# 71 wij zijn tegen windmolens, eerst duidelijkheid in de alternatieve oplossingen zoals waterenergie en zonnepanelen. dankjewel voor het geven van de mogelijkheid om onze mening te kunnen uitten,
<naam verwijderd>
beste wensen en op naar een normaal 2021


# 72 Zet de windmolens in de Fraterwaard heeft haast niemand er last van.


# 73 Voor zover ik het kan beoordelen zijn jullie vrij volledig. Succes met het verwerken van de uitkomsten.


# 74 Bomen of struiken plaatsen rondom windmolens heeft geen zin omdat de beoogde windmolens veel te hoog zijn om ze aan het zicht te onttrekken. Om voldoende energie duurzaam op te wekken zou bijna het hele land vol gezet moeten worden met windmolens en zonneparken. Het is veel beter om de alternatieven zoals kernenergie , waarvan steeds meer blijkt dat dit veilig kan, te onderzoeken. Twee reactoren leveren dezelfde hoeveelheid energie.


# 75 Wat doesburg betreft: De batterijen is een mooi windvanggebied voor windmolens. Bouwland tussen ophaalbrug en brug bij angerlo kan als zonnepark worden gebruikt. Kwestie van regels aanpassen. Moet kunnen of niet dan. Waar een stadse wil is is er een stadse weg.


# 76 Heel veel stoomnetten zijn nog lang niet op orde, nog veel te veel oude tot zeer oude netten die de stroom transporten niet kunnen verwerken dit gaat jaren duren voordat op orde is (als ze hier al aan zouden werken ) dit kost jaren en giga veel geld en kost vele ja echt vele malen duurder dan de opbrengst van de molens en panelen.


# 77 Geen windmolens bij Drempt, en geen windmolens in de Achterhoek. Ik ben voor kernenergie en aardgas uit Rusland. Windmolens Angerlo zijn de afgelopen weken gebouwd; landschap is duurzaam verwoest. De gemeenten Doesburg en Bronckhorst zouden op hun beurt gewoon ronduit ” NEE, dit willen wij niet en hier werken wij niet aan mee” moeten zeggen. E.e.a. is GEEN democratisch proces, en wordt de burger opgedrongen. Gevraagde inspraak en draagvlak zijn een medeplichtigheidsconstructie; daar gaan ook jullie achter komen als het te laat is. Traject Rijksoverheid, Provincie en Gemeente is bewust zo opgezet (de fuik) dat de burger tot en met Raad van State aan het kortste eind trekt; zie o.a. Angerlo en Arnhem. Wel resultaten boeken in de strijd tegen de “groene” maffia betekent je nadrukkelijk NIET houden aan hun trajecten en spelregels. Demonstreer, traineer, blokkeer, intimideer, en maak een heleboel rook en lawaai. Zet Doesburg en Drempt vol met grote banners in de weilanden, protestborden, flyers en raambiljetten. Demonstreer bij Provinciehuis, en in Doesburg op iedere zaterdag, tijdens iedere gemeentevergadering en bij elke bijeenkomst. Demonstreer voor de huizen van wethouders en burgemeesters. Het is te triest voor woorden dat het zo moet, en bovendien volledig in strijd met de volksaard van de Achterhoek en ook van mij persoonlijk, maar is helaas de enige manier om resultaten te boeken in bananenrepubliek Nederland anno 2020, en te voorkomen dat je krijgt wat je niet wil. Een windmolen is een achterhaalde subsidieventilator. Alleen de grondeigenaar en de subsidieslurpers worden er rijk van; zij de lusten en de burgers de lasten . Dank voor jullie werk; hoop dat de windmolens wegblijven bij Achter-Drempt.


# 78 Waardevolle landbouwgrond dient niet te worden ingezet voor het aanleggen van zonneparken. Communicatie met de samenleving moet in Doesburg en in Bronckhorst naar een hoger plan.


# 79 U heeft het constant over het plaatsen van windmolens, ondanks dat de onderzoeken en ervaringen aangeven dat dit een slechte oplossing is voor mensen, flora, fauna en eigenaren van woningen. Ik ben van mening dat we op de overheid moeten wachten, zie de discussie op dit moment over biomassa centrales, ook deze oplossing is door betere inzichten achterhaald. De voorkeur gaat nu uit naar kernenergie, zie de komende programma’s van de politieke partijen.


# 80 Persoonlijk denk ik dat we terughoudend moeten zijn met de plaatsing van windmolens. In de toekomst komt ook vrije energie ter beschikking, voor alles en iedereen. Deze is niet belastend voor de natuur maar werkt hiermee samen. Wanneer het bewustzijn van de mens is verhoogd is het naar de oppervlakte komen van deze kennis een gevolg. Klinkt misschien wat zweverig, maar de techniek is er allang. Echter wordt het alleen verborgen gehouden. Voor het nu, en daarmee ook iets minder zweverig…., werk samen met de natuur en laat de oplossingen opgaan in de natuur. Dus onttrek het zoveel mogelijk van het zicht en integreer het.


# 81 Ik zou zeggen probeer zoveel mogelijk met de zon te doen in plaats van die lelijke dingen te plaatsen!!! Er zijn bedrijven genoeg die plaats hebben op de daken.


# 82 Als het even kan geen windmolens langs de Oude IJssel vanaf de grens met Doetinchem tot en met Doesburg en geen windmolens langs de IJssel vanaf Doesburg tot en met Bronkhorst.


# 83 Mensheid halveren, dan is dit allemaal niet nodig. Nooit voorop lopen, wordt snel achterhaald. Landschapsvervuiling! Waarom geen individuele innoverende windmolentjes, kun je overal al kopen. Afblijven van onze Achterhoek!


# 84 Geef subsidies aan de bewoners hun huizen te isoleren. In Doesburg is nog heel veel mogelijk voor zonnepanelen (zelfs op monumenten). Nederland moet snel besluiten om kerncentrales te bouwen (maak de bouwvoorschriften niet nog moeilijker). Voor kernafval is een oplossing. Dat laatste niet voor de afgedankte vleugels van de windmolens. Epoxy is nergens meer voor te gebruiken. Dat is over circa 20 jaar mogelijk een groot probleem.


Bekijk/download de uitnodiging en vragenlijst
Bekijk/download de uitkomst (samenvatting)
Bekijk/download het volledige rapport inclusief alle suggesties en commentaar


 

De aankondiging van de Volksraadpleging 
bericht van 19 december 2020

De gemeente Doesburg is druk met kaders voor windmolens en zonnevelden in onze regio. Zijn die vastgesteld dan kan de gemeente relatief snel overgaan tot het in procedure nemen van de aanleg/bouw van installaties.

“Goed dat mij gevraagd wordt er ook iets over te vinden”, horen we u al denken.

Juist daarom willen wij graag uw input. Dat doen we aan de hand van een aantal vragen, waar nodig voorzien van uitleg. Daarnaast kunt u aangeven wat u nog meer belangrijk vindt.

Heeft u een brief ontvangen? Ga dan direct naar de vragenlijst. Het wijst zich vanzelf.

De door u ingevulde vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld en zal geanonimiseerd worden verwerkt.


Op dit moment vragen wij inwoners woonachtig in Voor- en Achter-Drempt naar hun mening. Woont u elders in het gebied? Ook van u horen we uiteraard graag. U ontvangt de vragenlijst op een ander moment. De fasering is het gevolg van de beschikbare capaciteit. Regio Drempt betreft zo’n 750 brieven die we vanaf maandag 21 december gaan bezorgen.

Team WindmolensDrempt

Commotie over vragenlijst windmolens van Bronckhorst: ‘Waarom wordt niet gevraagd of wij wel windmolens willen?’

In de Gelderlander van 29 December 2020.

Quote:
“De vragenlijst die de gemeente Bronckhorst aan alle inwoners heeft gestuurd over windmolens zorgt voor de nodige commotie. ‘Waarom wordt niet gevraagd of wij wel windmolens willen?’, is een van de verontwaardigde reacties.”

In het artikel is tevens aandacht voor de Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden.

Volksraadpleging Windmolens en Zonnevelden regio Doesburg en Drempt

Inwoners van het gebied Doesburg, Drempt en buurtschappen willen:

  1. Volledig geïnformeerd worden over de plannen met windmolens en zonnevelden.
  2. In de gelegenheid worden gesteld een stem in de plannen te hebben.
  3. Dat de gemeenten Bronckhorst en Doesburg de plannen in goed overleg samen maken, samen verder brengen.
  4. Er een open dialoog, open communicatie over de plannen is.
  5. Dat na zorgvuldige weging van alle belangen de best haalbare oplossingen gerealiseerd worden, niet de goedkoopste of meest makkelijke oplossingen maar de beste.

Dit blijkt uit het ondertekenen van het manifest. De meerderheid van mensen uit het gebied is het eens met deze vereisten.

Die stem in plannen, mensen betrekken, mee laten denken over oplossingen doe je door het te vragen. Dat doen we met de Volksraadpleging.

Het moment hiervoor is nu. Juist omdat er wordt gewerkt aan afwegingskaders moet hetgeen mensen vinden nu worden meegenomen.

Weten wij precies wat we mensen moeten vragen? Nee natuurlijk niet. Laat iedereen zijn of haar input maar leveren. Daar is alle ruimte voor.

Als de afwegingskaders definitief zijn is het te laat!

Omdat de gemeente Doesburg een heel ander tijdspad heeft dan gemeente Bronckhorst moeten inwoners nu van zich laten horen. Dit staat dan ook los van de recente enquête van Bronckhorst.

De naam ‘Volksraadpleging’ is niet zomaar gekozen. Bij een stem geven hoort dat er ook iets mee wordt gedaan. Daar waken wij over. Bij een enquête is dit niet vanzelfsprekend.

Vanaf maandag 21 december 2020 krijgt iedereen woonachtig in Voor- en Achter-Drempt een brief met het hoe en waarom. Andere deelgebieden volgen.

Pieter Plass